Διαγόρας ο Μήλιος

Τα είδωλα κάνουν τα καλύτερα καυσόξυλα

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων

Posted by Διαγόρας ο Μήλιος στο 2009/03/08

Σύμφωνα με την «επικρατούσα» στα μέρη μας χριστιανορθοδοξία, σήμερα είναι η Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής, αλλιώς γνωστή ως Α΄ Κυριακή των Νηστειών, αλλιώς γνωστή και ως Κυριακή της Ορθοδοξίας.  Κύριο θέμα αυτού του εορτασμού είναι η νίκη των εικονολατρών επί των εικονομάχων, και ταυτόχρονα ο αναθεματισμός των Ελλήνων, ή κατ’ άλλους «ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας».

sunday of orthodoxy2

Τη μέρα τούτη κάθε χρόνο εδώ και χίλια διακόσια χρόνια ψέλνονται στους ορθόδοξους ναούς διάφοροι «αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων», μέσα σε επίσημο κλίμα, παρούσης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Τα αναθέματα καταγράφονται στο «Τριώδιον», το οποίο περιέχεται στο «Συνοδικόν της Αγίας Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας». [6]

Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΣΤ΄ και τη μητέρα του, Αυτοκράτειρα Ειρήνη την Αθηναία στη Νίκαια της Βιθυνίας, στο Ναό της Αγίας Σοφίας, το 787 κατόπιν αίτησης του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταρασίου. [1]

Το ζήτημα των αφορισμών έχει συζητηθεί αρκετά, και επικρατεί μάλιστα και το σχετικό  μπάχαλο που περιμένει κανείς από το ελληνόφωνο διαδίκτυο, δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες εκδοχές τους, σε διάφορους βαθμούς κακεκτυπίας. Συνέλεξα όσες από αυτές τις εκδοχές μπορούσα να βρω, και με τη βοήθεια του Exergy σας παρουσιάζω αυτά που φαίνονται να είναι οι καλύτερες εκδοχές των πρωτότυπων, μαζί με τις καλύτερες εκδοχές των ερμηνειών τους στα νεοελληνικά.

Πρωτότυπο

Απόδοση

1ος Αναθεματισμός

Ἐπὶ τοῖς φρονοῦσι καὶ λέγουσι κτιστὴν εἶναι πᾶσαν φυσικὴν δύναμιν καὶ ἐνάργειαν τῆς τρισυποστάτου θεότητος, ὡς κτιστὴν ἐκ τούτου πάντως καὶ αὐτὴν τὴν θείαν οὐσίαν ἀναγκαζομένοις δοξάζειν. Κτιστὴ γὰρ κατὰ τοὺς Ἁγίους ἐνέργεια, κτιστὴν δηλώσει καὶ φύσιν ἄκτιστον δέ, ἄκτιστον χαρακτηρίζει οὐσίαν. Κἀντεῦθεν ἤδη κινδυνεύουσι εἰς αθεΐαν παντελῆ περιπίπτειν, καὶ τὴν ἑλληνικὴν μυθολογίαν καὶ τὴν τῶν κτισμάτων λατρείαν, τῇ καθαρᾷ καὶ ἀμώμω τῶν χριστιανῶν πίστει προστριβομένοις. Μὴ ὁμολογοῦσι δὲ κατὰ τὰς ἁγίας θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τὸ τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβὲς φρόνημα, ἄκτιστον εἶναι πᾶσαν φυσικὴν δύναμιν καὶ ἐνέργειαν τῆς τρισυποστάτου θεότητος ἀνάθεμα τρίς.

Σε όσους φρονούν και λένε ότι είναι φτιαχτή κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας, και αναγκάζονται ως εκ τούτου να δεχτούν ότι και η θεία ουσία είναι χωρίς άλλο φτιαχτή· γιατί η δημιουργημένη ενέργεια, σύμφωνα με τους Αγίους, θα φανερώσει ότι είναι [εκ των υστέρων] φτιαγμένη- δημιουργημένη και η [θεία] ουσία [της τρισυπόστατης Θεότητας]. Κι από κει και πέρα, πλέον, κινδυνεύουν να πέσουν σε ολοκληρωτική αθεΐα, όσοι ζουν με την καθαρή κι αμόλυντη χριστιανική πίστη, και να δεχθούν την ελληνική μυθολογία και την λατρεία των κτισμάτων – δημιουργημάτων. Σε όσους, άρα, δεν ομολογούν, σύμφωνα με τις θεόπνευστες θεολογικές ερμηνείες των Αγίων και το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας, ότι είναι άκτιστη κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας, τρεις φορές ανάθεμα.

2ος Αναθεματισμός

Τοῖς τὰ ἑλληνικὰ διεξιοῦσι μαθήματα, καὶ μὴ διὰ παίδευσιν μόνον ταῦτα παιδευομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς δόξαις αὐτῶν ταῖς ματαίαις ἑπομένοις, καὶ ὡς ἀληθέσι πιστεύουσι καὶ οὕτως αὐταῖς ὡς τὸ βέβαιον ἐχούσαις ἐγκειμένοις, ὥστε ἑτέρους ποτὲ μὲν λάθρα, ποτὲ δὲ φανερῶς ἐνάγειν αὐταῖς καὶ διδάσκειν ἀνενδοιάστως ἀνάθεμα τρίς.

Σε όσους ασπάζονται τις διδασκαλίες των Ελληνων και δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση, αλλά ακολουθούν και τις μάταιες θεωρίες τους και τις πιστεύουν ως αληθινές, και μάλιστα ωσάν αυτές να περιέχουν τη βεβαιότητα, και παρασύρουν σ’ αυτές άλλοτε κρυφά και άλλοτε φανερά και τις διδάσκουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό, τρεις φορές ανάθεμα.

3ος Αναθεματισμός

Τοῖς μετὰ τῶν ἄλλων μυθικῶν πλασμάτων, ἐφ᾿ ἑαυτῶν καὶ τὴν καθ᾿ ἡμᾶς κλίσιν μεταπλάττουσι, καὶ τὰς πλατωνικὰς ἰδέας ὡς ἀληθεῖς δεχομένοις καὶ ὡς αὐθυπόστατον τὴν ὕλην παρὰ τῶν ἰδίων μορφοῦσθαι λέγουσι, καὶ προφανῶς διαβάλλουσι τὸ αὐτεξούσιον τοῦ Δημιουργοῦ, τοῦ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντος τὰ πάντα, καὶ ὡς ποιητοῦ πᾶσιν ἀρχὴν καὶ τέλος ἐπιτιθέντος ἐξουσιαστικῶς καὶ δεσποτικῶς ἀνάθεμα τρίς.

Σε όσους μαζί με τα άλλα μυθικά πλάσματα, με δική τους πρωτοβουλία, διαστρεβλώνουν τις δικές μας πεποιθήσεις και δέχονται ως αληθινές τις πλατωνικές ιδέες και λέγουν ότι η ύλη, ούσα αυθύπαρκτη, μορφοποιείται από τις ίδιες ιδέες, και προφανώς αμφισβητούν το αυτεξούσιο του Δημιουργού, ο οποίος από την ανυπαρξία έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και ως ποιητής έθεσε σε όλα αρχή και τέλος με τη δύναμη του εξουσιαστή και δεσπότη, τρεις φορές ανάθεμα.

4ος Αναθεματισμός

Τοῖς δεχομένοις καὶ παραδίδουσι τὰ μάταια καὶ ἑλληνικὰ ῥήματα, ὅτι τε προΰπαρξίς ἐστι τῶν ψυχῶν, καὶ οὐκ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὰ πάντα ἐγένετο, καὶ παρήχθησαν, ὅτι τέλος ἐστὶ τῆς κολάσεως ἡ ἀποκατάστασις αὔθις τῆς κτίσεως, καὶ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν τοιούτων λόγων τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν λυομένην πάντως, καὶ παράγουσαν εἰσάγουσιν, ἣν αἰωνίαν καὶ ἀκατάλυτον αὐτός τε ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν ἐδίδαξε, καὶ παρέδοτο καὶ διὰ πάσης τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Γραφῆς ἡμεῖς παρελάβομεν ὅτι καὶ ἡ κόλασις ἀτελεύτητος καὶ ἡ βασιλεία ἀΐδιος, διὰ δὲ τῶν τοιούτων λόγων ἑαυτούς τε ἀπολλύουσι, καὶ ἑτέροις αἰωνίας καταδίκης προξένους γενομένοις ἀνάθεμα τρίς.

Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες ελληνικές αντιλήψεις, ότι και οι ψυχές προϋπήρχαν και ότι τα πάντα δεν προήλθαν ούτε προέκυψαν από την ανυπαρξία, και ότι ήρθε το τέλος της κολάσεως από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και η κτίση και το ανθρώπινο είδος, και διαδίδουν με τέτοια λόγια ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει τελείως καταλυθεί και εκλείψει, την οποία και ο ίδιος ο Χριστός και Θεός ως αιώνια και ακατάλυτη μας δίδαξε, παρέδωσε και εμείς από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη παραλάβαμε ότι και η Κόλαση είναι ατέλειωτη και η Βασιλεία παντοτινή, και καταστρέφουν με τέτοια λόγια και τους εαυτούς τους και προξενούν σε άλλους αιώνια καταδίκη, τρεις φορές ανάθεμα.

5ος Αναθεματισμός

Τοῖς εὐσεβεῖν μὲν ἐπαγγελλομένοις τὰ τῶν Ἑλλήνων δὲ δυσσεβῆ δόγματα τῇ ὀρθοδόξῳ καὶ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ περί τε ψυχῶν ἀνθρωπίνων, καὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ τῶν ἄλλων κτισμάτων ἀναιδῶς ἢ μᾶλλον ἀσεβῶς ἐπεισάγουσιν ἀνάθεμα τρίς.

Σε όσους παριστάνουν τους ευσεβείς, ενώ, την ίδια στιγμή, εισάγουν τις ασεβείς δοξασίες των Ελλήνων στην Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία για τις ανθρώπινες ψυχές και για τον ουρανό και τη γη και για τα άλλα κτίσματα με αναίδεια ή πολύ περισσότερο με ασέβεια, τρεις φορές ανάθεμα.

6ος Αναθεματισμός

Τοῖς τὴν μωρὰν τῶν ἔξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμοῦσι, καὶ τοῖς καθηγηταῖς αὐτῶν ἑπομένοις, καὶ τάς τε μετεμψυχώσεις τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, ἢ καὶ ὁμοίως τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ταύτας ἀπόλλυσθαι, καὶ εἰς τὸ μηδὲν χωρεῖν δεχομένοις καὶ διὰ τοῦτο ἀνάστασιν, καὶ κρίσιν, καὶ τὴν τελευταίαν τῶν βεβιωμένων ἀνταπόδοσιν ἀθετοῦσιν ἀνάθεμα τρίς.

Σε όσους προτιμούν την ανόητη λεγόμενη σοφία των εκτός [χριστιανισμού] φιλοσόφων και ακολουθούν τους δασκάλους τους και δέχονται τις μετεμψυχώσεις των ανθρώπινων ψυχών, ή ότι αυτές [οι ψυχές] χάνονται ομοίως με των άλογων ζώων και ξεπέφτουν στην ανυπαρξία και για αυτό αθετούν την ανάσταση, την κρίση και την ανταπόδοση σύμφωνα με όσα βίωσαν, τρεις φορές ανάθεμα.

7ος Αναθεματισμός

Τοῖς λέγουσιν ὅτι οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοὶ καὶ πρῶτοι τῶν αἱρεσιαρχῶν, οἱ παρὰ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ καθολικῶν συνόδων, καὶ παρὰ πάντων τῶν ἐν Ὀρθοδοξίᾳ λαμψάντων πατέρων ἀναθέματι καθυποβληθέντας, ὡς ἀλλότριοι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας διὰ τὴν ἐν λόγοις αὐτῶν κίβδηλον καὶ ῥυπαρὰν περιουσίαν κρείττονες εἰσι κατὰ πολύ, καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐν τῇ μελλούσῃ κρίσει, καὶ τῶν εὐσεβῶν μὲν καὶ ὀρθοδόξων ἀνδρῶν, ἄλλως δὲ κατὰ πάθος ἀνθρώπινον ἣ ἀγνόημα πλημμελησάντων ἀνάθεμα τρίς.

Σε όσους λένε ότι οι σοφοί των Ελλήνων και πρωτοστάτες στις αιρέσεις – στους οποίους οι επτά άγιες και Καθολικές Σύνοδοι και όλοι οι Πατέρες που έλαμψαν μέσα στην Ορθοδοξία τούς αναθεμάτισαν, ως ξένους στην Καθολική Εκκλησία, λόγω του ψεύτικου και βρώμικου περιεχομένου των λόγων τους – είναι πολύ καλύτεροι κι εδώ και στην μέλλουσα κρίση από τους ευσεβείς και ορθόδοξους ανθρώπους που αμάρτησαν από ανθρώπινο πάθος ή από άγνοια, τρεις φορές ανάθεμα.

Αντιγράφω από σχετικό άρθρο του Αιρετικού [6]:

Επ’ευκαιρία της ημέρας που φεύγει, θα ήθελα να θέσω υπ’όψιν όλων τι σημαίνει «Κυριακή της Ορθοδοξίας». Πέραν της αναστηλώσεως των εικόνων, σημαίνει ανανέωση του αναθέματος κατά της Ελλάδος. Αναθέματα, κατά των οποίων ουδείς εκ των πολιτικών μας ταγών διαμαρτυρήθηκε ποτέ. Αντιθέτως, πάντα όλοι κρύβονται πίσω από δικαιολογίες της κακιάς ώρας (ότι τότε «Έλληνας σήμαινε ειδωλολάτρης», λες κι όλοι όσοι αυτοεξευτελίζονται με τα τάματα στις ουδόλως θαυματουργές εικόνες, κάρες κ.α. δεν είναι ειδωλολάτρες). [6]

Ο Αιρετικός προφανώς αναφέρεται σε κάτι γελοίους ισχυρισμούς της ΟΟΔΕ σε άρθρο τους με τίτλο «Παγανιστική παρερμηνεία του Συνοδικού της Ορθοδοξίας» [8]. Ακόμα κι αν ήταν έτσι όπως τα λέει ο ΟΟΔΕ όμως, ακόμα δηλαδή κι αν οι αφορισμοί αφορούσαν όχι τους αρχαίους Έλληνες εν γένει παρά συγκεκριμένα τους ειδωλολάτρες, (και ακόμα κι αν είναι καν δυνατόν να διαχωριστούν οι με από τους δε,) οι αφορισμοί αυτοί δεν παύουν να είναι μισαλλόδοξοι, και κατά συνέπεια παράνομοι με τη σημερινή αντίληψη του δικαίου.

Για την ακρίβεια, ακόμα χειρότερα αν οι αφορισμοί αναφέρονται σε ειδωλολάτρες, γιατί ενώ μεν αυτοί καθ’ αυτοί οι αρχαίοι έλληνες έχουν πλέον εκλείψει, υπάρχουν σήμερα συνάνθρωποί μας οι οποίοι αναβιώνουν την αρχαιοελληνική θρησκεία / ειδωλολατρία, και έχουν συναγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να το κάνουν αυτό.  Πιστεύω πως είναι όλοι τους ελαφρώς ψώνια, είναι όμως ανάμεσά μας, έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους άλλους, και βέβαια οι αφορισμοί τους θίγουν άμεσα, και απροκάλυπτα.  Νομίζω πως έχουν κάθε έννομο συμφέρον να κάνουν μήνυση εναντίον της Εκκλησίας έτσι ώστε να επιβληθεί διά του νόμου η παύση των αφορισμών, (με κλούβες με ΜΑΤ και δακρυγόνα αν χρειαστεί,) και σε μία τέτοια προσπάθειά τους θα ήμουν μαζί τους.  (Κατά τ’ άλλα, είναι βέβαια όλοι ελαφρώς ψώνια.)

Πηγές:

[1] http://www.koutouzis.gr/aforismoi.htm

[2] http://www.apologitis.com/gr/ancient/anathemata.htm

[3] http://www.antinews.gr/?p=4845#comment-185477

[4] http://ellania.pblogs.gr/2007/04/62535.html

[6] http://hereticrepublic-gr.blogspot.com/2008/03/blog-post_8114.html

[7] http://www.rassias.gr/SPARTA28.html

[8] http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/synodiko1.htm

[9] http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/about_anathema.htm

[10] http://el.wikipedia.org/wiki/Οικουμενικές_σύνοδοι

Για περισσότερα παραδείγματα της μισαλλοδοξίας που διέπει το χριστιανικό δόγμα:  Δαυλός τεύχος 309, Ἰανουάριος 2008, σελίδες 21662 – 21676: Μαζοχιστική Απόλαυση Ιερών Ύβρεων του Γιάννη Λάζαρη. Ολόκληρο το τεύχος 309 του Δαυλού, εδώ. Το συγκεκριμένο άρθρο μόνο, εδώ.

Περί εικονομάχων, εικονολατρών και εκκαθαρίσεων στο Βυζάντιο (αλλά όχι περί των αφορισμών) : Ιός: Η Κυριακή της Ορθοδοξίας – Μια Κυριακή το 843 μ.Χ.

Η επιστολή του Γιώργου Χατζηθεοδώρου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, και η απάντηση του προέδρου, σε περυσινό άρθρο της Ερινύας.

Μία πολύ ωραία ποιητική χάραξη αναλογιών ανάμεσα στη χριστιανική θρησκεία και στο μύθο του Τιθωνού:  Πλόες (15 Μαρ 2008) Κυριακή της Ορθοδοξίας και η μοίρα του Τιθωνού.

Copyright © 2008 Διαγόρας ο Μήλιος | Όροι Χρήσης

Άρθρα μέσω RSS
rss Σχόλια μέσω RSS
rss Μόνο τα σχόλια αυτού του άρθρου μέσω RSS
Άρθρα μέσω email
Σχόλια μέσω email

92 Σχόλια προς “Κυριακή της Ορθοδοξίας: Αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων”

 1. Καλή δουλειά! Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, καθώς οι περισσότεροι σύνδεσμοι που παραθέτεις δεν έχουν απόδοση του κειμένου στη νεοελληνική. Για να μαθαίνουμε πόσο σχήμα οξύμωρο είναι το «Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία», των χριστιανόπληκτων νεορωμιών…

 2. … βέβαια οι αφορισμοί τους θίγουν άμεσα, και απροκάλυπτα. Νομίζω πως έχουν κάθε έννομο συμφέρον να κάνουν μήνυση εναντίον της Εκκλησίας έτσι ώστε να επιβληθεί διά του νόμου η παύση των αφορισμών, (με κλούβες με ΜΑΤ και δακρυγόνα αν χρειαστεί,) και σε μία τέτοια προσπάθειά τους θα ήμουν μαζί τους.

  Τι μας λές ,φίλτατε Διαγόρα;Ούτε ο Στάλιν ,ο Τσαουσέσκου και οι Γενίτσαροι δεν τόλμησαν να ζητήσουν επέμβαση ΜΑΤ στους ναούς που άφησαν ανοιχτούς για να επιβάλλουν τις απόψεις τους.

  Και μετά παριστάνετε ότι ,δήθεν ,δεν έχετε σχέσεις με απολυταρχικές αντιλήψεις.

  Τόση άγνοια,εμπάθεια,τυφλή αθεοφανατίλα είναι φυσικό να οδηγεί λάθος συμπεράσματα.
  Το συνοδικό της Ορθοδοξίας ΑΦ-ΟΡΙΖΕΙ ,δηλαδή ξεχωρίζει από την Εκκλησία,όσους δεν φρονούν ορθοδόξως και συνεπώς δεν είναι ορθόδοξοι.
  Δεν τους αποκλείει ούτε από την κοινωνική ζωή,ούτε από τα δημόσια αξιώματα,ούτε προκαλεί κανέναν να τους επιτεθεί ασκώντας εναντίον τους σωματική βία.
  Το εκκλησιαστικό σώμα έχει σαφές δικαίωμα να ξεκαθαρίζει ποιούς δέχεται ως μέλη του και ποιούς όχι.
  Κατά τα άλλα η εντολή του Χριστού «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» παραμένει πάντοτε ενεργή και ισχυρή και δεν υπάρχει καμμιά δογματική διαφορά που να μπορεί να την ακυρώσει.

 3. Δεν ακούω τίποτα.

  Χελλάς σημαίνει ορθό-δο-ξία!

  Ζήτω η εθνική μας σχιζοφρένεια. Όλε.

 4. Νίκος (με κινητό) said

  Το ελληνικό κράτος ανέκαθεν ξεροκαταπινε όταν ο χριστιανισμός έθιγε δικαιώματα τρίτων.

 5. Και πάλι η Κυριακή της Κακοδοξίας!

  Για όσους ξεχνιέστε και νομίζετε ότι η Ορθοδοξία είναι η θρησκεία του Θεού της Αγάπης, η ίδια φροντίζει κάθε χρόνο τέτοια μέρα – Κυριακή της “Ορθοδοξίας” – να μας θυμίζει ότι είναι θρησκεία του «διαβόλου», και ας με συγχωρήσουν όσοι καλοπροαίρετοι και ανυποψίαστοι πιστοί σκανδαλίζονται με τα γραφόμενά μου. Πρώτη όμως μ’ έχει σκανδαλίσει η Ορθοδοξία με τη μισαλλοδοξία της και τ’ αναθέματα (κατάρες) που ρίχνει κάθε χρόνο κατά την Α´ Κυριακή των Νηστειών. Βλέπε olympia.gr για τα αναθέματα, και εδώ.

  Σήμερα στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο προάστιο της Αθήνας, όπου πέρυσι την ίδια μέρα ο ιερέας είχε επιβάλλει στους πιστούς να τον ακολουθούν γύρω-γύρω και να επαναλαμβάνουν δυνατά μαζί του το τρις ανάθεμα (δείτε εδώ τι είχα γράψει τότε), πληροφορήθηκα ότι ο ίδιος ιερέας είπε στους εκκλησιαζόμενους να μην ανησυχούν διότι το ανάθεμα που ξεφωνίζουν δεν είναι ανάθεμα αλλά προσευχή προς το Θεό για τη συγχώρηση των αμαρτωλών!

  Βλέπετε τι σοφίζονται οι σκοταδιστές ιερείς, που έχουν παραδώσει την ψυχή τους στο «διάβολο», για να παραπλανήσουν όποια πρόβατα διαισθητικά καταλαβαίνουν ότι το ανάθεμα είναι κατάρα; Γι’ αυτό είναι αναπολόγητοι αυτοί οι μισαλλόδοξοι υπηρέτες του «Εωσφόρου». Τις εντολές του Χριστού : «Ευλογείτε και μη καταράσθε», «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών», «Ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς», κλπ., τις έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια οι αθεόφοβοι ρασοφόροι, τα εκλεκτά τέκνα του ξαποδώ.

  Σα να μην είναι αρκετά τα προβλήματα και η φτώχεια που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός, σα να μην πλεονάζει το μίσος που έχουν ενσπείρει μεταξύ των πολιτών οι ανίκανοι και αναίσχυντοι πολιτικάντηδες, σα να μην είναι αρκετή η ανασφάλεια που νιώθει ο Έλληνας πολίτης από την έκρηξη της εγκληματικότητας, έχουμε και τ’ αναθέματα της βλοσυρής μητριάς που μας έχει καθίσει στο σβέρκο, της Εκκλησίας. Λέτε γι’ αυτό να μη βλέπει τούτη η χώρα άσπρη μέρα; Διότι αν τα αναθέματα-κατάρες της δεν πιάνουν, τότε ούτε οι προσευχές της πιάνουν, άρα τζάμπα ταΐζουμε και ποτίζουμε τους ψευτολειτουργούς του Υψίστου. Έτσι δεν είναι; Κοινό νου χρησιμοποιώ, δε λέω τίποτα φιλοσοφίες.

  Ξανασκεφτείτε το παρακαλώ: Ή οι ευχές και οι κατάρες, υπό τύπον προσευχής ή αλλιώς, είναι απλά κουβέντες του αέρα χωρίς αποτέλεσμα, ή απελευθερώνουν θετική και αρνητική ενέργεια, αντιστοίχως, οπότε πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπ’ όψη μας και να σταματήσουμε το πρόσθετο κακό που προκαλεί στο έθνος μας η Ορθοδοξία με τ’ αναθέματά της. Προσέξτε παρακαλώ, δεν είμαι θρησκόληπτη ούτε δεισιδαίμων. Πιστεύω όμως κάτι που επαληθεύεται και εμπειρικά στην καθημερινότητά μας: ότι ο λόγος έχει δύναμη και για το καλό και για το κακό. «Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει», λέει η λαϊκή σοφία. «Καλομελέτα κι έρχεται», λέει μια άλλη παροιμία. Το αντίθετο επίσης ισχύει: «Κακομελέτα κι έρχεται». «Ευχή γονιού αγόρασε και στο βουνό ανέβα», λέει άλλη παροιμία. Και το ανάποδο είναι αληθές: «Κατάρα γονιού μην προκαλέσεις γιατί στο γκρεμό θα πέσεις». Τ’ αναθέματα, επομένως, δεν είναι αθώα ψελλίσματα των ρασοφόρων χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Όοοχι δυστυχώς…

  Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε τρόπο να υποχρεώσουμε την «Ορθοδοξία» να καταργήσει τ’ αναθέματα που ρίχνει στους διαφωνούντες Έλληνες κατά την Κυριακή της «Ορθοδοξίας» (Κακοδοξίας) και αντ’ αυτών να υποχρεωθεί να ξορκίσει το κακό που οι κατάρες τις έχουν επιφέρει στο έθνος μας. Εν ανάγκη να την στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Κάτι πρέπει να κάνουμε! Είναι ντροπή ν’ ανεχόμαστε να τρώμε αναθέματα από το 843 μ. Χ. μέχρι σήμερα. Έχουμε ένα γιγαντιαίο μαύρο μάγο στο κεφάλι μας, την Εκκλησία, να μας αναθεματίζει, δηλαδή να μας καταριέται συστηματικά. Το καταλαβαίνετε; Δε σας ενοχλεί το συλλογικό και διαχρονικό αυτό έγκλημα; Εμένα με γεμίζει ιερή αγανάκτηση. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, τα ίδια μαύρα χάλια…
  Ως πότε άραγε θα υπομένουμε τ’ αναθέματα της Κακοδοξίας;

 6. mahler76 said

  Βέβαια ο όρος Έλλην χρησιμοποιείται στα εκκλησιαστικά κείμενα με την έννοια του ειδωλολάτρη και όχι την έθνική. Άλλωστε οι Βυζαντινοί θεωρούσαν εαυτούς Ρωμαίους.

 7. @Σεφέρου

  Στην κατ εσέ «κακοδοξία» οφείλεις ότι σήμερα μπορείς να βρίζεις ατιμώρητα,γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους «για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία» τα πρωινά θα φορούσες μπούρκα και τα βράδια θα χόρευες μπέλλυ ντάνς στο χαρέμι,ως οικόσιτο του πασά.

  Μήπως πριν αρχίσεις τις αντορθόδοξες και αντιχριστιανικές υστερίες θα ηταν καλύτερα να αναζητήσεις σε κάποιο καλό λεξικό την ετυμολογία και την σημασία της λέξεως «ανάθεμα»;

 8. atumrakis said

  Η ελληνικήν εξουσίαν ανέκαθεν τα κάμει γαργάραν κάτι τέτοια. Για να μαθαίνουμε και εμείς οι νεώτεροι…

 9. Γιατρός Του Ικα said

  Ρε συ Θ.Β. επειδή πάλι το έφερες στην καραμέλα των επαναστατών του 21′ που απ’οτι φαίνεται το κύριο,αν όχι το μοναδικό τους χαρακτηριστικό και κίνητρο ήταν η Χ.Ο.® πίστη,για πες μου ή έστω ρώτα στην ΟΟΔΕ,δε με χαλάει να περιμένω,τι εννοούσε ρε συ ο Κολωκοτρώνης με κείνο το «[…]Η σημαία μας, από το ένα μέρος το φεγγάρι και από το άλλο το Σταυρό[…]» (Θ.Κολοκοτρώνης, Απομνημονεύματα, σ.91);(Πήρα το απόσπασμα από ένα άρθρο του Doctor εδώ:http://dimitrisdoctor2.blogspot.com/2009/03/blog-post.html).

  Άϊντε για να τελειώνουμε με τις βλακείες και τις ασυναρτησίες.Ότι ελευθερίες έχουμε στο δυτικό κόσμο τις οφείλουμε στο Διαφωτισμό του οποίου με τις πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες ήταν τέκνα οι επαναστάτες και κερδίθηκαν όχι εξαιτίας αλλά ΕΝΑΝΤΙΑ στο παπαδαριό.

  (Ακολουθούν copy-paste του Θ.Β. για τον Παπαφλέσσα και τον Αθανάσιο Διάκο.Βλακείες ως συνήθως).

  Επιπλέον ρε Θ.Β. για πε μας τι σήμαινε πρακτικά για τη ζωή του αναθεματιζόμενου το ανάθεμα στην εποχή που διατυπώθηκε;Τώρα μπορείς να λες μπούρδες ότι απλά η εκκλησία έχει το δικαίωμα να καθορίζει ποιά είναι τα μέλη της,για πες μας όμως τι συνέπειες είχε ο αναθεματιζόμενος στο Βυζάντιο του 9ου-10ου αιώνα;Γιατί για πολύ χαζούς μας περνάς με όλα αυτά τα ανύπαρκτα που μας λές.

  Να σου πω εγώ μιά άλλη σημασία της λέξης «ανάθεμα»;-Δε μας παρατάς ήσυχους ρε Θ.Β.;

 10. Πάρης said

  Διαγόρα σε αυτό δίνω δίκιο στον ΘΒ. Το θέμα δεν είναι νομικό. Γιατί τότε θα έλεγε κάποιος άλλος να παρέμβουν τα ΜΑΤ στα ιστολόγια που κρίνουν, κατακρίνουν ή αντιπαθούν την εκκλησία, το χριστιανισμό ή γενικά τη θρησκεία. Είναι όντως δικαίωμα της Εκκλησίας να αγαπάει και να μισεί όποιες ιδέες θέλει όπως και πολιτισμούς. Και να τους υβρίζει και να μη τους δέχεται.

  ΤΟ μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαφωτίσουμε και να πείσουμε. Να δείξουμε οτι Ελλάδα κάθε άλλο παρά ορθοδοξία σημαίνει.

 11. Πάρης said

  Καλά ΘΒ άστο. Μπορεί να έλεγαν για του Χριστού την πίστη την αγία αλλά αν δεν είχαν υπάρξει οι δραματικές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη επανάσταση δε θα είχε γίνει στον αιώνα τον άπαντα.
  Εξάλλου δεν έγινε ελληνικό κράτος λόγω την πίστης αλλά (κυρίως) λόγω των αλλόδοξων Αγγλογάλλων. Για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνο έχεις διαβάσει; Ε, άμα δεν είχε γίνει ελληνικό κράτος δε θα υπήρχε.
  Και αλήθεια από πότε έχεις πρόβλημα με θρησκευτικά σύμβολα (μπούρκα) που γράφονται μάλιστα και σε ιερά βιβλία; Εδώ και ο Απ. Πάυλος έλεγε οι γυνάικες να είναι σκεπασμένες. Δηλ. μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

 12. Το συνοδικό της Ορθοδοξίας ΑΦ-ΟΡΙΖΕΙ ,δηλαδή ξεχωρίζει από την Εκκλησία,όσους δεν φρονούν ορθοδόξως και συνεπώς δεν είναι ορθόδοξοι.

  Η λέξη «ανάθεμα», όχι μόνο σήμερα, αλλά ανέκαθεν, είχε έναν χαρακτήρα επιθετικό, προσβλητικό, αποκηρυκτικό και αποκληρωτικό. Ο αφορισμός ισοδυναμούσε με κοινωνικό αποκλεισμό, ο οποίος ειδικά παλιότερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, πρακτικά σήμαινε στερήσεις, κακουχίες, ξενιτιά, και ακόμα και θάνατο. Αλλά και σήμερα, που τα πράγματα είναι «πιό πολιτισμένα», οι άνθρωποι είναι αυτόνομοι, και σκέφτεται ο καθένας για τον εαυτό του, το αθώο «ξεχώρισμα» για τον οποίο μιλάς Θου Βου ισοδυναμεί με σπορά διχόνοιας ανάμεσα σε μάνα και παιδί, αν ένας από τους δύο ξεστρατίσει από την πεπατημένη που υποδεικνύει η ορθοδοξία. Κι αυτό μισαλλοδοξία ονομάζεται, ξέρεις.

  Αλλά έτσι και αλλιώς, ο ισχυρισμός σου ότι το συνοδικό απλά «ξεχωρίζει» από την Εκκλησία όσους δεν φρονούν ορθοδόξως είναι ψευδής, γιατί κάποιος που έχει τόσο χτυπητά αντίθετες προς τον χριστιανισμό αντιλήψεις όπως αυτές που περιγράφονται στους παραπάνω αφορισμούς βρίσκεται ήδη όχι απλά «ξέχωρα», αλλά παρασάγκας μακριά από την ορθοδοξία, και σίγουρα δεν έχει ανάγκη από καμμία χριστιανική λειτουργία να του το υπενθυμίζει αυτό κάθε χρόνο πανηγυρικά, με ψαλμούς και με τρις επτά = εικοσιμία επαναλήψεις της εξόχως επιθετικής λέξης ανάθεμα. Πρόκειται λοιπόν για κείμενα που απλά υποδεικνύουν στο ποίμνιο «ποιός είναι ο εχθρός», και κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται έτσι ώστε να ανανεώνεται το εμπόλεμο της κατάστασης, δηλαδή το μίσος και η διχόνοια.

  Υπάρχει τέλος και το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο είναι οι απαξιωτικές προς την αρχαία ελληνική κοσμοαντίληψη και φιλοσοφία εκφράσεις που περιέχονται στους αφορισμούς, και αυτό ισχύει αδιαμφισβήτητα, και χώρια απ’ τ’ άλλα. Παραδείγματα:

  2ος αναθεματισμός: «Σε όσους ασπάζονται τις διδασκαλίες των Ελληνων και […] ακολουθούν και τις μάταιες θεωρίες τους […]» Μάταιες οι διδασκαλίες και οι θεωρίες από τις οποίες γεννήθηκε η επιστημονική αντίληψη;

  4ος αναθεματισμός: «Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες ελληνικές αντιλήψεις […]» Μάταιες οι αντιλήψεις που θεμελίωσαν τον Δυτικό Πολιτισμό;

  5ος αναθεματισμός: «Σε όσους […] εισάγουν τις ασεβείς δοξασίες των Ελλήνων […]» Ασεβείς οι δοξασίες εκείνων που έπεσαν στον Μαραθώνα και στις Θερμοπύλες;

  6ος αναθεματισμός: «Σε όσους προτιμούν την ανόητη λεγόμενη σοφία των εκτός [χριστιανισμού] φιλοσόφων […]» Ανόητη και λεγόμενη η σοφία του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ηράκλειτου, του Επίκουρου, κλπ;

  7ος αναθεματισμός: «Σε όσους λένε ότι οι σοφοί των Ελλήνων […] λόγω του ψεύτικου και βρώμικου περιεχομένου των λόγων τους […]» Ψεύτικο και βρώμικο το περιεχόμενο των λόγων του Θαλή του Μιλήσιου, του Πυθαγόρα, του Δημόκριτου, του Αρχιμήδη, κλπ;

  Για να συνοψίσω, ακόμα και εντελώς «εσωτερικής κατανάλωσης» κι αν ήταν αυτοί οι αφορισμοί για τη χριστιανορθοδοξία, δεν παύουν να είναι α) μισαλλόδοξοι και β) ανθελληνικοί, κι έτσι δεν έχουν καμμία θέση σε μία σύγχρονη κοινωνία δικαίου. Η παύση της ετήσιας απαγγελίας αυτών των αφορισμών είναι κάτι που θα έπρεπε να μπορεί να απαιτηθεί διά της νομικής οδού, και να επιβληθεί με τους υπάρχοντες μηχανισμούς επιβολής της τάξης, και αν αυτό σήμερα είναι ακατόρθωτο, αυτό σημαίνει ότι δεν ζούμε σε μία σύγχρονη κοινωνία δικαίου. Πού θα πάει όμως, κάποια μέρα αναπόφευκτα θα φτάσει ακόμα και εκεί η Ψωροκώσταινα. Εμείς είμαστε εδώ για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες.

 13. Εδώ θα χρησιμοποιήσω Sindarin, μια γλώσσα που επινόησε ένας πολύ θρησκευόμενος καθολικός συγγραφέας, ο John Ronald Reuel Tolkien, για να δώσω νέο, πολύ πιο ταιριαστό, όνομα στην «Κυριακή της Ορθοδοξίας»:

  Oranor Morgul – Κυριακή της Μαύρης Μαγείας

 14. @ithaca said

  Γκουχ – γκουχ! Τεχνικώς ομιλώντας είμαι – σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό – ολιγοντί ψώνιο. :P

  Διεκδικώ το δικαίωμά μου να κάνω το ακίνδυνο ψώνιο μου κι έχω γραμμένα στα παλαιότερα των υποδημάτων μου τα αναθέματα της ορθοδοξίας. Θα περάσει πολύς καιρός προτού η ορθοδοξία εξαναγκαστεί να ανακαλέσει. Απ’ αυτή την πλευρά, οι καθολικοί αποδεικνύονται ελαφρώς πιο προοδευτικοί αφού μόνο φέτος αναγκάστηκαν να καταπιούν τη χολή τους και να κάνουν γαργάρα τις «θέσεις» τους για Δαρβίνο, Γαλιλαίο και Λένον.

 15. τι εννοούσε ρε συ ο Κολωκοτρώνης με κείνο το «[…]Η σημαία μας, από το ένα μέρος το φεγγάρι και από το άλλο το Σταυρό[…]» (Θ.Κολοκοτρώνης, Απομνημονεύματα, σ.91)

  Πιθανότατα ότι εννοούσε και ο Δαβίδ με το «ουκ έστι Θεός»

 16. @Διαγόρα

  Τα περισσότερα από οσα γράφεις είναι προσωπικές σου εικασίες και εκτιμήσεις για τις οποίες δεν παραθέτεις ούτε ενδείξεις,πολύ περισσότερο αποδείξεις και φυσικά,δεν αντέχουν στον ελάχιστο έλεγχο με την κοινή λογική.
  Λες:

  Η λέξη «ανάθεμα», όχι μόνο σήμερα, αλλά ανέκαθεν, είχε έναν χαρακτήρα επιθετικό, προσβλητικό, αποκηρυκτικό και αποκληρωτικό. Ο αφορισμός ισοδυναμούσε με κοινωνικό αποκλεισμό, ο οποίος ειδικά παλιότερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, πρακτικά σήμαινε στερήσεις, κακουχίες, ξενιτιά, και ακόμα και θάνατο.

  Πες μας λοιπόν πού είναι αυτές οι ομαδικές διώξεις,που είναι οι εξόριστοι,τα θύματα στα οποία έχουν οδηγήσει τα αναθέματα του Συνοδικού της Κυριακής της Ορθοδοξίας;
  Το κείμενο αυτό διαβάζεται στις εκκλησιές εδώ και 1200 χρόνια.Λογικά,για να είσαι τόσο κατηγορηματικός, θα έχεις να μάς παρουσιάσεις ένα μακρύ κατάλογο θυμάτων των αγανακτισμένων χριστιανών που βγαίνοντας από τις εκκλησιές κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας έβγαιναν στους δρόμους και έκαιγαν τους πλατωνικούς,τους επικούρειους και κάθε μη ορθόδοξο.
  Περιμένω , υπομονετικά, τα στοιχεία σου.

  Πρόκειται λοιπόν για κείμενα που απλά υποδεικνύουν στο ποίμνιο «ποιός είναι ο εχθρός», και κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται έτσι ώστε να ανανεώνεται το εμπόλεμο της κατάστασης, δηλαδή το μίσος και η διχόνοια.

  Υποδεικνύουν πού είναι η υγεία και πού είναι η αρρώστια.
  Στα χιλιάδες γεύματα που παρατίεθενται κάθε μέρα στις ενορίες της πατρίδας μας ,αν πάς να φας κανείς δε θα σε ρωτήσει αν είσαι ορθόδοξος,άθεος ή αλλόδοξος,έλληνας ή ξένος,νόμιμος ή παράνομος.

  Χωρίς να κλείνω τα μάτια σε κατά καιρούς περιστατικά φανατισμού,για την ορθόδοξη Εκκλησία ισχύει διαχρονικά αυτό που έγραψε ο άγιος Νεκτάριος:
  «Τα της πίστεως ζητήματα ουδ’ όλως δέον εστί να μειώσι το της αγάπης συναίσθημα»

  ακόμα και εντελώς «εσωτερικής κατανάλωσης» κι αν ήταν αυτοί οι αφορισμοί για τη χριστιανορθοδοξία, δεν παύουν να είναι α) μισαλλόδοξοι και β) ανθελληνικοί, κι έτσι δεν έχουν καμμία θέση σε μία σύγχρονη κοινωνία δικαίου.

  Εκεί που μάς χρωστάγανε ,μάς πήραν και το βόδι .
  Αν θέλεις να βρείς μαθήματα μισαλλοδοξίας και σποράς διχαστικών ζιζανίων ψάξε στο ιστολόγιο σου .
  Εδώ θα βρείς πολλά υβριστικά προς τους χριστιανούς συμπολίτες σου σκίτσα,με χυδαία υπονοούμενα για τα ιερά και τα όσια τους.
  Εσύ λοιπόν ανήκεις στην πρωτοπορία αυτών που σπείρουν διχαστικές απόψεις μεταξύ των ελλήνων,ζητώντας με προβοκατόρικους και υβριστικούς τρόπους να αρθεί βιαιως η σύνδεση της ελληνικής κοινωνίας με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

  Η παύση της ετήσιας απαγγελίας αυτών των αφορισμών είναι κάτι που θα έπρεπε να μπορεί να απαιτηθεί διά της νομικής οδού, και να επιβληθεί με τους υπάρχοντες μηχανισμούς επιβολής της τάξης, και αν αυτό σήμερα είναι ακατόρθωτο, αυτό σημαίνει ότι δεν ζούμε σε μία σύγχρονη κοινωνία δικαίου. Πού θα πάει όμως, κάποια μέρα αναπόφευκτα θα φτάσει ακόμα και εκεί η Ψωροκώσταινα. Εμείς είμαστε εδώ για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες.

  Το συνοδικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας διαβάζεται σε όλο τον κόσμο.Από την Αμερική μέχρι την Καμτσάτκα.Και από την Φινλανδία μεχρι την Αυστραλία.Εδώ και 1200 χρόνια.Σε όλες τις τοπικές γλώσσες,όπου υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί και πιστοί.Πώς δε πήραν χαμπάρι όλοι αυτοί τον μισαλλόδοξο χαρακτήρα του, που αναφέρεις;Μήπως η αθεοφανατίλα δε σ αφήνει να δεις καθαρά τα πράγματα;

 17. Γιατρός Του Ικα said

  Ακόμα πιό πιθανά λες πράγματα που δεν στέκουν(=ευφημισμός).

 18. Πες μας λοιπόν πού είναι αυτές οι ομαδικές διώξεις,που είναι οι εξόριστοι,τα θύματα στα οποία έχουν οδηγήσει τα αναθέματα του Συνοδικού της Κυριακής της Ορθοδοξίας;
  Το κείμενο αυτό διαβάζεται στις εκκλησιές εδώ και 1200 χρόνια.Λογικά,για να είσαι τόσο κατηγορηματικός, θα έχεις να μάς παρουσιάσεις ένα μακρύ κατάλογο θυμάτων των αγανακτισμένων χριστιανών που βγαίνοντας από τις εκκλησιές κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας έβγαιναν στους δρόμους και έκαιγαν τους πλατωνικούς,τους επικούρειους και κάθε μη ορθόδοξο.
  Περιμένω , υπομονετικά, τα στοιχεία σου.

  Εγώ δεν έκανα λόγο για ομαδικές διώξεις. Όταν συντάχθηκαν οι αφορισμοί ο χριστιανισμός είχε ήδη επιβληθεί ολοκληρωτικά και αποτελούσε σαρωτική μονοκαλλιέργεια. Έτσι λοιπόν, όσο αφορά τις μάζες, ο φόβος του αφορισμού λειτούργησε ανά τους αιώνες ως επί το πλείστον αποτρεπτικά. Όμως, που και που κατά την πάροδο της ιστορίας εμφανίστηκαν όπως ήταν αναπόφευκτο μεμονωμένα περιστατικά τολμηρών ανθρώπων των γραμμάτων και της διανόησης που για τον α’ ή β’ λόγο τόλμησαν να διαφέρουν από τις μάζες. Αυτοί εμφανίστηκαν ως επί το πλείστον μετά τον διαφωτισμό, καθώς πριν τον διαφωτισμό είτε δεν τολμούσε κανείς να σκεφτεί ελεύθερα, είτε πολύ απλά αν κάποιος τολμούσε κάτι τέτοιο τον έτρωγε η μαρμάγκα. Ας ρίξουμε μιά ματιά σε έναν μόνο από αυτούς, για να δούμε τι επιπτώσεις μπορούσε να έχει στη ζωή τους ο αφορισμός: Τον Θεόφιλο Καΐρη. Και πριν αρχίσουμε, προσέξτε: πρόκειται για έναν άνθρωπο επιφανή! έναν άνθρωπο με απήχηση, με ισχυρούς φίλους, με συμμάχους και με συνηγόρους! σκεφτείτε τι θα πάθαινε στη θέση τους κάποιος άγνωστος!

  Αντιγράφω από τη Βικιπαίδεια:

  […] μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου δικάστηκε από εκκλησιαστικό δικαστήριο και το οποίο, […] αποφάσισε στις 23 Οκτωβρίου 1839 την καθαίρεση του, ως αρχηγού άλλης θρησκείας που ονομαζόταν «θεοσεβισμός». […] Η κυβέρνηση, με το από 28 Οκτωβρίου 1839 διάταγμα, διέταξε την εξορία του Θεόφιλου Καΐρη στη Σκιάθο και μετά στη Θήρα. Έπειτα από την ανάγνωση της καθαίρεσης στους ναούς της επικράτειας, διέταξε την απέλασή του από τη χώρα. […]

  Ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον έχει η καταδίκη του Καΐρη και ο θάνατός του. Η καταδίκη υποτίθεται πως έγινε για προσηλυτισμό σε άλλη θρησκεία, όμως το αν πράγματι επιδόθηκε σε προσηλυτισμό ο Καΐρης, καθώς και το αν η θρησκεία του αποτελούσε πράγματι ξεχωριστή θρησκεία από τη χριστιανική, είναι ζητήματα αμφισβητούμενα, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δουλειά του κράτους, ούτε των δικαστηρίων του κράτους να ασχολούνται με τέτοιες θρησκευτικές παρλαπίπες, πόσο μάλλον να καταδικάζουν ανθρώπους σε φυλάκιση, η οποία, την περίπτωση του Καΐρη, ισοδυναμούσε με θανατική καταδίκη.

  Στις 19 Δεκεμβρίου 1839 το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε εγκύκλιο εναντίον του Καΐρη και της διδασκαλίας του.
  Με τη Συνταγματική Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ο Καΐρης, με τη βοήθεια του παλαιού συμμαθητή του Ιωάννη Κωλέττη, επανήλθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Άνδρο όπου συνέχισε τη λειτουργία του Ορφανοτροφείου του.
  Παρά τις εκθέσεις των δύο αλληλοδιαδόχων νομαρχών Κυκλάδων, Αμβροσιάδη και Ζυγομαλά, που διαβεβαίωναν ότι ο Καΐρης δεν έκανε προσηλυτισμό, ο υπουργός Δικαιοσύνης Βόλβης, στηριζόμενος σε έγγραφο της Συνόδου, διέταξε τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου να προβεί σε δίωξη του Καΐρη και των συνεργατών του. Ο εισαγγελέας Ν. Σιούπης άσκησε δίωξη και ο ανακριτής Σύρου Σταύρος Λογοθέτης ξεκίνησε τακτική ανάκριση που τερματίσθηκε με το από 26 Απριλίου 1852 παραπεμπτικό βούλευμα, επικυρωμένο με το 2693/1852 βούλευμα του Εφετείου Αθηνών. Το δικαστήριο της Σύρου (με πρόεδρο τον Ι. Δοξαρά, συνέδρους τους Σταύρο Λογοθέτη, Δ.Α. Βαφειάδη, Αλέξανδρο Αλεξάνδρου και Ι. Πρεζάνη, Εισαγγελέα το Ν. Στούπη, κατηγορούμενους τους Θεόφιλο Καΐρη, Γρηγ. Δεσποτόπουλο, Σπυρ. Γλαυκωπίδη, Θ. Λουλούδη ή Μονοκόνδυλο και Συνηγόρους υπερασπίσεως τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Νικ. Ι. Σαρίπολο και τον Ιω. Παλαιολόγο) εξέδωσε την υπ’ αριθ. 181/21.12.1852 καταδικαστική απόφαση, με φυλακίσεις για όλους και ειδικότερα διετή φυλάκιση για τον Θεόφιλο Καΐρη.
  Ο Καΐρης, ασθενής ήδη και σε προχωρημένη ηλικία, μεταφέρθηκε στις φυλακές Σύρου, όπου λίγες μέρες αργότερα στις 13 Ιανουαρίου 1853 άφησε την τελευταία του πνοή.

  Και αυτό δεν είναι καν το τέλος της ιστορίας. Ορίστε η χριστιανική αγάπη, υποδαυλιζόμενη από τα αισθήματα αλληλεγγύης που προκαλεί ο αφορισμός:

  Το σκήνωμά του ενταφιάστηκε σε χώρο του λοιμοκαθαρτηρίου Ερμούπολης, αφού ο τοπικός ιερέας δεν παρείχε άδεια ταφής στο κοιμητήριο, χωρίς νεκρώσιμη ακολουθία και υπό την επίβλεψη της αστυνομίας.
  Την επομένη της ταφής του άγνωστοι βέβηλοι άνοιξαν τον τάφο του διδασκάλου τεμάχισαν τη σωρό του και έριξαν μέσα στα σωθικά του ασβέστη.

  Και, τέλος, για να’χουν μερικοί τη συνείδησή τους καθαρή:

  Οκτώ ημέρες μετά το θάνατό του ο Άρειος Πάγος με την υπ. αριθ. 19/19.1.1853 απόφασή του απάλλαξε των κατηγοριών και αθώωσε το Θεόφιλο Καΐρη.

  Any questions?

  Πρόκειται λοιπόν για κείμενα που απλά υποδεικνύουν στο ποίμνιο «ποιός είναι ο εχθρός», και κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται έτσι ώστε να ανανεώνεται το εμπόλεμο της κατάστασης, δηλαδή το μίσος και η διχόνοια.

  Υποδεικνύουν πού είναι η υγεία και πού είναι η αρρώστια.

  Όπως νομίζεις. Στα λόγια μου ήλθες. Το να αποκαλείς κάποιους άρρωστους για τις πεποιθήσεις τους είναι μισαλλοδοξία, και το να ισχυρίζεσαι πως οι δικές σου είναι υγιείς λέγεται καλαμοκαβαλίκεμα.

  Στα χιλιάδες γεύματα που παρατίεθενται κάθε μέρα στις ενορίες της πατρίδας μας ,αν πάς να φας κανείς δε θα σε ρωτήσει αν είσαι ορθόδοξος,άθεος ή αλλόδοξος,έλληνας ή ξένος,νόμιμος ή παράνομος.

  Εκείνους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα η θρησκεία σου τους έχει έτσι κι αλλιώς του χεριού της. Η θρησκεία σου φοβάται εκείνους που μέσω του γραπτού λόγου έχουν τη δυνατότητα να διαδώσουν τις ιδέες τους. Οι αφορισμοί αναφέρονται σε αυτούς, ενώ απευθύνονται στο ποίμνιο, για να το φανατίσουν εναντίον τους.

  Εκεί που μάς χρωστάγανε ,μάς πήραν και το βόδι .
  Αν θέλεις να βρείς μαθήματα μισαλλοδοξίας και σποράς διχαστικών ζιζανίων ψάξε στο ιστολόγιο σου .
  Εδώ θα βρείς πολλά υβριστικά προς τους χριστιανούς συμπολίτες σου σκίτσα,με χυδαία υπονοούμενα για τα ιερά και τα όσια τους.
  Εσύ λοιπόν ανήκεις στην πρωτοπορία αυτών που σπείρουν διχαστικές απόψεις μεταξύ των ελλήνων,ζητώντας με προβοκατόρικους και υβριστικούς τρόπους να αρθεί βιαιως η σύνδεση της ελληνικής κοινωνίας με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

  Ακόμα και να ισχύουν οι κατηγορίες που μου προσάπτεις, δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να πληρώνω τη θρησκεία σου με το νόμισμά της. Αλλά έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν είμαι παρά ένας μεμονωμένος σκεπτόμενος άνθρωπος, και μαζί με όλους τους ομοϊδεάτες μου αποτελούμε μία μικρή μειοψηφία χωρίς καμμία επίσημη υπόσταση. Άλλο αυτό που κάνουμε εμείς ερασιτεχνικά, και άλλο αυτό που κάνει η επίσημη θρησκεία του κράτους θεσμικά και πανηγυρικά. Επίσης, αν θες, δες το κι έτσι: αν δεν σου αρέσουν αυτά που λέμε, κάνε μας μήνυση. Μετά τη δίκη και την καταδίκη μας, μπορούμε να κάνουμε κι εμείς μήνυση στη θρησκεία σου και να επιτύχουμε τη δική της καταδίκη;

  Το συνοδικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας διαβάζεται σε όλο τον κόσμο.Από την Αμερική μέχρι την Καμτσάτκα.Και από την Φινλανδία μεχρι την Αυστραλία.Εδώ και 1200 χρόνια.Σε όλες τις τοπικές γλώσσες,όπου υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί και πιστοί.Πώς δε πήραν χαμπάρι όλοι αυτοί τον μισαλλόδοξο χαρακτήρα του, που αναφέρεις;Μήπως η αθεοφανατίλα δε σ αφήνει να δεις καθαρά τα πράγματα;

  Αυτό συμβαίνει είτε επειδή στις άλλες χώρες πολύ απλά δεν ξέρουν τι ψέλνετε την Κυριακή της Ορθοδοξίας στους ναούς σας, είτε επειδή σας βλέπουν ως ένα μάτσο γραφικούς τύπους και δεν σας πολυδίνουν σημασία, είτε κάνουν τα στραβά μάτια στο όνομα της ανοχής και της πολυπολιτισμικότητας, πράγμα λάθος, κατά τη γνώμη μου. Καλή η ανοχή και η πολυπολιτισμικότητα, αλλά και ο νόμος θα έπρεπε να είναι ίσος για όλους και απαράβατος.

 19. Σιμης said

  Προφανως ΘΒ δεν έχεις νοιώσει τι θα πει κοινωνικος αποκλεισμός και φόβος να κυκλοφορήσεις στον δρόμο. Καλό θα ήταν να αναρωτηθείς. Βασίζεσαι στον μάλλον μικρό αριθμό συμπολιτών που στοχοποιούνται από τέτοια κηρύγματα. Παρόμοια κηρύγματα με άλλους στόχους όμως είχαν σαν αποτέλεσμα διώξεις. Μην το ξεχνάς. Η ίδια η εκκλησία το έχει αποδεχθεί και προσπάθησε με εγκυκλίους να περιορίσει το πρόβλημα που το κήρυγμά της δμιούργησε

 20. argosholos said

  Να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου (σόρι για την έκφραση ΘΒ!).
  Οι αναθεματισμοί γράφτηκαν όταν δεν υπήρχαν φυσικά πρόσωπα έλληνες που θα μπορούσαν να παραξηγηθούν. Νομίζω στα τέλη της 1ης χιλιετίας, κανείς δεν αυτοπροσδιορίζονταν ως έλληνας, αφού οι διάφοροι βάρβαροι Θεοδόσιοι είχαν φροντίσει για τον εκχριστιανισμό των ελλήνων με το αλάνθαστο επιχείρημα της μάχαιρας.
  Το όνομα έλληνας (όχι το γκρεκός), πέρα από σποραδικά φωτεινά παραδείγματα, ξαναπαρουσιάστηκε σε ευρεία χρήση με τον Ρήγα. Άρα, οι αναθεματισμοί προϋπήρχαν της αναγέννησης των υπόδουλων χριστιανών, που διάλεξαν το όνομα έλληνας για αυτοπροσδιορισμό…
  Επομένως δεν υπάρχει χώρος για ‘εννομα συμφέροντα’ και τοιάυτα, όπως αναφέρει ο οικοδεσπότης.
  Φυσικά, σε κάθε περίπτωση παραμένει ο σκοταδισμός που αποφέρουν οι αναθεματισμοί και η συκοφαντία μερικών από τους υψηλότερους διανοητές της ανθρωπότητας, δηλαδή των αρχαίων φιλοσόφων!

 21. @Διαγόρα

  Αναμενόμενη η επίκληση της περιπτώσεως Καϊρη.
  Όμως επειδή προσπαθείς να βγάλεις από τη μύγα ξύγκι,γενικεύοντας μια περίπτωση, διαβάζοντας τη όπως σε βολεύει και αποσιωπώντας τον ιστορικό της περιβάλλον, σού εφιστώ την προσοχή σε δύο γεγονότα εκείνης της εποχής τα οποία αγνοείς ή θέλεις να αγνοείς:

  Από το 1833 ήδη, η κυβέρνηση των Βαυαρών,σε συνεργασία με κάποιους εκκλησιαστικούς ιθύνοντες, είχε διαλύσει 500 από τα 600 μοναστήρια,δημεύοντας την περιουσία τους και πετώντας στο δρόμο τους οικήτορες τους.
  Έγραφε ο στρατηγός Μακρυγιάννης:
  Αφάνισαν ολως διόλου τά μοναστήρια καί οί καημένοι οί καλόγεροι, όπου αφανίστηκαν εις τόν αγώνα, πεθαίνουν της πείνας μέσα στους δρόμους, όπου αυτά τά μοναστήρια ήταν τά πρώτα προπύργια της άπανάστασής μας. «Οτι έκεΐ ήταν καί οί τζεμπιχανέδες μας (πυριτιδαποθήκες) κι’ ολα τά αναγκαία του πολέμου- οτ’ ήταν παράμερον καί μυστήριον άπό τους Τούρκους. Καί θυσίασαν οί καϊμένοι οί καλόγεροι καί σκοτώ­θηκαν οί περισσότεροι εις τόν αγώνα. Καί οί Μπαυαρέζοι παντήχαιναν, οτ’ είναι οί Καπουτζΐνοι της Ευρώπης, δέν ήξε­ραν οτ’ είναι σεμνοί, κι’ αγαθοί άνθρωποι καί μέ τά έργα των χεριών τους απόχτησαν αυτά, άγωνίζοντας καί δουλεύοντας τόσους αιώνες- καί ζούσαν μαζί τους τόσοι φτωχοί κι’ έτρω­γαν ψωμί… καί χάλασαν (οί Μπαυαρέζοι) καί ρήμαξαν όλους τους ναούς των μοναστηριών.

  Έχουμε δηλαδή μια πρωτοφανούς εκτάσεως επίθεση των «πολιτισμένων» ευρωπαϊστών ενάντια στην καρδιά της Ορθόδοξης Παράδοσης που είναι τα μοναστήρια,όπως έκαναν και μερικές δεκαετίες αργότερα οι αθεϊστές στην κομμουνιστική Αν.Ευρώπη.

  Το δεύτερο γεγονός αφορά ένα λαοφιλή μοναχό,τον Χριστόφορο Παπουλάκο:
  Ο γέροντας αυτός κατηγορήθηκε αδίκως σε βαθμό κακουργήματος και τελικά εγκλείσθηκε ισοβίως ,από το 1853 έως τον θάνατο του,το 1861, σε ένα υγρό και σκοτεινό κελλί της Μονής Παναχράντου Άνδρου.

  Από τα πράγματα λοιπόν αποδεικνύεται ότι εκείνη την περίοδο υπέφεραν περισσότερο από οιονδήποτε άλλον , οι Ορθόδοξοι μοναχοί και το επιχείρημα για τον Καϊρη, δε μπορεί με κανένα τρόπο να συσχετισθεί με τα αναθέματα της Κυριακής της Ορθοδοξίας,καθώς αν αυτά είχαν την οποιαδήποτε κοσμική επίπτωση,θα έπρεπε να αφορούν πρώτα τους βαυαρούς και αλλόδοξους κυβερνώντες.

  Όσον αφορά τα υπόλοιπα αστήρικτα,άλογα και φανατικά που γράφεις ελπίζω να αναθεωρήσεις, εάν και όταν τα διαβάσεις ψυχραιμότερα.

 22. ellinaki said

  Ααα μάλιστα. Αφού τα αναθέματα είναι απλά «…ΑΦ-ΟΡΙΣΜΟΙ, δηλαδή ξεχωρίζει από την Εκκλησία,όσους δεν φρονούν ορθοδόξως και συνεπώς δεν είναι ορθόδοξοι», υποθέτω δεν υπάρχει κάτι μεμπτο αν αρχίσουμε να αναθεματίζουμε όλους τους αλλόθρησκους, τους ξένους (καθώς δεν φρονούν εθνικώς), και τους μαύρους, κίτρινους, κόκκινους κλπ (καθώς δεν φρονούν φυλετικώς).

  Απορώ πως δεν το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό!

 23. FrapDigo said

  Εξαιρετική ανάρτηση. Μια παρατήρηση μόνο, για το σημείο όπου ρίχνεται το ανάθεμα στους εξωτερικούς φιλοσόφους (6ος αναθεματισμός).

  Από τα λίγα (και σχεδόν μπακάλικα) που ξέρω, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία χωρίστηκε σε εσωτερική και εξωτερική, ανάλογα με το «μέρος του κόσμου» που μελετούσε.

  Η εσωτερική έχει σχέση με τις επιστήμες που αποκαλούμε σήμερα «ανθρωπιστικές», ενώ η εξωτερική με τις «θετικές». Έτσι, αυτό που καταλαβαίνω ότι αναθεματίζει το κείμενο, είναι το σύνολο των θετικών επιστημών.

  Είναι, φυσικά, εύλογο το γιατί οι «εξωτερικοί φιλόσοφοι» έφαγαν το ανάθεμα. Προφανώς το παπαδαριό προέβλεψε την ψυχρολουσία που θα έτρωγε η συλλογική δεισιδαιμονία της θρησκείας από την ορθολογική επιστημονική σκέψη.

  Αναρωτιέμαι, για να ψέλνουν αυτά τα ευτράπελα κάθε χρόνο την ίδια μέρα, δεν χρησιμοποιούν μικροφωνικές εγκαταστάσεις, κονσόλες κλπ; Όλα αυτά περιέχουν μαραφέτια όπως οι δίοδοι, που λειτουργούν με τις μεταπηδήσεις ηλεκτρονίων. Δεν αισθάνονται κάποιο οξύμωρο σχήμα, χρησιμοποιώντας προϊόντα των επιστημών που καταριούνται;

  Ο ναός όπου τα ψέλνουν δεν κτίστηκε με μηχανική μελέτη; Ηλεκτρικές ραπτομηχανές δεν έραψαν τα ρούχα τους; Το ηλεκτρικό φώς που τους φωτίζει ποιός το στέλνει, οι τρείς μάγοι ή ο ταλαίπωρος ο Φάραντεϋ; Τα πολυτελή αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούν τα κουνάει κάνας προφήτης ή προέκυψαν από τη μηχανή ενός κουτόφραγκου;

  Και η λίστα συνεχίζει μέχρι να πέσει μαύρο χιόνι στο Miami Beach.

 24. @Διαγόρα

  Μόλις τώρα πρόσεξα το εξής αμίμητο στη δημοσίευση σου:

  «Εκτός από τα επτά αναθέμα τα κατά των Ελλήνων, συνέταξε και άλλα πενήντα έξη εναντίον διαφωνούντων. Επίσης αναθεμάτισε και τις προηγούμενες Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Οικουμενικές συνόδους.»

  Ώστε η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος αναθεμάτισε την Δ΄,Ε΄ και ΣΤ΄!!!

  Αν γράφετε τέτοια ψέμματα για τα αναμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα,τι να συμπεράνουμε για τις κρίσεις σας επί των γεγονότων;

  Κατά τα άλλα «εξαιρετική ανάρτηση» που λέει κι ο Φραπές.
  Κατευθείαν για Σορβόννη :Ρ

 25. διαβαστε με προσοχη το πιο κατω που βρηκα σε ενα «ορθοδοξο» ιστοτοπο…

  @ΘΒ
  αν απο μονο του αυτο το κειμενο δεν ειναι μισαλοδοξο, παραπλανητικο και ηλιθιο τοτε ειναι απλως γραφικο…

  Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

  Λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί γιορτάζουμε την αναστήλωση των αγίων Εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Πίστεως κατά της φοβερής αιρέσεως των Εικονομάχων, των αιρετικών δηλαδή εκείνων που δεν εδέχοντο να τιμούν τις άγιες Εικόνες. Το <> της Εκκλησίας γράφει: Για εκατό και πλέον χρόνια διαταράχθηκε η Εκκλησία με διωγμούς από κακοδόξους εικονομάχους. Πρώτος υπήρξε ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος και τελευταίος ο Θεόφιλος, ανδρας της αγίας Θεοδώρας, η οποία μετά το θάνατο του συζύγου της ανέλαβε την εξουσία και στερέωσε πάλι την Ορθοδοξία μαζί με τον Πατριάρχη Μεθόδιο. Η Βασίλισσα Θεοδώρα διακήρυξε δημόσια ότι ασπαζόμεθα τις Εικόνες, όχι λατρευτικά, ούτε ως Θεούς, αλλά ως εικόνες των αρχετύπων. Την πρώτη Κυριακή των νηστειών το έτος 843, η Θεοδώρα μαζί με το γιό της αυτοκράτωρα Μιχαήλ, λιτάνευσαν και ανεστήλωσαν τις άγιες εικόνες μαζί με τον κλήρο και το λαό. Από τότε εορτάζουμε κάθε χρόνο την ανάμνηση αυτού του γεγονότος γιατί καθωρίσθηκε οριστικά ότι δεν λατρεύουμε τις Εικόνες, αλλά τιμούμε και δοξάζουμε όλους τους Αγίους που εικονίζουν και λατρεύουμε μόνο τον εν Τριάδι Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κανένα άλλο είτε Άγιο είτε Άγγελο.
  ____________________
  Υπάρχουν, είναι δυνατόν να υπάρχουν θαυματουργές Εικόνες;
  Πολλοί Όρθόδοξοι Θεολόγοι αποδίδουν τα θαύματα μερικών Εικόνων όχι στις ίδιες Εικόνες, αλλά στη πίστη των ανθρώπων που προσεύχονται ενώπιόν των. Ότι η πίστη θαυματουργεί και η θερμή προσευχή, είτε μπροστά στις Εικόνες είτε όχι, αυτό είναι έξω από κάθε αμφιβολία. Αυτό όμως δεν είναι λόγος να αρνηθούμε ότι μερικές Εικόνες μπορούν να έχουν και οι ίδιες, θαυματουργική χάρη. Δεν είναι παράδοξο, αλλά πολύ φυσικό. Το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι οι Απόστολοι θαυματουργούσαν όχι μόνο με τα χέρια τους, αλλά στο πέρασμά τους ακόμη και η σκιά τους! (Πραξ.ε΄,12-14). Ακόμα τα μανδήλια του Αποστόλου Παύλου, ριπτόμενα πάνω στους ασθενείς ή δαιμονισμένους, τους θεράπευαν! (Πραξ. ιθ΄, 12).
  Ώστε όχι μόνο οι ίδιοι Απόστολοι είχαν θαυματουργικό χάρισμα, αλλά και αυτά τα αντικείμενα της προσωπικής τους χρήσεως. Η χάρις από το Θεό έφθανε μέχρι τα μανδήλια τους. Τι το παράδοξο λοιπόν να ευλογήσει ο Θεός ανθρώπους βαθειάς ταπεινώσεως, νηστείας, προσευχής τους ίδιους να θαυματουργούν ή και τα έργα αυτών, τις Εικόνες;
  (Περίοδος Τριωδίου, Αρχ/της Επιφάνιος Ι. Θεοδωρόπουλος)

 26. Πού βλέπεις τη μισαλλοδοξία και την παραπλάνηση;

  Για την ηλιθιότητα ,περισσεύει κι έχεις δίκιο.
  Πρώτα σε αυτούς που διαβάζουν χωρίς να κατανοούν.

 27. Θου Βου, το ότι η Ζ’ Οικουμενική σύνοδος αναθεμάτισε ένα μάτσο άλλες το βρήκα στο κείμενο που χρησιμοποίησα ως πηγή. (Το [1] δίπλα στην πρόταση αναφέρεται στην πηγή. Ο κατάλογος με τις πηγές είναι στο τέλος του άρθρου.) Αν δεν συνέβη κάτι τέτοιο, σε παρακαλώ πες μου το να το διορθώσω. Δώσε μου κάποιο επιχείρημα που να δείχνει ότι δεν μπορεί να συνέβη, ή κάποιο κείμενο το οποίο, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε παρά να το αναφέρει.

 28. dmast said

  Δείτε τι βρήκα στο ιστολόγιο του Κλείτορα:
  «… ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος αποσιώπησε το κείμενο των Επτά Αναθεματισμών κατά των Ελλήνων … »

  http://kleitor.blogspot.com/2009/03/1221.html

  Μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει αν η είδηση αληθεύει;

 29. εισαι τοσο πολυ πορωμενος με την χαζομαρα του δογματικου και «ουμπερ αλλες» λογου της «ανθελληνικης» κοσμοθεωριας σου που εχεις χασει την κριτικη δυνατοτητα…
  δεν χρειαζεται ιδιαιτερο «μυαλο» για να κατανοησεις το κακο που εκαναν, κανουν και θα κανουν οι παπαδες διαιρωντας για να βασιλεψουν…
  και ο ακροατης των αφορισμων της αγαπης και της αλληλεγγυης βγαινει με πολεμικο μενος απο τις εκκλησιες και «ουε τοις ηττημενοις»
  βαλε το δογμα σου εκει που ξερεις…
  και ασε εμας τους αμαρτωλους να καουμε στο «πυρ το εξωτερον»

 30. @Διαγόρα

  Στο [1], δηλαδή στο koutouzis.gr/aforismoi.htm, δεν υπάρχει καμμία αναφορά από αυτές που έχεις βάλει στο άρθρο σου,
  ως δήθεν υπάρχουσες στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

  Θα μπορούσα να μιλήσω για «προστυχιά» αλλά μιλώ απλώς για μεταφερόμενο ψεύδος και παραπληροφόρηση.

  Όσον αφορά την ουσία του θέματος είναι αστείο και μόνο να το σκεφτεί κανείς και δεν χρειάζεται κανενός είδους αντεπιχείρημα.Είναι δυνατόν η τιμώμενη από τους ορθοδόξους Ζ οικουμενική σύνοδος να αναθεματίζει τις, επίσης τιμώμενες ως οικουμενικές από τους ορθοδόξους, Δ,Ε και Στ;

  Αλλά για να διευκολύνω το ξεμπλοκάρισμα σου λόγω των προϋπαρχουσών εμμονών :
  http://www.antibaro.gr/articles/orthodoxy/z-oikoumenikh.html

 31. dmast said

  Διαγόρα, είναι το νούμερο [5] των παραπομπών και όχι το νούμερο [1]

 32. Δεν παρακολούθησα τη λειτουργία (καθώς γενικώς τέτοιου είδους τελετές τις απεχθάνομαι), αλλά αν ισχύει, θα είναι θαυμάσιο.

 33. Sober said

  Να’σαι καλά για το link που έδωσες. Ακόμα ένα ωραίο blog για bookmark. Με αφορμή αυτό το blog, βρήκα και το link http://www.davlos.gr/webfiles/pdf/ybristika.pdf

  Είχα διαβάσει για τον Ιωάννη τον βρωμόστομο και τις ύβρεις του όμως πρώτη φορά βλέπω υλικό συγκεντρωμένο και απο άλλους αστέρες της χριστιανοσύνης.
  Θα φροντίσω για τη διάδοσή του σε αρκετούς φίλους.
  Κοίτα απίστευτα πράματα, να γιορτάζουμε στο σχολείο αυτόν που έβριζε ότι σπουδαιότερο έχει να αναδείξει αυτός ο τόπος… Και να τον λέμε και χρυσόστομο!!!

 34. Και να τον έχουμε και για προστάτη των ελληνικών γραμμάτων… Τον μισέλληνα. Μπερδεγουέι, στα παραληρήματά του στηρίχθηκε κατά μεγάλο μέρος του αντιεβραϊσμού των ναζί!

 35. Αφαίρεσα την εξής παράγραφο:

  Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας το 787, και προήδρευσε σ’ αυτήν ο Κωνσταντίνος ο ΣΤ’ και η μάνα του Ειρήνη η Αθηναία. Παρευρέθηκαν 367 συνοδικοί επίσκοποι. [1] Εκτός από τα επτά αναθέμα τα κατά των Ελλήνων, συνέταξε και άλλα πενήντα έξη εναντίον διαφωνούντων. Επίσης αναθεμάτισε και τις προηγούμενες Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Οικουμενικές συνόδους. [1]

  …και την αντικατέστησα με κείμενο από τη Βικιπαίδεια.
  Επίσης αφαίρεσα την αναφορά στην πηγή [5] (http://www.kalami.net/2005/arthra/anathematismoi.html) η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον.

  Ευχαριστώ τον Θου Βου και τον dmast για τις υποδείξεις των λαθών.

 36. @Διαγόρα

  Τα σέβη μου :)

 37. atheofobos said

  Για να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου πιστεύω ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός πιστού Χριστιανού να πιστεύει σε ότι «θαυματουργές» εικόνες θέλει, και να λέει ότι αναθεματισμούς γουστάρει, και να κάνει ότι εξορκισμούς θέλει και να σταυροκοπιέται συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
  Αυτό που όμως δεν είναι αναφαίρετο δικαίωμα είναι να θέλουν να καπελώσουν και τον πολιτισμό των Αρχαίων Ελλήνων και αντί να μιλάνε για Ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό να μιλάνε συνεχώς για Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό.
  Και όλα αυτά την μέρα της γυναίκας!
  Θα τρίζουν τα κόκκαλα της Υπατίας αν δεν τα έχουν κάνει σκόνη οι ευσεβείς χριστιανοί!

 38. Δεν είναι όμως αναφαίρετο δικαίωμα ενός ιερέα να αναθεματίζει και να προκαλεί εχθροπάθεια κατά πολιτών με το κήρυγμά του, ακόμη κι αν αυτό είναι μέρος του «δόγματος»… Άρθρο 196, Ποινικός Κώδικας.

 39. Έτσι για τη μέρα της γυναίκας,την εποχή που σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο η γυναίκα δεν τολμούσε να ξεμυτίσει από την πόρτα του σπιτιού της,στο Βυζάντιο υπήρξαν 4 αυτοκράτειρες.

  Κι ας μη πιάσουμε τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα,όπου δεν θεωρείτο πολίτης και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά ή στη Ρωμη όπου θεωρείτο res δηλαδή πράγμα.

 40. @Dmast #18

  Τo συνοδικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας συντέμνεται σε πολλούς ναούς για λόγους οικονομίας χρόνου και διαβάζεται μόνο η κατάληξη του.Αυτό συνέβαινε και επί Σεραφείμ και επι Χριστοδούλου και συμβαίνει και επί Ιερωνυμου.
  Ειδικότερα στη συνοδική λειτουργία ,παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,του πρωθυπουργού και λοιπών αρχών τα τελευταία είκοσι χρόνια που έχω αντίληψη,ακολουθείται η παραπάνω τακτική δίχως αυτό να σημαίνει ότι η Εκκλησία σταμάτησε να δέχεται το συνολικό περιεχόμενο του συνοδικού της Ορθοδοξίας.
  Πώς θα μπορούσε να πράξει κάτι τέτοιο εξάλλου,εφόσον πρόκειται για όρο Οικουμενικής Συνόδου;

 41. στην Ιαπωνια εχουν υπαρξει 8 αυτοκρατειρες και η θεση της γυναικας ειναι κατι μεταξυ πορνης και ιεροδουλου….αλλο παραδειγμα εχεις;

  ….Κι ὅταν οἱ αὐτοκράτορες ὑπέγραφαν τὰ Πρακτικὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καθιστώντας τα νόμους τοῦ κράτους, δὲν τὸ ἔκαμναν ἐπειδὴ ἀγωνιοῦσαν γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς πίστεως, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔχουν ἠρεμία στὴν αὐτοκρατορία τους κι ὄχι θρησκευτικὲς ταραχὲς ἀπὸ ἐπαναστάσεις αἱρετικῶν… (απο χθεσινη ομιλια του Αλεξανδρουπολεως σε παρουσιαση βιβλιου … http://www.imalex.gr/45D33009.el.aspx) …αλλο παραδειγμα εχεις;

  αρχιζω χωρις σειρα ( τα κειμενα απο την Βικι…)

  1)Η Γιολάντα της Φλάνδρας (1175 – 1219) διοίκησε τη Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης από το 1217 έως το 1219 αντικαθιστώντας το σύζυγό της Πέτρο του Κουρτεναί. αιρετικη
  2)Η Ειρήνη η Αθηναία (περ. 752-9 Αυγούστου 803) υπήρξε αυτοκράτειρα του Βυζαντίου από το έτος 797 έως το 802. Καταγόταν από την πλούσια οικογένεια των Σαρανταπήχων της Αθήνας και διακρινόταν για τη μόρφωση και την ομορφιά της. Ήταν ορφανή και την έφερε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε’ στην Κωνσταντινούπολη, όπου το 769 παντρεύτηκε τον μετέπειτα Βυζαντινό αυτοκράτορα Λέοντα Δ’ (775-780).δολοπλοκος και προδροτρα
  3)Η Ζωή η Πορφυρογέννητη (περ. 978 – Ιούνιος 1050) υπήρξε Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου 1042.
  Χαρακτηρίστηκε ως η περισσότερο ερωτομανής Αυτοκράτειρα. Διατηρώντας τη συμβασιλεία και προσφέροντας τον θρόνο στους διαδοχικούς συζύγους της συνήψε τρεις γάμους με τους εξής συζύγους: α) τον Αυτοκράτορα Ρωμανό Γ’ τον Αργυρό (+1034), β) τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Δ’ τον Παφλαγώνα (+1041) και γ) τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ’ τον Μονομάχο (*980, +1054). Παρά τους τρεις γάμους της πέθανε το 1050 άκληρη.νυμφομανης και μαλλον δολοφονος
  4)Η Θεοδώρα (981 – 31 Αυγούστου 1056) ήταν αυτοκράτειρα του Βυζαντίου από τις 11 Ιανουαρίου 1055 ως τις 31 Αυγούστου 1056.
  Κατά πάσα πιθανότητα άθελά της, η μικρή κόρη του Κωνσταντίνου Η’ ήδη άνω των εξήντα ετών, αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Θ’. Κυβερνά με σύνεση, σε όποιο βαθμό της επέτρεπε η ηλικία και το φύλο της, δεδομένου ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δυναμική, ενώ είχε επανέλθει από πολυετή μοναστική ζωή.δολοπλοκα, υπερηλικας πρωην μοναχη, βασικα σχηματιζοτανε και αποσχηματιζοτανε «κατα το δοκουν», ενα κλασσικο δικο σας παιδι)
  5)Η Θεοδώρα καταγόταν από το χωριό Έβεσσα της Παφλαγονίας. Ο πατέρας της ονομαζόταν Μαρίνος και είχε το βαθμό του δρουγγαρίου. Η μητέρα της λεγόταν Θεοκτίστη και ήταν ευσεβής και πιστή χριστιανή, πράγμα που προσπάθησε να μεταδώσει και στα παιδιά της, τη Θεοδώρα και τα πέντε αδέλφια της, τη Σοφία, τη Μαρία, την Ειρήνη, το Βάρδα και τον Πέτρωνα. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε νωρίς στην Κωνσταντινούπολη.
  Το 830 η Θεοδώρα παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, ο οποίος την προτίμησε από την Κασσιανή, μετά την απάντηση που του έδωσε για τις γυναίκες, σε διαγωνισμό που έκανε στο παλάτι του.ερωτικο τροπαιο, δολοφονος κατα συρροη, αλλα σκωτωσε μερικους χιλιαδες αιρετικους και εγινε και μοναχη, αλλο ενα λαμπρο δικο σας παιδι
  αλλο παραδειγμα εχεις;

  @ΘΒ και μην μου ζητησεις νομους νεαρες και λοιπα γιατι τα εχω και αυτα….
  οσα ομως και να σου πουμε παντα με τον στοκο θα μεινεις στο κεφαλι και την βαζελινη στα ματια…

 42. απο ντροπη «κοβεται», και γιατι αμα τους ακουσουν οι παρισταμενοι, καποιοι θα καταλαβουν και θα σας παρουν με τις πατατες και τα αλλα εποχιακα ζαρζαβατικα….

 43. απλώς θα γίνουν και αυτά (οι αφορισμοί) ανομολόγητα μυστικά όπως τα τόσα και τόσα άλλα

 44. Η επιβολή βίας δεν είναι η λύση σε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι γενικώς παραδεκτό από κάθε πολιτισμένη οντότητα.

  Να, όμως, ποιό είναι το σχήμα της υποκρισίας των ορθοδόξων: Λησμονούν ότι οι αφορισμοί είναι αποτέλεσμα της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού που σφοδρότατα εκδήλωσαν στους πρώτους δέκα αιώνες μ.χ. με τρομοκρατία, διωγμούς Εθνικών (δηλ. Ελλήνων), καταστροφές ναών («ες έδαφος φέρειν»), αδησώπητη βία και ποτάμια αίματος αθώων ανθρώπων.

  Για ποιά εντολή «αγαπάτε αλλήλους» ή «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» αναφέρεσθε, ποταποί ιεράρχες της (δήθεν) ορθοδοξίας; Καταφέρνετε να βγάζετε κάθε λογικό άνθρωπο από τα ρούχα του με το αίσχος της παραχαραγμένης ιστορίας που πλασάρετε στις νέες γενιές και το προσωπείο των ιερών και αγίων που πουλάτε στον αγράμματο λαό.

  Ακόμη και σήμερα, με τα έργα της η εκκλησία της Ελλάδος αποδεικνύει πόσο ψεύτικη και παραδόπιστη είναι. Διαθέτει αμύθητη περιουσία, αλλά εξακολουθεί να αποζητά σαν επαίτης τον οβολό μας για την αποπεράτωση νέων ναών και να διεξάγει «εράνους της αγάπης» για τους φτωχούς και απόρους, αφού η ίδια δεν διαθέτει φράγκο!

  Απαιτείται μεγάλος βαθμός ευφυίας, για να καταλάβει κανείς με τι κουμάσια έχει να κάνει; Ανέκαθεν πλάι με την εξουσία στέκονταν η εκκλησία. Μην ξαφνιάζεστε, λοιπόν, όταν την Κυριακή της ορθοδοξίας στους ναούς εκκλησιάζονται αποδεχόμενοι τους αφορισμούς και πολιτικά, κυβερνητικά πρόσωπα.

  Ο χριστιανισμός είναι κοινωνικο-πολιτικό σύστημα υποταγής των ανθρώπων στον φόβο του θανάτου και της από θεού τιμωρίας. Και ορθά λέγει ο ανθρωπιστής και άθεος Επίκουρος: «Αν έβλεπαν οι άνθρωποι όριο στη δυστυχία τους, θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο ν’ αντισταθούν στις προλήψεις και στις απειλές των μάντηδων [στις μέρες μας, των ιερέων]. Μα τώρα δεν υπάρχει κανένας τρόπος, καμμιά δύναμη γι’ αντίσταση, γιατί έχουν να φοβούνται τις αιώνιες τιμωρίες, όταν πεθάνουν.»

 45. atheofobos said

  Δεν διαφωνώ με αυτό που λές ,αλλά αυτοί που θα ακούσουν τους αναθεματισμούς είτε δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε είτε συμφωνούν με αυτούς γιατί έχουν τα ίδια μυαλά!

 46. atheofobos said

  Θου-Βου-
  Για τον Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό δεν έχεις να μας πεις τίποτα

 47. Διαγόρα (για το 19): ορθώς το αφαίρεσες αυτό γιατί δεν έστεκε. Συγκεκριμένα, η Ζ οικ. σύνοδος γράφει (Mansi τόμος 12 σελ. 1123):

  “Αποδέχομαι δε και τας αγίας και οικουμενικάς εξ συνόδους, και τα αυτών θεία δόγματά τε και διδάγματα, ως θεία εμπνεύσει ημίν παραδοθέντα. Και της μεν πρώτης ομοούσιον και συνάναρχον είναι κυρηττώσης τω πατρί τον υιόν, αναθεματίζω τον δυσεβή Άρειον, Αέτιον, Ευδόξιον, Δημόφιλον”. [κτλ. κτλ. – συνεχίζει ανάλογα, εξηγώντας δηλαδή τι αποφασίστηκε σε κάθε μία από τις προηγούμενες οικ. συνόδους και ποιοί επομένως ‘αιρετικοί’ αναθεματίζονται κατά περίπτωση.]

  Φυσικά, κατά τη γλοιώδη θρησκευτική νοοτροπία, αναθεματιζόμενοι αιρετικοί είναι οι άνθρωποι που έχουν άλλη γνώμη από αυτήν που ‘πρέπει’ να έχουν…

 48. Άφησα το σχόλιο μου παραπάνω για το θέμα και δεν σκοπεύω να συμπληρώσω κάτι άλλο.

  Απλώς, θέλω να κάνω μια διαπίστωση:

  Αναρτάται ένα θέμα θρησκευτικού περιεχομένου, σπεύδουμε όλοι οι αθεϊστές να καταθέσουμε την άποψή μας (και καλώς πράττουμε), σπεύδει και ο φίλτατος ΘουΒου ως υπέρμαχος του χριστιανικού δόγματος και (μάλλον) απολογητής να φέρει τα πάνω κάτω επιχειρηματολογώντας υπέρ της εκκλησίας και κατά όλων των υπολοίπων σχολιαστών (που απορρίπτουν το δόγμα του).
  Και επιστρατεύουν όλοι οι υπόλοιποι τη λογική τους, για να πείσουν τον αγαπητό ΘουΒου ότι κάνει λάθος να είναι φανατισμένος και δογματικός.
  Και φυσικά, εκείνος αγρόν αγοράζει (για να χρησιμοποιήσω μια φράση από τα χριστιανικά ευαγγέλια)…

  Και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται σε άλλη ανάρτηση, κ.ο.κ.

  Μήπως είναι καλύτερα να καταθέτουμε την άποψή μας και να αφήσουμε τον ΘουΒου (και κάθε ΘουΒου) στον όμορφα πλασμένο κόσμο του, τον τόσο δύσκαμπτο και αδιάλλακτο, αφού συζητήσεις μαζί του είναι χάσιμο χρόνο και πάντοτε (μα πάντοτε) οδηγούν σε αδιέξοδο;

  Μακάρι, οι αναρτήσεις και οι απόψεις που προβάλλονται εδώ από ανθρώπους ορθολογιστές να γίνονται αντικείμενο μελέτης και προβληματισμού νέων ανθρώπων, ώστε να αποφύγουν και να μην πέσουν στη μαύρη τρύπα του σκοταδισμού, από την οποία (σύμφωνα με την Φυσική των πραγμάτων που την έχω σπουδάσει) τίποτα δεν ξεφεύγει· ούτε το φως!

 49. Αγαπητέ Νάσο Κρανιδιώτη, το ζήτημα του Θου Βου προκύπτει κάθε τόσο και λιγάκι. Ακολουθεί μία σύνθεση των απαντήσεων που έχω δώσει μέχρι στιγμής σε παρόμοιες νύξεις, μαζί με μερικές νέες σκέψεις. Είναι σα να λέμε «Θου Βου το εγκώμιον».

  #1. Να τον φιμώσουμε αποκλείεται, λόγω της ελευθερίας του λόγου που αντιπροσωπεύει το παρόν ιστολόγιο. (Δες τους όρους χρήσης.)

  #2. Το να τον αγνοήσουμε έχει προταθεί μερικές φορές, αλλά οι αυθόρμητες αντιδράσεις των επισκεπτών έχουν δείξει πως αυτό είναι αδύνατον: πάντα, όλο και κάποιος αποτυγχάνει να αντισταθεί στον πειρασμό και του απαντάει, και παίρνει φωτιά η συζήτηση.

  #3. Απ’ όλους τους απολογητές που έχω συναντήσει μέχρι στιγμής, ο Θου Βου φαίνεται να είναι εκείνος με τις πιό βαθιές γνώσεις περί χριστιανισμού, τις πιό φιλοσοφημένες απόψεις, και τα λιγότερο παιδαριώδη επιχειρήματα. Ξέρει επίσης και να αρθρώνει το λόγο του. (Έχει κάποια ζητήματα με τα σημεία της στίξεως, αλλά αυτά είναι πταίσματα.) Εγώ προσωπικά ευχαριστιέμαι (συνήθως, όχι πάντα) να του απαντάω, ενώ με άλλους συχνά απαξιώ λόγω του γελοίου των επιχειρημάτων τους και της ακαταληψίας του λόγου τους.

  #4. Ο Θου Βου (και ο κάθε άλλος απολογητής στη θέση του) προσθέτει ζωντάνια στις συζητήσεις μας. Τα πράγματα θα ήταν μάλλον μονότονα και βαρετά χωρίς αυτόν.

  #5. Ο Θου Βου εκφράζει έναν αντίλογο ο οποίος πολλές φορές είναι χρήσιμος. Αυτό ισχύει τόσο υπό την έννοια της εύρεσης των καταλληλότερων επιχειρημάτων και της εξάσκησής τους υπό πραγματικές συνθήκες διαλόγου με έναν απολογητή, όσο και υπό την έννοια της συνειδητοποίησης εκ μέρους μας διαφόρων παραμέτρων του σκεπτικού μας οι οποίες ενδεχομένως να είναι ατυχείς, ή να χρειάζονται αναθεώρηση και βελτιώσεις προκειμένου να στέκουν. Σε διαβεβαιώνω ότι τέτοιες περιπτώσεις έχουν προκύψει ουκ ολίγες φορές μέχρι τώρα.

  Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, νομίζω πως η παρουσία του Θου Βου εδώ είναι θετική και όχι αρνητική. Τέλος, υπάρχει και το #6 που φιλοδοξεί να δώσει μία εξήγηση στο φαινόμενο Θου Βου.

  #6. Το γεγονός ότι ο Θου Βου φαίνεται ξεροκέφαλος, δύσκαμπτος και αδιάλλακτος, δεν ακούει αυτά που του λέμε, δεν πείθεται από τα επιχειρήματά μας, κλπ. δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν. Προφανώς και για να αντιμετωπίζει συγχρόνως τόσους πολλούς από εμάς μοναχός του ο άνθρωπος, και να κατορθώνει να διατηρεί παρ’ όλα αυτά την πίστη του, πρέπει ο εγκέφαλός του να διαθέτει (να είναι παγιδευμένος, θα μπορούσα να πω, με) κάποιους μηχανισμούς αυτοπροστασίας, οι οποίοι σε λογικές συζητήσεις δεν μπορούν παρά να εκδηλώνονται υπό τη μορφή νοητικών τοίχων και διαλεκτικών ασυνεχειών. Θα ήταν μάλλον παράδοξο αν συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Με άλλα λόγια αν ήταν δυνατόν να πεισθεί ο Θου Βου από κάτι, θα είχε ήδη πειστεί προ πολλού και θα μας είχε ήδη αδειάσει τη γωνιά, ή θα έγραφε τώρα μαζί μας και όχι εναντίον μας.

 50. @Διαγόρα

  συνειδητοποίησης εκ μέρους μας διαφόρων παραμέτρων του σκεπτικού μας οι οποίες ενδεχομένως να είναι ατυχείς, ή να χρειάζονται αναθεώρηση και βελτιώσεις προκειμένου να στέκουν. Σε διαβεβαιώνω ότι τέτοιες περιπτώσεις έχουν προκύψει ουκ ολίγες φορές μέχρι τώρα.

  Ας κάνω κι εγω το γλυψυματικό ξεσκόνισμα μου. :)
  Εκτίμησα την στάση σου,όταν προ πολλών μηνών είχες πάρει σαφή θέση για την λαθροχειρία του Λασκαράτου σε κείμενα του Γρηγορίου τού Ε΄,μέσω της οποίας προσπαθούσε να αποδείξει την,δήθεν, εχθρική στάση τού τελευταίου έναντι των επιστημών.

  Έκτοτε ,παρά τις σκληρές αθεϊστικές σου πεποιθήσεις και τις πολλές πιέσεις που δέχεσαι περί του αντιθέτου από ομοϊδεάτες σου, παραμένεις συνεπής στην ανοχή της διατύπωσης της άλλης άποψης και μού επιτρέπεις αυτό που ο Ροΐδης απαγόρευσε ,δηλαδή να διατυπώνω αλογόκριτα την γνώμη μου.

  Eίναι κάτι που το εκτιμώ ιδιαίτερα-αν έχει κάποια σημασία η εκτίμηση του ταπεινού ΘΒ- μαζί με την κατά καιρούς αναγνώριση εκ μέρους σου κάποιων λαθών.
  Προσπαθώ να διατηρώ μια ανάλογη στάση στην καθημερινότητα μου.

 51. @Traveller #20

  α.Για τις νεαρές του Ιουστινιανού,ρώτα και κανέναν νομικό να σου πεί για την αξία του έργου αυτού του αυτοκράτορα στον νομικό πολιτισμό.

  β.Για τις αυτοκράτειρες,την θέση των γυναικών στο «Βυζάντιο» και περί οφθαλμικής λήμης:
  http://www.matia.gr/7/78/7806/7806_1_01.html

  @Αθεόφοβος

  Eξαρτάται τι εννοεί κανείς υπό τον όρο «Ελληνοχριστιανικός».
  Ο όρος έχει υποσετί εκμετάλλευση και κακοποίηση από ακροδεξιούς κύκλους.Γι αυτο ,προσωπικά προτιμώ τον όρο «ρωμιοσύνη»

  (Μη βιαστείς να αρχίσεις τα εθνικιστικά.Η Ρώμη είναι ελληνική λέκη, ήταν ελληνική πόλη και οι κάτοικοι της είχαν ελληνική παιδεία.)

 52. @ ΘΒ
  αναφορικα με τον Ιουστινιανο και την αποψη του για τις γυναικες διαβασε αν αντεξεις τον
  Κομη Βελισαριο του R.Graves (ISBN 960-7014-42-1), και τον Ιουλιανο του Γκορ Βιταλ (ISBN 960-256-074-6),
  επισης το Codex Justinianus: Protection of Freewomen Married to Servile Husbands, c. 530 [Vll.24.i.]αναφορικα με τις ελευθερες γυναικες και οχι τις δουλες….
  τωρα οτι ηταν «δικο σας παιδι» μια περιληψη απο την Βικι…Η σπουδαιότητα του έργου, πέραν της μεγάλης απλοποίησης των νόμων του ρωμαϊκού δικαίου, έγκειται στο ότι ουσιαστικά αποτέλεσε μια εναρμόνιση των θεσμών Πολιτείας και Εκκλησίας. Μέσα στο έργο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα η επιρροή της πολιτικής θεολογίας της Εκκλησίας, αφού ουσιαστικά αποτέλεσε την καταστατική βάση της πολιτικής θεωρίας του Βυζαντίου, όπως αυτές κυρίως αποδόθηκαν στα διατάγματα της ΣΤ΄ Νεαράς. Στα κείμενα καθίσταται εμφανές πως η ορθή και προσήκουα άσκηση της πολιτικής εξουσίας προϋποθέτει τον κοινό σεβασμό του θείου νόμου. Επίσης στις ίδιες διατάξεις εμφανίζονται πλήθος νόμων που εφαρμόζονταν στη ζωή της Εκκλησίας να εντάσσονται στους νόμους του κράτους, με ιδιαίτερη βάση στους κανόνες των Οικουμενικών συνόδων, οι οποίοι θα εφαρμόζονταν ως «τάξιν νόμων». Η καταστατική αυτή βάση σύγκλισης των δύο θεσμών, απέρεε από την ένταξη του Χριστιανισμού στις θεμελιακές δομές της νέας ρωμαϊκής κοσμοθεώρησης και ο Ιουστινιανός κώδικας θα παρέμενε το κέντρο αυτής της σύγκλισης, σε όλη την βυζαντινή εποχή.
  Σε πολιτειακό επίπεδο ο κώδικας αναδεικνύει τη θέση του αυτοκράτορα ως απόλυτο μονάρχη με απεριόριστη νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική δύναμη.

  τωρα για το πονημα αναφορικα με τις αυτοκρατειρες… δεν ξερω που το βρηκες αλλα δεν αλλαζει η υποκειμενικη μυθιστοριματικη αποψη την ιστορικη πραγματικοτητα…
  οτι και οι 5 αυτοκρατειρες ηταν δολοπλοκοι,δολοφονοι,νυμφομανεις,πανεξυπνες και ελεω πατριαρχων κυβερνουσες….

 53. ελέω πατριαρχών κυβερνουσες….

  Ειδικά η πρώτη που αναφέρεις,βαλτή από τους Σταυροφόρους,είχε όοοολους τους Ορθοδόξους στο πλευρό της :Ρ
  Πειράζει που δεν ξέρεις τι λές και πιθανότατα πάσχεις στην κατανόηση των αναγινωσκομένων;
  Μάλλον όχι.

  Δες κι αυτό κι απόλαυσε την «ελέω πατριαρχών» διακυβέρνηση:
  http://www.xronos.gr/church/detail.php?ID=37707

 54. @ΘΒ
  οτι δεν εχεις συνεχεια ειναι το προβλημα του Γκαιμπελικου σου λογου…
  τα γραφωμενα απο διαφορους χωρις την επαρκη τεκμηριωση δεν αλλαζουν την ιστορικη αληθεια
  και δεν με προσβαλεις με τιποτα γιατι εχεις το ακαταλογιστο….οπως ολοι μας…
  δεν εχει νοημα μαζι σου εισαι «κολλημενος»…

 55. Η «ιστορική αλήθεια» ΣΟΥ, απέχει μυρίους παρασάγγας από την πραγματικότητα.
  Ο φανατισμός βλέπεις, είναι κάκιστος σύμβουλος.

 56. Πάντα παρακολουθώ τις συζητήσεις αλλά σπανίως επεμβαίνω.

  Έχω δύο προσθήκες να κάνω εδώ πέρα
  α. Όσον αφορά τη σχέση Εκκλησίας και Επαναστασης, είναι γνωστοί οι αφορισμοί στους επαναστάτες από τον Γρηγόριο τον Ε’ που εκτελέστηκε όχι επειδή τους υποστήριξε, αλλά επειδή δεν έκανε καλά τη δουλειά του να τους κρατήσει χαλαρά. Τα επίσημα κείμενα με υπογραφές, σφραγίδες κλπ κλπ είναι πολύ εύκολο να τα βρει κανείς.
  β. Αν μια άλλη θρησκεία, έρθει στην Ελλάδα (οξύμωρο ε.. ), ένας άλλος -ισμός. Και έχει μια φορά το χρόνο ένα κείμενο στα ιερά της βιβλία που αναθεματίζει με τις ίδιες ακριβώς λέξεις της Κυριακής της Ορθοδοξίας, τους χριστιανούς ορθόδοξους. Ερωτώ : Θα καεί το σύμπαν ή όχι; Για να μην πω οτι θα χυθεί αίμα. Και θα τρέξει το χριστεπώνυμο πλήθος να τους δικαιολογήσει όπως δικαιολογεί τους αφορισμούς στον ελληνισμό; Μακάρι να μπορούσα να θεωρώ πως ναι.

 57. δυστυχως δεν απεχει….και αν μιλας για φανατισμο, βγαλε την τσιμπλα και δες στον καθρεφτη σου…

  αληθεια δεν μου απαντησες για ποιες γυναικες «αντεγραφε» νομους ο Ιουστινιανος;
  και που βλεπεις την μεγαλη συμβολη του στα Νομικα πραγματα;

 58. α.Οι αφορισμοί στην Επανάσταση είναι θέμα που έχει λυθεί.
  Έγιναν για να μην υπάρξει μακελιό στην Πόλη και τη Μικρασία.
  Το γιατί απαγχονίσθηκε ο πατριάρχης το γράφει η ίδια η καταδίκη του η οποία και είναι σαφέστατη για τα αίτια.

  β.Έλα τώρα!Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων της οποίας τα ιερά κείμενα προτρέπουν τα μέλη της σε αξιόποινες πράξεις εναντίον χριστιανών και όμως απολαμβάνει την ιδιαίτερη κρατική προστασία.Και δεν είναι η μόνη.

  Τα αναθέματα αφορούν τις προϋποθέσεις για να είναι κάποιος μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας,δεν περιέχουν κανενός είδους προτροπή για βίαιη αντιμετώπιση των διαφωνούντων,ούτε είναι κατάρες εναντίον ουδενός.
  Λέει δλδ καθαρά και δημοσίως:«κύριε,αν πιστεύεις πχ στη μετενσάρκωση δε μπορεί να είσαι ορθόδοξος χριστιανός και σε ανα-θέτω στο έλεος τού Θεού,διακόπτοντας κάθε πνευματική σχέση μαζί σου.»

 59. Leon said

  Θ.Β
  Λέει δλδ καθαρά και δημοσίως:«κύριε,αν πιστεύεις πχ στη μετενσάρκωση δε μπορεί να είσαι ορθόδοξος χριστιανός και σε ανα-θέτω στο έλεος τού Θεού,διακόπτοντας κάθε πνευματική σχέση μαζί σου.»

  Δηλαδη αν πιστευει καποιος κατι άλλο σημαινει πως πρέπει να διακόψεις κάθε πνευματική σχέση μαζί του.άλλο ένα παράδειγμα οτι η θρησκεία θέλει ΜΟΝΟ να διχάσει, και όχι να ενώσει.δηλαδή εσύ ως σωστός χριστιανός δεν πρέπει να έχεις καμία πνευματική επαφή με αιρετικούς,μη ορδοδοξους χριστιανούς,αλλόθρησκους και καμια απολύτως σχέση ΄δεν πρέπει να έχεις με αυτούς τους βρωμερούς,κνίτες,αναρχικούς,αντίχριστους και καθόλου πνευματικούς άθεους.

 60. Leon said

  α)προφανώς και δεν έχει λυθεί.άνθρωποι στιγματίστηκαν και στερήθηκαν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου για να μην γινει μακελειό στην Μ.Ασία?ΜΠΟΥΡΔΕΣ
  Όσον αναφορά γενικότερα τους αφορισμούς, γίνονται για να πουν ξεκάθαρα «Δεν ειστε ευπρόσδεκτοι εδώ,αν μας αμφισβητήσετε και μας κατακρίνετε θα δεχτείτε τις ανάλογες ποινές.ΦΥΓΕΤΕ!»
  Απληστα και άτιμα καθάρματα αποτελούσαν και θα αποτελούν την εκκλησσία. Καταδίκαζαν παντα τους πιο σπουδαίους ανθρώπους για να έχουν τον ΑΠΟΛΥΤΟ έλεγχο.Παντα προσπαθούν να καταπνιξούν με όλα τα δυνατά μέσα τη φωνή της αλήθειας. Διακρίνετε κάποια ιδιαίτερη διαφορά απο το φασισμό?

  β)ναι οι μουσουλμανοι.Καλύερα αυτά που λέτε να τα λέτε με το όνομα τους και να μην κρύβεστε πίσω από τις λέξεις.Προφανώς μια είναι η λύση για το πρόβλημα.Ο γνωστός χριστιανικός τρόπος.Να τους αφαιρέσουμε όλα τα δικαιώματα,να μην τους παιρουμε στις δουλειές(το συγκεκριμένο γίνεται) και σιγά σιγά να τους πετάξουμε έξω απτη χώρα αμς.Αυτό δεν θέλετε να γινει χριστιανοφασίστες?Δεν ντρέπεστε ρε που κάθε φορά οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν ένα τζαμί (γιατι και αυτοί άνθρωποι σαν κι εσας ειναι)κάνετε φασαρίες και διαδηλώσεις!α ξέχασα θέλετε όλη την εξουσία για εσας.
  Δεν ντρέπεστε λιγάκι που αποκαλείστε θρησκεία της αγάπης?Η παρακμή όλων των σύγχρονων κοινωνιών α΄ρχισε με την εισβολή του χριστιανισμού.Και μη τολμήσετε να μας πειτε οτι δεν ξέρουμε τι εστί ορθοδοξία(ακόμα και το όνομα ορθο δοξία δείχνει τι ιδέα έχετε για το κόσμο) γιατί εμείς έχουμε γνωρίσει όλες τις πτυχές της»ορθοδοξίας» και πιστεψτε με, δεν θελετε να τη γνωρίσετε και εσεις κυριε Θου Βου…

  Υ.Γ.-ΔΕΝ με ενδιαφέρει αν σας προσβάλλω με αυτά που λέω αλλα εσείς προσβάλλετε ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ τα τελευταία 2000 χρόνια.

 61. Leon said

  α Διαγόρα γίνεται αν διορθώσετε αυτό: Όσον αναφορά γενικότερα τους αφορισμούς, γίνονται για να πουν ξεκάθαρα Δεν ειστε ευπρόσδεκτοι εδώ,αν μας αμφισβητήσετε και μας κατακρίνετε θα δεχτείτε τις ανάλογες ποινές.ΦΥΓΕΤΕ!

  ξεχασα να τα βάλω στα εισαγωγικά.

 62. Leon

  Ίσως η διατύπωση μου δεν ήταν σαφής.
  Το «κύριε,αν πιστεύεις πχ στη μετενσάρκωση δε μπορεί να είσαι ορθόδοξος χριστιανός και σε ανα-θέτω στο έλεος τού Θεού,διακόπτοντας κάθε πνευματική σχέση μαζί σου.» απευθύνεται από την εκκλησιαστική σύναξη προς τα μέλη της και όχι συλλήβδην και άκριτα προς όλους

  Το Συνοδικό της Ορθοδοξίας δεν είναι διάγγελμα προς το σύνολο των κατοίκων του πλανήτη αλλά λειτουργικό κείμενο απευθυνόμενο προς τα μέλη της Εκκλησίας που έχει σκοπό να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια τα πιστεύματα και τα όρια του εκκλησιαστικού γεγονότος.

  Η πίστη στον Αναστημένο Χριστό έτσι κι αλλιώς είναι σκάνδαλο και μωρία,αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε μισαλλοδοξία ούτε θρησκευτικό φανατισμό έναντι όσων δεν μοιράζονται αυτή την πίστη.

  Η φράση «πνευματική επαφή» είχε την έννοια της κοινής θρησκευτικής λατρείας ,προσευχής κλπ και όχι την φιλοσοφική κουβέντα ή την κοινωνική συνύπαρξη.

  Η Εκκλησία διαλέγεται κατά καιρούς με τους πάντες σε πολλαπλά επίπεδα,δεν συλλειτουργεί όμως μαζί τους ούτε κάνει εκπτώσεις στην πίστη της.

 63. @Leon #28

  Όταν διαβάσεις Ταλμούδ ίσως τα ξαναπούμε,πολυπολιτισμικέ :Ρ

 64. Leon said

  μην ανησυχεις και κορανια και τους νομους του Manu εχω διαβάσει, και του Χαμουραμπί,καθως και του αγαπητού σου Γιαχβέ. Καταλήγω οτι όλες οι θρησκείες είναι σκατά απλώς η κάθε μια σε διαφορετικό επίπεδο.Τουλάχιστον οι «βαρβαροι» μουσουλμανοι βγάλανε και καποιον σπουδαιο επιστήμονα…μη μου πεις για βυζαντινούς επιστημονες.σιγουρα υπηρξαν αρκετοι αλλα με πολλους περιορισμους ομως.η επιστημη στο βυζαντιο εξυπηρετουσε πολεμικους σκοπους,οπως το υγρο πυρ(θα περιμενε κανεις απτους χριστιανους να φτιαξουν τετοια φονικα οπλα?κι ομως τα κανανε καθως και τις ιερες εξετασεις και ολων των ειδων τα βασανιστηρια βγαλανε!)
  ναι επειδη η θρησκεια τους δεν εχει παγκοσμιποιηθει ακομα,οπως εγινε με τον χριστιανισμο,ο οποιος προσαρμοζεται αναλογα στις συνθηκες τς εποχης σημαινει οτι θα πρεπει να τους στερησουμε τα δικαιωματα?αντε εμπρος και εις κατωτερα!
  και σιχαινομαι του επιλεκτικους σχολιασμους!ειτε θα σχολιαζεις ολο το κειμενο που γραφω ειτε οχι.σχολιαζεις αυτα που σε συμφερουν μονο???????δεν ειναι η πρωτη φορα χαχαχαχα!

 65. Leon, αν μου ζητάς κάτι με το παραπάνω σχόλιο, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Και αν αυτό που διακρίνω στο παραπάνω σχόλιο είναι πληθυντικός ευγενείας, θα σου πρότεινα να μιλάμε στον ενικό.

 66. Leon said

  στην προηγούμενη απάντησή(28,4η σειρά της απάντησής μου) μου έβαλα εισαγωγικά και κατα κάποιο τρόπο το περιεχόμενο των εισαγωγικών σβήστηκε και στο επόμενο μήνυμα σου ζήτησα αν μπορείς να βάλεις το περιεχόμενο των εισαγωγικών στη θέση του.
  ευχαριστώ
  Υ.Γ.-Και εγώ προτιμώ τον Ενικό

 67. ΟΚ, Leon, το διόρθωσα. Κάποιες χρήσιμες οδηγίες για το πως μπορείς να εισάγεις διάφορους χαρακτήρες στα σχόλιά σου θα βρείς εδώ: Οδηγίες Χρήσης – Ειδικοί χαρακτήρες

 68. Πάρης said

  @ΘΒ
  «α.Οι αφορισμοί στην Επανάσταση είναι θέμα που έχει λυθεί.
  Έγιναν για να μην υπάρξει μακελιό στην Πόλη και τη Μικρασία.»

  Ναι φυσικα. Ο σουλτάνος ξέρεις περιορίζονταν από τέτοιους αφορισμούς. Θα τον έκανε κάποιος ντα αν αποφάσιζε να διατάξει «μακελειό στην Πόλη και στην Μικρά Ασία». Και εγώ που νόμιζα πώς ήταν απόλυτος άρχοντας.
  Δηλαδή όταν έγιναν οι σφαγές στη Χίο και στα Ψαρά δεν έπαιξε ρόλο ο αφορισμός;
  Ή μήπως αποτράπηκαν πράξεις αντεκδίκησης μετά από γεγονότα όπως τα Ορλωφικά; Ή όταν έιδε ο σουλτάνος ότι η επανάσταση του ’21 επεκτείνεται και χάνει εδάφη νομίζεις θα τον συγκρατούσαν αφορισμοί;
  Ή μήπως δε θα μπορούσε να γίνει «μακελειό στην Πόλη και στην Μικρά Ασία» όταν αναγνωρίστηκε το ελληνικό κράτος το 1829 το οποίο δεν αφορίστηκε από το Πατριαρχείο;

 69. Οι σφαγές στα Ψαρά και τη Χίο έγιναν λόγω της επανάστασης των ντόπιων.Στις επαναστατημένες περιοχές ο σουλτάνος προσπάθησε να κάνει μακελιό και με τους Τουρκαλβανούς και με τον Ιμπραήμ αλλά εν τέλει επιβιώσαμε.Τα όσα επικαλείσαι μάλλον απόδειξη της σώφρονος αποφάσεως του πατριάρχη Γρηγορίου αποτελούν παρά οτιδήποτε άλλο.

 70. Νίκος said

  Ξέρεις, στα πειράματα με απροσδιόριστα αποτελέσματα και αδυναμία επανάληψης με τις ίδιες συνθήκες, ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει. «Αν ήμουν εγώ στο τιμόνι του Τιτανικού, ακόμα και σήμερα θα ταξίδευε…».
  Η ορθή εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται πριν περάσεις το «point of no return». Αφού το περάσεις, ρίχνεις όλες σου τις δυνάμεις και κολυμπάς.
  Η σοφία του ανθρώπου αποδεικνύεται από τις σωστές εκτιμήσεις στην σωστή στιγμή.
  Οσο λιβάνι και να ρίξεις, την Ιστορία (με γιώτα κεφαλάιο) δεν την αλλάζεις. Την ιστορία (με γιώτα μικρό) που γράφουν οι νικητές, μπορεί.

 71. Πάρης said

  Λόγω της επανάστασης από τους ντόπιους; Δηλαδή η επανάσταση στην Πελοπόνησο έγινε από Κινέζους; Όπως και στις άλλες περιοχές;
  Το γεγονός ότι ο σουλτάνος προσπάθησε να κάνει μακελειό με τους Τουρκαλβανούς και με τον Ιμπραήμ σημαίνει αντίθετα ότι ο αφορισμός δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο να τον αποτρεψει από κάτι τέτοιο. Ο αφορισμός ήταν σύμφωνος με την πολιτική της Εκκλησίας σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας (και κάτι σχέδια λέει για «το οθωμανικό κράτος του (υποτίθεται) ελληνικού έθνους»). Δεν ήταν καμιά ξαφνική αλλαγή. Άσε που θα έπρεπε ο σουλτάνος να ζητήσει αφορισμό και από τον επόμενο και τον μεθεπόμενο.

  Στο κάτω κάτω σε ένα αυταρχικό καθεστώς τέτοιες κινήσεις δεν έχουν σημασία. Τα γεγονότα π.χ αργότερα με τους Αρμενίους το δέιχνουν.
  Εξάλλου η ιστορία είναι γεμάτη με σφαγές σε όλες τις ηπείρους. Και όλες ανεξάρτητα από αφορισμούς κάποιου πατριαρχείου.

 72. Νίκος said

  Ασε ρε Πάρη, αν κάνει διπλωματικούς ελιγμούς ο πατριάρχης «είναι σόφρων και το κάνει για το καλό», ενώ αν κάνει διπλωματικούς ελιγμούς ο άθεος είναι «γιουσουφάκι». Τι ψάχνεις, γωνίες στα τάλληρα;

 73. Ε τώρα… Το κλασικό «με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω»…

 74. Μας δουλεύεις Θου Βου;

  Προσπαθείς να μας πείσεις ότι ‘ανάθεμα’ σημαίνει ‘ανα-θέτω’ στο έλεος του Θεού; Πας να παρουσιάσεις το μαύρο για άσπρο; Την κατάρα για ευχή; Μας λες ότι τα αναθέματα είναι πράξεις ελέους και αγάπης; Μήπως νομίζεις ότι τρώμε το κουτόχορτο;

  Το πνεύμα και το γράμμα των αναθεμάτων σημαίνει ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ κι όχι για έλεος. Για δες εδάφια της Βίβλου που δείχνουν τι σημαίνει ανάθεμα:

  «Τα γλυπτά των θεών τους θα τα κάψετε με φωτιά· δεν θα επιθυμήσεις το ασήμι τους ή το χρυσάφι που είναι επάνω τους, ούτε θα το πάρεις για τον εαυτό σου· για να μη παγιδευτείς σ’ αυτό· επειδή, είναι βδέλυγμα στον Κύριο τον Θεό σου. Και δεν θα φέρεις βδέλυγμα στο σπίτι σου, για να μη γίνεις ΑΝΑΘΕΜΑ, όπως αυτό…» (Δευτερονόμιο Ζ: 25-26)

  «Και κατά την έβδομη φορά, ενώ οι ιερείς σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο Ιησούς είπε στον λαό: Αλαλάξτε· επειδή, ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη· και η πόλη θα είναι ανάθεμα στον Κύριο, αυτή και όλα όσα είναι μέσα σ’ αυτή· μόνον στη Ραάβ την πόρνη θα διαφυλαχθεί η ζωή, σ’ αυτήν και σε όλους εκείνους που είναι μέσα στο σπίτι της μαζί της· επειδή, έκρυψε τους κατασκόπους, που είχαμε στείλει· εσείς, όμως, φυλαχθείτε από το ανάθεμα, για να μη γίνετε ανάθεμα, παίρνοντας από το ανάθεμα, και κάνετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα, και το ταράξετε.» (Ιησούς του Ναυή ΣΤ:16-18)

  «Δέστε, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η ημέρα τού Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής· αυτός θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά, και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα.» (Μαλαχίας Δ:5-6)

  «Και ήσαν περισσότεροι από 40 αυτοί που έκαναν τούτη τη συνωμοσία· οι οποίοι, καθώς ήρθαν στους αρχιερείς και τους πρεσβύτερους, είπαν: Αναθεματίσαμε τον εαυτό μας με ανάθεμα, να μη γευθούμε τίποτε, μέχρις ότου φονεύσουμε τον Παύλο.» (Πράξεις των Αποστόλων ΚΓ:13-14)

  «Αλλά, και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Όπως είχαμε πει πρωτύτερα, λέω και τώρα ξανά: Αν κάποιος κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα.» (Προς Γαλάτας Α:8-9)

  Υπάρχουν πλείστα ακόμη εδάφια τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη με τις λέξεις ‘ανάθεμα’ ή ‘αναθεματίζω’ που σημαίνουν ξεκάθαρα ΚΑΤΑΡΑ.
  Πάψε λοιπόν να ωραιοποιείς τις κατάρες της Ορθοδοξίας και να τις σερβίρεις ως ευχές για έλεος.

  Αν είναι έτσι τότε ν’ αρχίσουμε να αναθεματίζουμε ο ένας τον άλλο για να λάβουμε το έλεος του Θεού. Θα ήθελες να σε αναθεματίσω για το καλό σου; Βέβαια, ακόμη κι αν με παρακαλούσες, εγώ δεν θα σε αναθεμάτιζα. Βλέπεις η αγάπη η δικιά μου δεν είναι τόσο μεγάλη όσο της στοργικής Ορθοδοξίας…

  Ειλικρινά λυπάμαι που τόσος ζήλος που έχεις πηγαίνει για την υποστήριξη μιας θρησκείας-απάτης και μίσους. Μπορείς να πιστεύεις κάλλιστα στο Θεό και να διαχωρίσεις τη θέση σου από τον Ορθόδοξο σκοταδισμό. Δεν είναι ανάγκη να γίνεις άθεος, ή Μουσουλμάνος, ή Ινδουιστής, κλπ. Μπορείς απλά να πιστεύεις στο Θεό και να υπηρετείς την Αλήθεια και τη δικαιοσύνη έξω από την Ορθοδοξία.

  Φοβάσαι να βγεις από το κοπάδι, ε; Σου έχουν πει ότι το πρόβατο που βγαίνει από το κοπάδι το τρώει ο λύκος… Το ξέρω. Όμως αν αγαπάς το Θεό θα ξεπεράσεις το φόβο, διότι όπως λέει και η Γραφή, «ο φόβος έχει κόλαση», ενώ «η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο».

  Αντί, λοιπόν, να χάνεις τον καιρό σου προσπαθώντας να υποστηρίξεις το ψέμα σου με νύχια και με δόντια, διάθεσέ τον για να βρεις την αλήθεια μόνος σου, από πρώτο χέρι. Αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου θα τη βρεις. Και, όπως λέει η Γραφή «θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.» Δε θέλεις να είσαι ελεύθερος; Ή μπας και φοβάσαι μήπως χάσεις τα απατηλά Ορθόδοξα μυστήρια και πας στην κόλαση;

  Δε θέλω να μου απαντήσεις, τ’ ακούς; Μη χάνεις χρόνο για να μου απαντήσεις διότι δεν θα διαβάσω την απάντησή σου. Κάνε μόνο μια χάρη στον εαυτό σου: Προσπάθησε ν’ αρχίσεις να σκέπτεσαι. Ο Θεός μας έδωσε το νου για να σκεπτόμαστε. Κατάλαβες;

  Και κάτι άλλο: Αν πιστεύεις πως είσαι απόστολος του Χριστού για να φωτίσεις εμάς που είμαστε στο σκοτάδι, οφείλεις να κηρύττεις με το πραγματικό σου όνομα. Ο Χριστός δε θέλει δειλούς αποστόλους. Άσε λοιπόν τα θου και τα βου και βγες με τ’ όνομά σου. Τι; Πάλι φοβάσαι;

 75. Γιατρός Του Ικα said

  «Άσε λοιπόν τα θου και τα βου και βγες με τ’ όνομά σου.»

  Συγγνώμη αλλά το δικαίωμα του καθενός να προστατεύει την ανωνυμία του είναι ιερό και υπάρχει λόγος γι’αυτό.Εσύ επιλέγεις να κάνεις post επώνυμα και είναι δικαίωμά σου αλλά εδώ δεν είναι παίξε-γέλασε,είναι το ιντερνετς (sic).Όντως εκτίθεται κανείς σε κάποιους κινδύνους αν δεν καλύπτει την πραγματική του ταυτότητα.Άλλωστε εδώ κρίνονται οι απόψεις όχι οι άνθρωποι και αυτές ο Θ.Β. τις εκφράζει ευθαρσώς και το ότι διαφωνούμε σφόδρα δεν αλλάζει αυτό το γεγονός.Tώρα αν ο Χριστός θέλει δειλούς απόστολους ή όχι,δεν το ξέρω.Μπορεί και να τους θέλει δειλούς,ποιός ξέρει;

  (Ελπίζω να μην πείς τώρα Θ.Β. ότι πετάχτηκα σαν …ορδή :) ).

 76. Αγαπητή κα Μαρία Σεφέρου, σε ευχαριστώ πολύ που κατέθεσες αυτές τις πληροφορίες, δεν είχα καν σκεφτεί να ψάξω για τη λέξη ανάθεμα στις «αγ(ρ)ίες γραφές».

  Επισκέφτηκα τον ιστότοπό σου και είδα πως λες ότι δεν είσαι άθεη, πράγμα που σημαίνει ότι η παρουσία σου εδώ με τιμά ακόμα περισσότερο, όπως επίσης σε τιμά εσένα το γεγονός ότι λαμβάνεις μία αντικειμενική θέση απέναντι στη θρησκεία.

  Πάντως, για το ζήτημα της ανωνυμίας θα συμφωνήσω με τον «Γιατρό του Ίκα» παραπάνω. Σκέψου το και αλλιώς: με το να υποστηρίζεις ότι είναι μεμπτό εκ μέρους του Θου Βου να μην γράφει επώνυμα, μας πουλάς όλους τους άλλους που επίσης επιλέγουμε να μην γράφουμε επώνυμα.

 77. @Σεφέρου

  Ξεκινώ από τα διαδικαστικά.

  α.Κάνετε την επιλογή να γράφετε επωνύμως.
  Δε με ενδιαφέρει αν είστε όντως αυτή που λέτε,ούτε οι λόγοι που σάς οδήγησαν σε αυτή την επιλογή και δεν έχω σκοπό να το διερευνήσω.
  Σεβαστείτε,όμως, την επιλογή όλων ημών των υπολοίπων να γράφουμε υπό ψευδώνυμα.Έτσι είναι οι όροι του παιχνιδιού και όποιος θέλει να επιβάλλει στον διαδικτυακό συνομιλητή να λειτουργήσει με τούς δικούς του όρους,μάλλον μπατάρει προς νοοτροπία μπάτσου και μεγάλου αδελφού.

  β.Λέτε:«Δε θέλω να μου απαντήσεις, τ’ ακούς; Μη χάνεις χρόνο για να μου απαντήσεις διότι δεν θα διαβάσω την απάντησή σου.»

  Κάνετε διάλογο λοιπόν με τον εαυτό σας, αφού έχετε πεισθεί ότι είσθε δεσμοφύλακας της αλήθειας.Οι απαντήσεις σε έναν διαδικτυακό διάλογο δίνονται χάριν όλων και όχι μόνο για τον πρόσκαιρο συνομιλητή.

  γ.

  Και κάτι άλλο: Αν πιστεύεις πως είσαι απόστολος του Χριστού για να φωτίσεις εμάς που είμαστε στο σκοτάδι, οφείλεις να κηρύττεις με το πραγματικό σου όνομα. Ο Χριστός δε θέλει δειλούς αποστόλους.

  Άφησε ποτέ ο πτωχός ΘΒ την υποψία ότι νοιώθει «απόστολος τού Χριστού».Όχι,κυρία μου!Λαθέψατε κι εγώ δεν έχω τρελαθεί ακόμα (το τελευταίο μη το πάρετε τοις μετρητοίς) .
  «Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους » και ο πισινός του ΘΒ δεν αντέχει τέτοιες προθέσεις ή ιδιότητες που τού αποδίδετε.
  Χαβαλέ κάνω ,ως παιχνιδιάρικο παγανό, με τους ανορθολογισμούς των φίλων μου αθεολογούντων και την υποδειγματική ανοχή του Διαγόρα.

  Πάμε στα σοβαρά τώρα:

  Αν η Εκκλησία καταράται τους «εχθρούς» της,όπως νομίζετε, τότε έχει χάσει τον σκοπό της.
  Παραθέτετε το κείμενο του αποστόλου Παύλου “Αλλά, και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Όπως είχαμε πει πρωτύτερα, λέω και τώρα ξανά: Αν κάποιος κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα.” (Προς Γαλάτας Α:8-9)

  Ο ίδιος αυτός απόστολος γράφει στους Ρωμαίους:
  «ευλογείτε τους διώκοντας υμάς, ευλογείτε και μη καταράσθε.
  μηδενί κακόν αντί κακού αποδιδόντες
  . προνοούμενοι καλά ανώπιον πάντων ανθρώπων·μή εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή· γέγραπται γάρ· εμοί εκδίκησις, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος.
  εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν· τούτο γαρ ποιών άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού.
  μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν τω αγαθώ το κακόν.
  (Ρωμ. 12,21)

  και «Ηυχόμην ανάθεμα είναι α­πό Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα» (Ρωμ. 9, 3).
  Λέει ο αγ.Συμεών ο Νέος Θεολόγος επ΄αυτού:«Εκείνος προτιμά να χωρισθή τελείως από τον Χριστόν, δια να σωθής εσύ, κι εσύ λέ­γεις ότι θα το θεωρήση ατιμία αν θελήσω και προσπαθή­σω να γίνω κι εγώ όμοιός του;»

  Οι αθεολογούντες θα σπεύσουν να μιλήσουν για μία ακόμη αντίφαση της Αγίας Γραφής αν συνυπολογίσουν και τα:
  «ων εστιν Υμέναιος και Αλέξανδρος, ους παρέδωκα τω σατανά, ίνα παι­δευ­θώσι μη βλασφημείν.»
  «τας δε βε­βή­λους κενοφωνίας πε­ρι­ΐστασο· επί πλείον γαρ προκό­ψουσιν ασε­βείας, και ο λόγος αυτών ως γάγγραινα νομήν έξει· ων εστιν Υμέναιος και Φι­λητός, οίτινες περί την αλήθειαν ηστόχη­σαν, λέγοντες την ανά­στα­σιν ήδη γεγονέναι, και ανατρέπουσι την τινων πίστιν.»

  Διαβολοστέλνει κόσμο ο απόστολος,πρώην φαρισαίος, διώκτης των Χριστιανών και εκ των λιθοβολιστών του πρωτοδιακόνου Στεφάνου;
  Ή μήπως ο Υμέναιος κι ο Αλέξανδρος είναι «χριστιανοί» που κηρύττουν ένα ψευτοευαγγέλιο του μυαλού τους και η αποκοπή τους από το εκκλησιαστικό σώμα ισοδυναμεί με παράδοση τους στην εξουσία του διαβόλου ώστε να μετανοήσουν αντιλαμβανόμενοι πού κατάντησαν;

  Τι άλλο πρακτικό αποτέλεσμα,πέραν αυτού, μπορεί να έχει στη ζωή τού κάθε Υμέναιου ή Αλέξανδρου η απόφαση του αποστόλου;Μήπως να τους κυνηγούν οι χριστιανοί να τους κάψουν ή να μαζεύονται και να «προσεύχονται» να έρθουν συμφορές στους ίδιους και τις οικογένειες τους;
  Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια αντίληψη στους ακολούθους τού Χριστού ο οποίος συγχωρούσε , ψυχορραγώντας μέσα σε μεγάλους πόνους,τους σταυρωτές Του;
  Είναι δυνατόν να σημαίνουν κάτι τέτοιο τα αναθέματα ,τα οποία διαβάζονται λιγο πριν ή λίγο μετά την Θεία Λειτουργία ,για την συμμετοχή στην οποία είναι απαραίτητη η συμφιλίωση ακόμη και με όσους μάς αδικούν;

  Εάν τα αναθέματα της Κυριακής της Ορθοδοξίας ήταν μια ιεροεξεταστική διαδικασία συλλογικών καταρών εναντίον των αντιφρονούντων,προσωπικά ομολογώ ευθαρσώς ότι δεν θέλω να έχω σχέση με τον φορέα που τις εκστομίζει.
  Καθώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται άπαξ και εν βρασμώ ψυχης αλλά επί αιώνες και με συναίσθηση του γεγονότος τουλάχιστον εκ μέρους των ιθυνόντων.

  Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
  Ο άγιος Νεκτάριος λέγει: «Ο επίσκοπος οφείλει να εμμένη αείποτε (= υπό τις οποιεσδήποτε συνθήκες) εν ταις ηθικαίς του ιερού Ευαγγελίου αρχαίς»· και σημειώνει εμφαντικά: Τις ηθικές αυτές αρχές του Ευαγγελίου δεν έχει κανένας δικαίωμα να τις παραβαίνει ούτε «δήθεν λόγω δογματικών διαφορών».

  «Αι δογματικαί διαφοραί ως αναγόμεναι προς μόνον το κεφάλαιον της πίστεως αφίενται ελεύθερον και απρόσβλητον το τής αγάπης κεφάλαιον· το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπην».

  Και : «Ο μη αγαπών τους ετεροδόξους επίσκοπος ο μη και υπέρ αυτών εργαζόμενος, από ψευδούς κινείται ζήλου και εστερημένος εστίν αγάπης· διότι όπου η αγάπη, εκεί και η αλήθεια και το φως, ο δε ψευδής ζήλος και η πεπλανημένη δόξα εξελέγχονται υπό του φωτός και της αγάπης και αποκρούονται» .

  http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/meletios_nektarios_2.html

  Λόγια καθαρά και σταράτα.

  ΥΓ.Το ιστολόγιο σας είναι ενδιαφέρον και μού φαίνεται από μιά πρώτη ματιά πως συμφωνούμε σε πολλά.Δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να σάς κάνει να ανησυχείτε.

 78. Θου Βου,
  Είπες: «Χαβαλέ κάνω,ως παιχνιδιάρικο παγανό, με τους ανορθολογισμούς των φίλων μου αθεολογούντων και την υποδειγματική ανοχή του Διαγόρα.»

  Μα δε θα μπορούσες να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από ΧΑΒΑΛΕ! Διαμορφώθηκες κι εσύ κατ’ εικόνα και ομοίωση των θρησκευτικών σου ταγών, που εμπαίζουν το Θεό κάνοντας χαβαλέ και σκανδαλίζοντας τους θρησκευόμενους.
  Πάντως, τώρα που ομολόγησες ότι κάνεις χαβαλέ, δε νομίζω ότι οι «αθεολογούντες» φίλοι σου θα ξανασχοληθούν μαζί σου.

 79. Αγαπητέ Διαγόρα,
  Σ’ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Βρίσκω περισσότερα κοινά σημεία με τους άθεους παρά με τους φανατικά θρησκευόμενους.
  Σχετικά με το θέμα της ανωνυμίας, έχω κατά νουν να γράψω ένα άρθρο όπου θα εκθέσω τις απόψεις μου. Συγνώμη που αυτή τη στιγμή δεν έχω χρόνο να επεκταθώ περισσότερο. Πάντως η ανωνυμία έχει και τα υπέρ και τα κατά της, κατά την ταπεινή μου άποψη φυσικά.

 80. Ακόμα ένα λάθος συμπέρασμα στις μόλις τρείς -τέσσερις δημοσιεύσεις σας.
  Το ότι «κάνω χαβαλέ,ως παιχνιδιάρικο παγανό,με τους ανορθολογισμούς των φίλων μου αθεολογούντων» το έχω καταθέσει εδώ και πολύ πολύ καιρό.
  Αυτό διευκολύνει την επικοινωνία μου με τους συνομιλητές μου καθώς ούτε οι σοφότεροι εξ αυτών,ούτε εγώ, επενδύουμε ιδιαίτερα συναισθηματικά στους διαλόγους μας,παρά τους κατά καιρούς ανεβασμένους τόνους.
  Βεβαίως υπάρχουν κι αρκετοί πρόθυμοι να πυρπολήσουν τον πτώχό ΘΒ στις αθεϊστικότροπες διαδικτυακές ιεροεξετάσεις.Αλλά ,ο διαχειριστής προασπίζεται το δικαίωμα λόγου μου με συγκινητικό τρόπο.

  Κατά τα άλλα ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
  Α!!Κι ε΄να ακόμα ευχαριστώ που δεν απαντήσατε όπως «απειλήσατε» μόλις παραπάνω. :):Ρ

 81. Νίκος said

  Αυτό διευκολύνει την επικοινωνία μου με τους συνομιλητές μου καθώς ούτε οι σοφότεροι εξ αυτών,ούτε εγώ, επενδύουμε ιδιαίτερα συναισθηματικά στους διαλόγους μας,παρά τους κατά καιρούς ανεβασμένους τόνους.

  Ζω για την ημέρα που θα τα πούμε από κοντά με συνοδεία μεζέδων. Τρούλι.
  Και μην υπονοήσει κανείς ότι «σε πήραμε στο μεζέ», κακοήθεια θα ‘ναι…

 82. […] είναι τα αναθέματα κατάρες; Salta ai commenti Μεταφέρω απόσπασμα απάντησης σε συνομιλητή στο φιλόξενο ιστολό… […]

 83. Leon said

  α και Θ.Β. πόσους μουσουλμάνους έχεις γνωρίσει στη ζωή σου?
  ενας γνωστός μου έκανε εργασία για μια οργάνωση που βοηθάει τους μετανάστες απο πολλές χώρες να βρουν δουλειά και να μάθουν ελληνικά .Εκεί γνώρισα μετανάστες και πίστεψέ με αυτοί οι ταλαίπωροι άνθρωποι παρόλη την σκληρότητα με την οποία τος φέρονται οι ελληνάρες δεν τρέφουν μίσος για μας και είναι φίλοι με έλληνες.
  αρα λες αηδίες.αν γνωρίσεις έναν απλό μουσουλμάνο νομίζω οτι τουλάχιστον θα νοιώσεις λίγη συμπόνοια και δεν θα τους φερθείς σαν ζώα όπως λες οτι θα έπρεπε να γίνεται.επειδή οι ομόθρησκοί τους έχουν κάνει άσχημα πράγματα σημαίνει οτι πρέπει να τους μισούμε και αυτούς που δεν μας φταίνε και σε τίποτα?

  αλήθεια σου ξαναλέω οτι δεν σεχω δει ποτέ να απαντάς σε πολύ φλεγόμενα ερωτήματα.γιατι αραγέ?

 84. Πολυπολιτισμικέ μου εσύ

  Δεν είσαι ο πρώτος άνθρωπος που διαλέγεται με τον εαυτό του,νομίζοντας ότι «ρουμπώνει» τους άλλους.

  1.Πότε έκανα αναφορά σε μουσουλμάνους;

  2.Πότε είπα ότι πρέπει να τους φερόμαστε σα να είναι ζώα;

  Το αν υπάρχει και καλλιεργείται μίσος σε αρκετές ισλαμικές ομάδες,δε χρειάζεται να το συζητήσουμε νομίζω καθώς το θεωρώ αυταπόδεικτο.

  Καλά ξυπνητούρια! :Ρ

 85. Γιατρός Του Ικα said

  @Θ.Β.

  «Το αν υπάρχει και καλλιεργείται μίσος και σε αρκετές χριστιανικές ομάδες,δε χρειάζεται να το συζητήσουμε νομίζω καθώς το θεωρώ αυταπόδεικτο.»

  Ορίστε,στο έφτιαξα.

 86. Leon said

  εδω
  β.Έλα τώρα!Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων της οποίας τα ιερά κείμενα προτρέπουν τα μέλη της σε αξιόποινες πράξεις εναντίον χριστιανών και όμως απολαμβάνει την ιδιαίτερη κρατική προστασία.Και δεν είναι η μόνη.

  σου απαντησα αυτο
  β)ναι οι μουσουλμανοι.Καλύερα αυτά που λέτε να τα λέτε με το όνομα τους και να μην κρύβεστε πίσω από τις λέξεις.Προφανώς μια είναι η λύση για το πρόβλημα.Ο γνωστός χριστιανικός τρόπος.Να τους αφαιρέσουμε όλα τα δικαιώματα,να μην τους παιρουμε στις δουλειές(το συγκεκριμένο γίνεται) και σιγά σιγά να τους πετάξουμε έξω απτη χώρα αμς.Αυτό δεν θέλετε να γινει χριστιανοφασίστες?Δεν ντρέπεστε ρε που κάθε φορά οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν ένα τζαμί (γιατι και αυτοί άνθρωποι σαν κι εσας ειναι)κάνετε φασαρίες και διαδηλώσεις!α ξέχασα θέλετε όλη την εξουσία για εσας.
  Δεν ντρέπεστε λιγάκι που αποκαλείστε θρησκεία της αγάπης?Η παρακμή όλων των σύγχρονων κοινωνιών α΄ρχισε με την εισβολή του χριστιανισμού.Και μη τολμήσετε να μας πειτε οτι δεν ξέρουμε τι εστί ορθοδοξία(ακόμα και το όνομα ορθο δοξία δείχνει τι ιδέα έχετε για το κόσμο) γιατί εμείς έχουμε γνωρίσει όλες τις πτυχές της”ορθοδοξίας” και πιστεψτε με, δεν θελετε να τη γνωρίσετε και εσεις κυριε Θου Βου…

  Υ.Γ.-ΔΕΝ με ενδιαφέρει αν σας προσβάλλω με αυτά που λέω αλλα εσείς προσβάλλετε ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ τα τελευταία 2000 χρόνια.

  και εσύ είπες αυτό
  Θου Βου είπε
  2009/03/12 στο 17:36
  @Leon #28

  Όταν διαβάσεις Ταλμούδ ίσως τα ξαναπούμε,πολυπολιτισμικέ :Ρ

  παρόλο που το ταλμούδ είναι εβραικό

 87. Το σχόλιο 47 του Π ήταν στο σπαμόδιχτο και μόλις αποκαταστάθηκε.

 88. διονυσης said

  Γεια σας φιλοι και φιλες.Η ειρωνια του πραγματος ειναι οτι η ανακαληψη αυτου του χωρου εγινε χαρη στον Θου Βου(με τον οποιο μας χωριζει ιδεολογικη αβυσσος),καθως εψαχνα εικονες του πραγματικου Θου Βου.Τον ευχαριστω ιδιαιτερως γι’αυτο αν και ειμαι σιγουρος οτι δεν ηταν στις προθεσεις του.Η αποψη μου ειναι οτι το να πεισουμε τον Θου Βου και το αντιθετο,ειναι μια ασκηση στην ματαιοτητα.»Πιστευω»οτι η συζητηση πλεον κινειται στα πλαισια μιας στηρας παραθεσης πηγων που ο σκοπος της ειναι καθαρα εγωιστικος(εχω πιο πολλες γνωσεις κλπ.).Η γνωση καθ’αυτη δεν σημαινει τιποτε,χρειαζονται και ανοιχτα μυαλα και κυριως πραξεις και ρηξεις για ν’αλλαξει το ζωφερο θεοκρατικο τοπιο που βιωνουμε καθημερινα.Τελειωνοντας,η αντιμετωπιση της αντιθετης αποψης στον παροντα χωρο σε συγκριση με αντιστοιχη ενος δογματικου,λεει πολλα.Ελπιζω να μη σας κουρασα και παρακαλω να με συγχωρειτε για οποια ορθογραφικα και συντακτικα λαθη που ενδεχομενως εχω κανει.

 89. αντωνης περαμα said

  Αυτό το σχόλιο μεταφέρθηκε στο πτυελοδοχείο γιατί παρέβαινε τους όρους χρήσης.

 90. […] αναφορές σε χαβαλέ εδώ κι […]

 91. πρεπει να το διαλαλησουμε σε δυση κ’ σανατολη για να ενημερωθει περισοτερος κοσμος για την λελαπα που κατεστρεψε το υπερηφανο και σπουδαιο εθνος μας, τον πολιτισμον του και εργα του για τα οποια μιλαει και θα μιλαει ολος ο κοσμος,

 92. drstavros said

  .Έχω την πληροφορία, ότι ο νυν πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, πριν λίγα χρόνια αφήρεσε αυτά τα αναθέματα και δεν ακούγονται πλέον στις εκκλησίες που ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ακούγονται όμως στις άλλες αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες, Κύπρος, Κρήτη, Πατριαρχείο Κων/πόλεως κ.λ.π…..
  Οι παλαιοημερολογίτες αυτοαποκαλούνται γνήσιοι Χ.Ο. (γΧΟ). αλλά , γενικώς όταν ,όλοι οι ορθόδοξοι αυτοαποκαλούνται ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, αυτό δηλοί αλαζονεία .Εμείς είμαστε οι γνήσιοι , εμείς κατέχουμε το ορθόν!!. Αν υπάρχουν 100 θρησκείες η κάθε μια θεωρεί τις άλλες 99 αιρετικούς, πεπλανημένους, απίστους κ.λ.π. αυτό διαχωρίζει τους ανθρώπους. Βλέπουμε τι κοινωνικόν αποκλεισμόν υφίσταται , σε ένα χωριό (μικρή κοινωνία δηλαδή) μια οικογένεια π.χ. μαρτύρων του Ιεχωβά.Πάει περίπατο η αγάπη.
  και μία προσωπική κρίση που σπάνια κάνω, ο Θου Βου είναι βλαξ ή πράκτορας.Ας διαλέξει….

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: