Διαγόρας ο Μήλιος

Τα είδωλα κάνουν τα καλύτερα καυσόξυλα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Posted by Διαγόρας ο Μήλιος στο 2008/10/28

Μαθαίνω ότι η Βουλή των Ελλήνων κυκλοφόρησε νέα έκδοση του Συντάγματος της Ελλάδας σε μορφή PDF.  Επιτέλους διόρθωσαν το πρόβλημα από το οποίο υπέφερε η προηγούμενη έκδοση, από την οποία ήταν αδύνατον να αντιγράψει κανείς κείμενο λόγω κάποιας αποκρυφιστικής κωδικοποίησης των χαρακτήρων.

Ελπίζω στην επόμενη έκδοση να έχουν διορθώσει και την προσφώνηση «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» και τις λοιπές θρησκευτικές αηδίες.

Λήψη αρχείου PDF από τον κόμβο της Βουλής των Ελλήνων: Το Σύνταγμα της Ελλάδας, Έκδοση 2008 (ή 5.3)

Από τον e-Lawyer

Copyright © 2008 Διαγόρας ο Μήλιος | Όροι Χρήσης

Άρθρα μέσω RSS
rss Σχόλια μέσω RSS
rss Μόνο τα σχόλια αυτού του άρθρου μέσω RSS
Άρθρα μέσω email
Σχόλια μέσω email

23 Σχόλια προς “Το Σύνταγμα της Ελλάδας”

 1. Προσέξτε ότι ο σύνδεσμος στον κόμβο της Βουλής περιέχει τον όρο «newpublications», πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα ο σύνδεσμος θα πάψει να λειτουργεί. Ε, ρε μπουνταλάδες…

 2. ellinaki said

  Πάντως ΚΑΙ αυτή η έκδοση έχει τα bugs των Άρθρων 3,13, τις φοβερές εξαιρέσεις του 14.3, καθώς και το απίστευτο Άρθρο 18, παρ. 8.

  Άλλα τί να λέμε τώρα; Με τέτοια εισαγωγή («Εις το όνομα….»), ότι ακολουθεί είναι υποδυέστερο κάθε ανάλυσης.

 3. ε,ναι σωστα…
  να φανταστείς, αυτοί που το φτιαξαν το Σύνταγμα (βλ.Μακρυγιάννης) είχαν τόσο μυαλό ώστε να προσεύχονται στην Παναγιά και να τα βάλουν με την αυτοκρατορία του Σουλτάνου!

  άσε που κι οι διάδοχοι τους το 1940 πολεμούσαν, ενάντια σε μια άλλη υπερδύναμη, στα βουνά της Ηπείρου κι έλεγαν πως έβλεπαν την Παναγία που τους ενίσχυε να μη το βάλουν κάτω!!!

  ομαδικές παρακρούσεις!!ε,Ελληνάκι; αν ήσουν μάνα ή πατέρας τότε θα χες λακίσει τρέχοντας,ε;τι χαζοί είμαστε να υπερασπιζόμαστε μια πολιτεία που έχει συνταγμα με αρθρο 1 «εις το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος…» και την εικόνα του αη Γιώργη στις σημαίες;

  «είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας κι ο γιος μου τ ανταλλακτικό…»

 4. Νίκος said

  Ωπα, ωπα, φρένο…
  ΘΒ, μην μου πεις ότι πιστεύεις πως εμφανίστηκε η Παναγία στα αλβανικά βουνά;

 5. όχι μωρέ!
  σιγά μην βοηθησε ο αη Γιαννης Πρόδρομος το Μακρυγιαννη οπως λεει στ απομνημονέυματα,σιγά μην έγιανε η Παναγιά η Προυσιώτισσα τον Κραϊσκάκη όπως έλεγε ο ίδιος και σιγά μην εμφανίστηκε η Παναγιά στα βουνα της Ηπείρου το 1940…

  «Εν Ιωαννίνοις τη 3.2.1968
  Πανοσιολογιώτατε,
  Ο αδελφός μου Σωτήριος δι’ επιστολής του μοι διεβίβασε την υμετέραν παράκλησιν, όπως σας γράψω περί του υπ’ εμού οράματος της Θεοτόκου κατά τον Ελληνοϊταλικόν πόλεμον 1940-41…
  Ετύγχανον Διμοιρίτης της Γ’ Διμοιρίας (2ου Λόχου, Ι Τάγματος, 40ου Συντάγματος Ευζώνων), ότε εις την περιοχήν Α’, του χωρίου Γκολέμι εν Β. Ηπείρω (Αλβανία) κατά μίαν προσωρινήν ανάπαυλαν του Τάγματος εν εφεδρεία, καθ’ ην δεν εδικαιολογείτο παραίσθησις ή ολιγοψυχία, συ­νέβη το όραμα. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένον μου καθήκον να σας ε­νημερώσω περί του γεγονότος εκείνου.

  Τούτο περιγράφεται εν τη υποβληθείση αναφορά μου, της οποίας ακριβές αντίγραφον σας εγκλείω.
  Επειδή ως Χριστιανός δεν επιθυμώ θόρυβον περί το ό­νομά μου, παρακαλείσθε θερμότατα, όπως μείνω άγνωστος, πράγμα όπερ έχω και ως αρχήν.

  Μετά σεβασμού
  Νικόλαος Γκάτζαρος
  Οδός Λόρδου Βύρωνος 9, Ιωάννινα

  Αριθ. Δ.Υ.

  Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941
  Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος

  Προς

  Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα

  «Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών».

  «Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυρια­κήν, 2 Μαρτίου έ.έ. και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου Τάγματος Υμών μικρόν ύψωμα απέχον περί τα 300μέτρα, χάριν περιπά­του, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύ­σει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης. Κατά την επι­στροφήν μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήμα­τα, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπόν της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό ημίφως. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ απροόπτου, κατ’ αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν όμως αυτοστιγ­μεί συνήλθον εκ του τρόμου, επειδή εγνώριζον, ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε ως όραμα, είτε καθ’ ύπνον κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στράτου μας.
  Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν Της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλ­μοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώραν. Ήκουσα να ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου, είπε! Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης:

  1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη τούτου νικηφόρως.

  2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ί­να γνωρίση ο κόσμος, ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσίς του εκ της Χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ην ύβρι­ζεν, εβλασφήμει τα θεία της και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.

  3) Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι ο δίκαιος πάντοτε υπε­ρισχύει της βίας.

  Ανάφερε, λοιπόν, ταύτα και εγγράφως εις τον Διοικη­τήν σου, ίνα μη πτοηθή προ ουδενός κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο Ελληνικός Στρατός θα νικήση!».

  Μεθ’ ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου εθαμβώθησαν.

  Εν τέλει συνήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην αμέσως εις την σκηνήν υμών, όπου έξωθι ταύτης ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς.

  Νικόλαος Γκάτζαρος

  Μετά από την εμφάνισι αυτή, όλοι μας οι στρατιώτες εδώσαμε τον φτωχό όβολό μας και με προθυμία κτίσθηκε στο μέρος αυτό ο ναός της Παναγίας.»

 6. Νίκος said

  …ο δίκαιος πάντοτε υπε­ρισχύει της βίας.

  Εχω αυτό το ερώτημα εδώ και χρόνια: το «υπερισχύει», τι χρονικό περιορισμό έχει; Αν η τουρκοκρατία κράτησε 380 χρόνια, εμπίπτει σε αυτόν τον κανόνα;
  Να υποθέσω ότι κάποια άδικα, που υπερισχύουν για αιώνες μέχρι σήμερα, κάποια μέρα, ίσως μετά από άλλους τόσους αιώνες θα έρθουν τούμπα και θα υπερισχύσουν τα δίκαια; Ρε μπας και η στατιστική στα λέει καλύτερα;
  Wishful thinking, με δύο λέξεις.

  Οσο για την Παναγία που είδε ο Γκάτζαρος, λυπάμαι ΘΒ για την αντίληψή σου…

 7. ellinaki said

  @ Θου Βου

  Τώρα τί σχέση έχουν οι παραισθήσεις, με τη θρησκεία, με το πολίτευμα και με το αν εγώ θα λιποτακτούσα ή όχι; Νομίζω πως ή τα έχουμε μπερδέψει όλα ή μας βολεύει να τα έχουμε μπερδεμένα.

  Επειδή ρωτάς όμως, ναι εφόσον οι νόμοι της χώρας μου το προστάζουν, θα παρουσιαζόμουν κανονικά στη μονάδα μου εν καιρώ πολέμου. Το ότι σέβομαι το Σύνταγμα και τους Νόμους, δεν σημαίνει ότι δεν έχω το δικαίωμα να αμφισβητώ παράλληλα ορισμένα Άρθρα και Διατάξεις.

  Επίσης με την ίδια ευχαρίστηση θα έδινα κι εγώ τον οβολόν μου ώστε να χτιστεί μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης για ανθρώπους με βλάβες στον αριστερό κροταφικό λοβό όπως ο κ. Νικόλαος Γκάτζαρος που αναφέρεις.

 8. avonidas said

  @ ΘΒ

  Μήπως εμφανίστηκε και στο Στάλινγκραντ η Παναγία, όπου κάτι άθεοι κομμουνιστές πολεμούσαν μέχρις ενός, για να αναχαιτίσουν την πολεμική μηχανή του Χίτλερ;

  Και στα μέρη μας επίσης κάτι κομμουνιστές, άθεοι και μη, δεν έχει και τόση σημασία, έκαναν αντάρτικο στα βουνά, ενώ κάτι φευγάτοι κουραμπιέδες χριστιανοί μονάρχες έπαιρναν το απογευματινό τους τέϊον στα Λονδίνα… παράλληλα, κάτι άλλα καλόπαιδα, λογιών θρησκευτικών και λοιπών πεποιθήσεων, φόραγαν την κουκουλίτσα τους και κάρφωναν αβέρτα.

  Ο παππούς του υποφαινόμενου μόλις που γλίτωσε τα κρυοπαγήματα εκεί πάνω στην Αλβανία, ενώ, αν κρίνω από τις ζουμερές εκφράσεις που χρησιμοποιούσε αναφερόμενος στους παπάδες, μάλλον δεν είχε την ενίσχυση της Παναγίας…

 9. @Νικος

  κι εγώ λυπάμαι που αδυνατώ να ανέλθω στι ύψος της αθεϊστικής κατανοήσεως.
  μάλλον είναι κατασκευαστικό το λάθος,οπότε επαφίεμαι στην επιείκεια και μεγαλοψυχία σας.

  @Ελληνάκι

  κανουμε και ψυχιατρικές διαγνωσεις βλέπω!!!τι πρωτότυπο!!
  κρίμα όμως που προηγήθηκε υμών ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς.

 10. Iokaste said

  O ΘΒ έχει αποδείξει πολλές φορές πως πιστεύει πως οι άθεοι δεν μπορεί (μη σας πω δεν πρέπει) να έχουν ηθική, να κάνουν αξιέπαινες πράξεις, να δείχνουν ηρωϊσμό, να σκέφτονται λογικά (;;;;), να μην είναι κομμουνιστές/παγανιστές/κάτι σε -ιστές τέλος πάντων (και κατ’αυτόν αρνητικό φυσικά) κι έχει κολλήσει στο 1821 (ας μην σχολιάσω το κατά πόσο ήταν όοοολοι αυτοί τότε φανατικοί χριστιανοί.. – Αλλα ζούμε στο 2008, έτσι απλά το αναφέρω σε περίπτωση που το ξεχάσαμε). Τί να κάνουμε, δεν νομίζω πως αυτά που διαβάζει εδώ από μας θα τον κάνουν να αλλάξει γνώμη (και χρονομηχανές δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα από όσο ξέρω ρε γαμώτο)..

  Α και Ελληνάκι, καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά φυσικά! Τί περίμενες κι εσύ βρε;;

  Όσο για το σύνταγμα, ας είμαστε αισιόδοξοι, όσο αργά κι αν γίνεται, τα πράγματα φτιάχνουν σιγά σιγά σε κάποιους τομείς και η ευρωπαϊκή ένωση έχει αρχίσει να είναι πολύ αυστηρή όσον αφορά τη θρησκεία και την σχέση της με το κράτος (ναι είμαι πολύ αισιόδοξη αυτές τις μέρες, μπορεί να είναι λίγο.. ε.. – δεν βρίσκω μη απρεπή λέξη για να περιγράψω την Ελλάδα αυτή την στιγμή, τέλος πάντων.. α κάτι βρήκα – χάος αλλά χαίρομαι, προς το παρόν, που γύρισα).

 11. ευρωπαϊκή ένωση; πολλές πομφόλυγες παρατεταγμένες σε διάταξη μάχης στην προάσπιση των τραπεζών… ή συνασπισμός αλαλαζόντων κυμβάλων…ξεβρακωμα κοινως…LOL

 12. Iokaste said

  Κοίτα δεν μπορούν να κάνουν και θαύματα. Και η καλύτερη ιδέα του κόσμου θα σκαλώσει αν υπάρχουν 10 που την υποστηρίζουν σωστά και 1000000 μαλάκες.. Τί να κάνουμε, τα έχουμε ξαναπεί, άνθρωποι είμαστε, ατελή πλάσματα (πλασμένα με σοφία φυσικά!!) και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα (φυσικά)..

 13. Abravanel said

  Αναρωτιέμαι αν εμφανίστηκε και στους 13000 εβραίους έλληνες, μεταξύ των οποίων και από την δική μου οικογένεια, που πολέμησαν εκεί;

  Το θρησκευτικό συναίσθημα ήταν σημαντικό και για αυτό στο όνομα της Παναγίας παρακινούσε τους στρατιώτες του ο εβραίος συνταγματάρχης Μ.Φριζής που είναι από τους ήρωες του πολέμου. Ο ιερέας όμως του συντάγματος είχε καλύτερη κατανόηση από εσένα γιατί όταν πληγώθηκε θανάσιμα ο Μ.Φριζής του έκλεισε τα μάτια λέγοντας το Σεμα Ισραελ Αντοναι Ελοένου Αντοναι Εχαντ.

  Πάντως για να είμαι ειλικρινής απλώς ήθελα να γράψω ένα lol για τις προτεινόμενες διορθώσεις του Διαγόρα αλλά παρασύρθηκα.

 14. Π said

  Πάντως Διαγόρα το Σύνταγμα ήταν και παλιότερα διαθέσιμο προς αντιγραφή, on line στο site της Βουλής.

  Και αυτά που χαρακτηρίζεις «bugs», Ελληνάκι, δεν αλλάζουν με επιμέλεια εκδόσεων. Αλλάζουν αν το αποφασίσει η Βουλή, με τις διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 110. Νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση στο ορατό μέλλον α) να βρεθούν 180 βουλευτές να προτείνουν απάλειψη από το Σύνταγμα των θρησκευτικών αναφορών και β) αυτό να υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών;

  Όσο για το άρθρο 3 («Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα» κτλ.) και τα συναφή, για κοιτάξτε τα παρακάτω:

  «Μας είπον […] ότι το Σύνταγμα το διαπνέει πνεύμα υλισμού. Η κατηγορία θα ήτο δικαιοτέρα αν […] έλεγεν ότι το Σύνταγμα δεν μεριμνά περί ουδενός άλλου παρά μόνον περί των εγκοσμίων, διότι πραγματικώς μόνον περί των εγκοσμίων εμεριμνήσαμεν […]· η εντολή, την οποίαν μας εδώκατε, ήτο να παρουσιάσωμεν σχέδιον πολιτικού Συντάγματος. […] Θέλω λοιπόν να μάθω […] τι θέλει να είπη ότι […] επικρατούσα Εκκλησία είναι η Ορθόδοξος Αντολική; [απάντηση: κατά τον αριθμόν επικρατούσα.] Α! Φυσικά! Εάν λοιπόν η σημασία του πράγματος ήνε αυτή – και δεν είναι καμμία άλλη παρ’ αυτή, […] έχει την θέσιν της, σας παρακαλώ, η αναγραφή εν τω Συντάγματι στατιστικών πληροφοριών; […] Φοβούμαι […] μήπως εγγίσητε ουχί απλώς εν τω χάρτη, αλλ’ εν ταις συνειδήσεσιν την ανεξιθρησκείαν και την ελευθεροθρησκείαν, […] στοιχειώδη διάταξιν της ελευθερίας της συνειδήσεως. […] Διατί δεν αρκείσθε εις την τελείαν αναγραφήν του δικαιώματος της ελευθεροθρησκείας, αλλά θέλητε να παρεμβάλητε έκφρασιν δυναμένην να παρεξηγηθή; […] Έχω να διαμαρτυρηθώ κατά […] της αντιλήψεως ότι ο Ελληνισμός ταυτίζεται προς την έννοιαν της Ορθοδοξίας· […] ο Ελληνισμός υπήρξεν αιώνας όλους προ του Χριστιανισμού και προσθέτω ακόμη ότι η λαμπροτέρα περίοδος του ελληνικού πολιτισμού είναι ατυχώς η αρχαιοτέρα. […] Δεν υπάρχουν ίσως δυστυχώς δύο τόσον αντίθετοι προς αλλήλας όσον είναι σήμερον η έννοια του Ελληνισμού προς το επικρατούν μέρος της Ορθοδοξίας.»

  Αυτά τα έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1906 (πρακτικά της Β’ Συντακτικής των Κρητών Συνελεύσεως). Έκτοτε προοδεύσαμε…

 15. Iokaste said

  Μια μικρή παρένθεση, τώρα που το θυμήθηκα.. Και οι γερμανοί Χριστιανοί ήταν, σ’αυτούς εμφανίστηκε κανείς; Ή στους καθολικούς δεν γίνονται τέτοια θαύματα (δεν μ’αρέσει αυτή η απαξίωση των καθολικών πρέπει να πω, έχω πολύ καλούς φίλους καθολικούς/ευαγγελιστές και είναι και πολύ ανοιχτόμυαλοι στο θέμα της ανεξιθρησκείας, καμία σχέση με τα δικά μας τα περήφανα πρόβατα) ; Ή εμφανίστηκε κάποιος και άλλα έλεγε σ’αυτούς άλλα σ’εμάς;

  Γενικά μου φαίνεται λάθος ακόμα και αν είσαι πιστός να λες α με βοήθησε η παναγία να ζήσω (=να σκοτώσω τους άλλους). Ας βοηθούσε να μην γίνει καν ο πόλεμος και να μην πεθάνει κανείς. Κι άλλος που πέθανε κάπου πίστευε, μάνα είχε, παιδιά ίσως, άνθρωπος ήταν τέλος πάντων… Και ας μην ξεχνάμε ότι καμιά φορά στον πόλεμο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο και το ποιος έχει δίκιο, ο καθένας από την πλευρά του μπορεί να έχει όλα τα δίκια κι όλο το άδικο (δεν αναφέρομαι στους Γερμανούς τότε βέβαια) αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πεθαίνουν πολλοί που δεν φταίνε σε τίποτα. (ουφ, 1 χρόνο είχα βαρεθεί να ακούω για πολέμους πάνω, τουλάχιστον το παιδί που μιλούσαμε είχε και λόγο να τα σκέφτεται όλη την ώρα, η χώρα του είναι μονίμως σε πόλεμο..)

  Π τον Βενιζέλο τον αγνοούμε διακριτικά, το μαύρο πρόβατο μωρέ.. Ο Μακρυγιάννης όμως… (σαν να έχει κολλήσει ο δίσκος).

 16. Kostas said

  Παιδιά, τώρα χωρίς πλάκα. Δεν υπάρχει
  κανένας απολύτως λόγος να αμφισβητούνται
  τα οράματα των στρατιωτών στα βουνά της
  Ηπείρου. Το ίδιο δε συνέβη και στη μάχη
  τού Μαραθώνα όπου σύμφωνα με μαρτυρίες
  στρατιωτών, ο τραγοπόδαρος Παν θεάθηκε
  να συμπολεμά στο πεδίο τής μάχης; Το
  ίδιο δεν έγινε και στη ναυμαχία τής
  Σαλαμίνας με τα περίεργα φαινόμενα
  που επιβεβαίωσαν χιλιάδες στρατιώτες;
  Αμ το άλλο πού έπαθαν οι Πέρσες όταν
  επιχείρησαν να συλήσουν το Μαντείο των
  Δελφών και τους την έπεσαν οι γιγαντόσωμοι
  τοπικοί ήρωες Φύλακος και Αντίνοος; Για
  να μην πιάσουμε και τους Διόσκορους
  τους οποίους οι προχριστιανικοί Ρωμαίοι
  φαντάζονταν έφιππους πάνω σε λευκά
  άτια να επιχειρούν κατά των εχθρών,
  γεγονός που απαθανατίστηκε και σε
  νομίσματα τής εποχής! Αλλά… σταθείτε…
  μια στιγμή… Τι ν’ αυτό που βλέπω εκεί;
  Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν! Παιδιά,
  πρέπει να κλεί…

 17. Ωχ, πάει… τον χάσαμε τον Κώστα… τον πήραν οι Ελοχίμ… πριν προλάβει να γράψει για την Ιλιάδα και τους θεούς που παρουσιαζόντουσαν σε καθημερινή βάση στο πεδίο του πολέμου της Τροίας.

 18. Mandarin said

  Ναι και μην ξεχνάμε και τους ερασιτέχνες τους Σκοτσέζους που είχαν στο πλάι τους απλούς αθάνατους βλ. Highlander…

 19. Νίκος said

  Με πρόλαβες Ντιάγκ!
  Το 97% των Ελλήνων πίστευε στο δωδεκάθεο.
  Η Αθηνά και ο Απόλλων, καθημερινά εμφανίζονταν στο πεδίο της μάχης στην Τροία.
  Και όχι μόνο. Οι ιστορικοί αναφέρουν αναρίθμητες εμφανίσεις των θεών. Φαντάζομαι πως μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, σταμάτησαν να εμφανίζονται και να δίνουν σημεία ζωής, γιατί τσαντίστηκαν που οι έλληνες πίστεψαν σε άλλο θεό.
  Και επαγωγικά (…πιπέρι στο στόμα!) φαντάζομαι πως άμα έλθει και επικρατήσει π.χ. ο Κοππερφιλντ-ισμός, και το 97% των ελλήνων γίνουν Κοππερφιλντ-ιανοί, θα εμφανίζεται στα πεδία της μάχης η Κλώντια Σίφφερ, η δε Παναγία θα τσαντιστεί και θα σιγήσει σαν την Αθηνα πριν 2000 χρόνια.
  Τόσο στόκος, ρε ΘΒ, έλεος…

 20. Iokaste said

  Μόνο στην Τροία; Καλέ ο Δίας το είχε κάνει το Όλυμπος-υπόλοιπη ελλάδα σαν να λέμε ομόνοια-πανεπιστήμιο. Κι είχε γκαστρώσει και τις μισές γυναίκες. Και μάλιστα χωρίς να τις «αγγίξει» πολλές (βρε τι μου θυμίζει), μια βροχή, μια κύκνος, μια λουλούδι, μιας πήρε και την μορφή του άντρα της (οκ την άγγιξε λίγο παραπάνω αυτή αλλά κι αυτή η ιστορία πολυπαιγμένη…). Παλιά τουλάχιστον είχε μια αγωνία η ιστορία, μια περιπέτεια, ποικιλία, κάτι…

  Οι Σκωτσέζοι τόσο που πίνουν και λίγους είχαν (παίζει να είναι ο πιο αξιολάτρευτος λαός που έχω συναντήσει..). Ίσως να περιορίζοταν σε ποτά όμως, ενώ εδώ στην ελλάδα από παλιά στα βαριά είμασταν όπως φαίνεται…

 21. Η Παναγία ενεφανίσθη στης Αλβανίας τα όρη για να συνδράμει το Χριστό που ήτανε φαντάρος.

  Περί θεάσεως του Χριστού φαντάρου συνηγορούν χιλιάδες μαρτυρίες από τα ΚΑΨΥΜΙ όλης της επικράτειας.

  Βοήθειά μας…

 22. Νίκος said

  LOL, Αορατη, αν και φανταζόμουνα ότι ο Χριστός ήταν αντιρρησίας συνειδήσεως, και θά ‘χε κάνα Ι5 τρελλόχαρτο ;-)

 23. @Ellinaki

  LoL, ναι, bugs… και θέλει patching… αλλά δεν κάνουν καθόλου beta testing οι μπαγάσες…

  @Θου Βου

  Λυπάμαι, αλλά τα περί θέασης της Παναγίας είναι για γέλια. Αν μάλιστα οι εν λόγω στρατιωτικές αναφορές είναι πραγματικές και επίσημες, τότε είναι για ακόμα περισσότερα γέλια!

  Για την αναθεώρηση, «συν Αθηνά και χείρα κίνει». (Αυτό συνιστά και προαναγγελία του αυριανού Γνωμικού, #103.)

  Για τα λόγια του Βενιζέλου, σε ευχαριστώ που τα έγραψες εδώ. Έχεις δίκιο, έκτοτε «προοδεύσαμε», προσθέτω μάλιστα «και τώρα ποιός μας πιάνει!».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: