Διαγόρας ο Μήλιος

Τα είδωλα κάνουν τα καλύτερα καυσόξυλα

Πώς να αποκτήσεις γυναίκες! (σύμφωνα με την Αγία Γραφή)

Posted by Διαγόρας ο Μήλιος στο 2010/04/27

Αυτό το άρθρο έχει δημοσιευθεί παράλληλα και στο ιστολόγιο «Αθεΐα».

Πώς να αποκτήσεις γυναίκες σύμφωνα με την Αγία Γραφή:

1. Βρες μια όμορφη αιχμάλωτη πολέμου, φέρε την σπίτι, γδύσε την, ξύρισε το κεφάλι της, κόψε της τα νύχια, και δώσε της ένα μήνα να θρηνήσει τον πατέρα της και τη μητέρα της. Έπειτα, είναι δική σου. …Έτσι λέει ο νόμος, βλέπε Δευτερονόμιον 21:10-13.

2. Βρες μια πόρνη και παντρέψου την. …Έτσι έκανε ο Ωσηέ, βλέπε Ωσηέ 1:1-3.

3. Βρες έναν άνθρωπο με επτά κόρες, και εντυπωσίασέ τον ποτίζοντας το κοπάδι του. …Έτσι έκανε ο Μωϋσής, βλέπε Έξοδος 2:16-21.

4. Αγόρασε ακίνητη περιουσία, και λάβε μια γυναίκα ως μέρος της συμφωνίας. …Έτσι έκανε ο Βοόζ, βλέπε Ρουθ 4:5-10.

5. Πήγαινε σε μια γιορτή και στήσε ενέδρα. Όταν οι γυναίκες βγουν για να χορέψουν, άρπαξε μια και πάρε την για γυναίκα σου. …Έτσι έκαναν οι Βενιαμινίτες, βλέπε Κριταί 21:19-23.

6. Αν νιώθεις μόνος, ο θεός μπορεί να σε κοιμίσει, και να δημιουργήσει μια γυναίκα καθώς θα κοιμάσαι. …Έτσι συνέβη στον Αδάμ, βλέπε Γένεσις 2:21-24.

7. Συμφώνησε να δουλέψεις επτά χρόνια με αντάλλαγμα το χέρι μιας γυναίκας για γάμο. Παντρέψου τη λάθος γυναίκα. Δούλεψε άλλα επτά χρόνια για να αποκτήσεις τη γυναίκα που αρχικά ήθελες. …Έτσι έκανε ο Ιακώβ, βλέπε Γένεσις 29:15-30.

8. Σφάξε 100 εχθρούς του μέλλοντος πεθερού σου, κόψε τους τα ακροβύστια, δείξε τα ως απόδειξη, και λάβε την κόρη του ως γυναίκα. …Έτσι έκανε ο Δαυίδ, βλέπε Α’ Βασιλειών 18:27.

9. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει καμία γυναίκα, απλά περιπλανήσου κάμποσο και σίγουρα θα βρεις μια. …Έτσι έκανε ο Κάιν, Γένεσις 4:16-17.

10. Γίνε αυτοκράτορας μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, οργάνωσε καλλιστεία, και πάρε τη νικήτρια για γυναίκα σου. …Έτσι έκανε ο Αρταξέρξης, βλέπε Εσθήρ 2:3-4.

11. Όταν δεις κάποια γυναίκα που σου αρέσει, πήγαινε σπίτι και πες στους γονείς σου, «Είδα μια γυναίκα· φέρτε μου την!» Αν οι γονείς σου αμφισβητήσουν τη σοφία της επιλογής σου, απλά πες, «φέρτε μου την· αυτή μου μπήκε στο μάτι!» …Έτσι έκανε ο Σαμψών, βλέπε Κριταί 14:1-3.

12. Αν σου αρέσει κάποια γυναίκα που είναι παντρεμένη, στείλε τον άνδρα της σε επικίνδυνη αποστολή να σκοτωθεί, και πάρε τη γυναίκα του. Αυτό μπορεί μάλιστα να έχει ως αποτέλεσμα να ξεφορτωθείς τα παιδιά που είχες από τον προηγούμενο γάμο σου. …Έτσι έκανε ο Δαυίδ, βλέπε Β’ Βασιλειών 11.

13. Περίμενε μέχρι να πεθάνει ο αδελφός σου, και πάρε τη χήρα του για γυναίκα. …Έτσι προβλέπει ο νόμος, βλέπε Δευτερονόμιον 25:5.

14. Γυναίκα; άαα-πααα-πααα! …Έτσι λέει ο Παύλος, βλέπε Προς Κορινθίους Α’ 7:32-35.

Copyright © 2010 Διαγόρας ο Μήλιος | Όροι Χρήσης

Άρθρα μέσω RSS
rss Σχόλια μέσω RSS
rss Μόνο τα σχόλια αυτού του άρθρου μέσω RSS
Άρθρα μέσω email
Σχόλια μέσω email

Ακολουθούν τα σχετικά εδάφια της Αγίας Γραφής.

Δευτερονόμιον 21.10-13

Δευτ. 21:10 Ἐὰν δὲ ἐξελθὼν εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ παραδῷ σοι Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ προνομεύσῃς τὴν προνομὴν αὐτῶν
Δευτ. 21.11 καὶ ἴδῃς ἐν τῇ προνομῇ γυναῖκα καλὴν τῷ εἴδει καὶ ἐνθυμηθῇς αὐτῆς καὶ λάβῃς αὐτήν σεαυτῷ γυναῖκα
Δευτ. 21.12 καὶ εἰσάξῃς αὐτὴν ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου, καὶ ξυρήσεις τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ περιονυχιεῖς αὐτὴν
Δευτ. 21.13 καὶ περιελεῖς τὰ ἱμάτια τῆς αἰχμαλωσίας ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ καθιεῖται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ κλαύσεται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα μηνὸς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ πρὸς αὐτὴν καὶ συνοικισθήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται σου γυνή.

Ωσηέ 1:2-3

Ωσ. 1:2 Ἀρχὴ λόγου Κυρίου εἰς Ὡσηέ. καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Ὡσηέ· βάδιζε, λαβὲ σεαυτῷ γυναῖκα πορνείας καὶ τέκνα πορνείας, διότι ἐκπορνεύουσα ἐκπορνεύσει ἡ γῆ ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ Κυρίου.
Ωσ. 1:3 καὶ ἐπορεύθη καί ἔλαβε τὴν Γόμερ θυγατέρα Δεβηλαΐμ, καὶ συνέλαβε καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν.

Έξοδος 2:16-20

Εξ. 2:16 τῷ δὲ ἱερεῖ Μαδιὰμ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες ποιμαίνουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ἰοθόρ· παραγενόμεναι δὲ ἤντλουν ἕως ἔπλησαν τὰς δεξαμενὰς ποτίσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ἰοθόρ.
Εξ. 2:17 παραγενόμενοι δὲ οἱ ποιμένες ἐξέβαλλον αὐτάς· ἀναστὰς δὲ Μωυσῆς ἐῤῥύσατο αὐτὰς καὶ ἤντλησεν αὐταῖς καὶ ἐπότισε τὰ πρόβατα αὐτῶν·
Εξ. 2:18 παρεγένοντο δὲ πρὸς Ῥαγουὴλ τὸν πατέρα αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν αὐταῖς· διατί ἐταχύνατε τοῦ παραγενέσθαι σήμερον;
Εξ. 2:19 αἱ δὲ εἶπαν· ἄνθρωπος Αἰγύπτιος ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ ἤντλησεν ἡμῖν καὶ ἐπότισε τὰ πρόβατα ἡμῶν.
Εξ. 2:20 ὁ δὲ εἶπε ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ· καὶ ποῦ ἐστι; καὶ ἱνατί οὕτως καταλελοίπατε τὸν ἄνθρωπον; καλέσατε οὖν αὐτόν, ὅπως φάγῃ ἄρτον.
Εξ. 2:21 κατῳκίσθη δὲ Μωυσῆς παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ ἐξέδοτο Σεπφώραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα.

Ρουθ 4:5-10

Ρουθ 4:5 καὶ εἶπε Βοόζ· ἐν ἡμέρᾳ τοῦ κτήσασθαί σε τὸν ἀγρὸν ἐκ χειρὸς Νωεμὶν καὶ παρὰ Ῥοὺθ τῆς Μωαβίτιδος γυναικὸς τοῦ τεθνηκότος, καὶ αὐτὴν κτήσασθαί σε δεῖ ὥστε ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ.
[…] (σας απαλλάσσω από την περιγραφή της αγοραπωλησίας του χωραφιού κατά την οποία, σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, ο πωλητής δίνει στον αγοραστή ως απόδειξη αγοράς… το παπούτσι του.)
Ρουθ 4:9 καὶ εἶπε Βοὸζ τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παντὶ τῷ λαῷ· μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον, ὅτι κέκτημαι πάντα τὰ τοῦ Ἐλιμέλεχ καὶ πάντα, ὅσα ὑπάρχει τῷ Χελαιὼν καὶ τῷ Μααλὼν ἐκ χειρὸς Νωεμίν·
Ρουθ 4:10 καί γε Ῥοὺθ τὴν Μωαβῖτιν τὴν γυναῖκα Μααλὼν κέκτημαι ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσεται τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς λαοῦ αὐτοῦ· μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον.

Κριταί 21:19-23

Κρ. 21:19 καὶ εἶπαν· ἰδοὺ δὴ ἑορτὴ Κυρίου ἐν Σηλὼμ ἀφ᾿ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, ἥ ἐστιν ἀπὸ βοῤῥᾶ τῆς Βαιθὴλ κατ᾿ ἀνατολάς ἡλίου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβαινούσης ἀπό Βαιθὴλ εἰς Συχέμ καὶ ἀπὸ νότου τῆς Λεβωνά.
Κρ. 21:20 καὶ ἐνετείλαντο τοῖς υἱοῖς Βενιαμὶν λέγοντες· πορεύεσθε καὶ ἐνεδρεύσατε ἐν τοῖς ἀμπελῶσι·
Κρ. 21:21 καὶ ὄψεσθε καὶ ἰδού, ἐὰν ἐξέλθωσιν αἱ θυγατέρες τῶν οἰκούντων Σηλὼ χορεύειν ἐν τοῖς χοροῖς, καὶ ἐξελεύσεσθε ἐκ τῶν ἀμπελώνων καὶ ἁρπάσατε ἑαυτοῖς ἀνὴρ γυναῖκα, ἀπὸ τῶν θυγατέρων Σηλὼμ καὶ πορεύεσθε εἰς γῆν Βενιαμίν.
Κρ. 21:22 καὶ ἔσται ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κρίνεσθαι πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἐροῦμεν αὐτοῖς· ἔλεος ποιήσατε ἡμῖν αὐτάς, ὅτι οὐκ ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῇ παρατάξει, ὅτι οὐχ ὑμεῖς ἐδώκατε αὐτοῖς· ὡς κλῆρος πλημμελήσατε.
Κρ. 21:23 καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν καὶ ἔλαβον γυναῖκας εἰς ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ τῶν χορευουσῶν, ὧν ἥρπασαν· καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν τὰς πόλεις καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐταῖς.

Γένεσις 2:21-24

Γεν. 2:21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς.
Γεν. 2:22 καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.
Γεν. 2:23 καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·
Γεν. 2:24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Γένεσις 29:15-30

Γεν. 29:15 Εἶπε δὲ Λάβαν τῷ Ἰακώβ· ὅτι γὰρ ἀδελφός μου εἶ, οὐ δουλεύσεις μοι δωρεάν· ἀπάγγειλόν μοι, τίς ὁ μισθός σου ἐστί;
Γεν. 29:16 τῷ δὲ Λάβαν ἦσαν δύο θυγατέρες, ὄνομα τῇ μείζονι Λεία, καὶ ὄνομα τῇ νεωτέρᾳ Ῥαχήλ.
Γεν. 29:17 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Λείας ἀσθενεῖς, Ῥαχὴλ δὲ ἦν καλὴ τῷ εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα.
Γεν. 29:18 ἠγάπησε δὲ Ἰακὼβ τὴν Ῥαχὴλ καὶ εἶπε· δουλεύσω σοι ἑπτὰ ἔτη περὶ Ῥαχὴλ τῆς θυγατρός σου τῆς νεωτέρας.
Γεν. 29:19 εἶπε δὲ αὐτῷ Λάβαν· βέλτιον δοῦναί με αὐτήν σοι, ἢ δοῦναί με αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ· οἴκησον μετ᾿ ἐμοῦ.
Γεν. 29:20 καὶ ἐδούλευσεν Ἰακὼβ περὶ Ῥαχὴλ ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἦσαν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς ἡμέραι ὀλίγαι, παρὰ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν αὐτήν.
Γεν. 29:21 εἶπε δὲ Ἰακὼβ τῷ Λάβαν· δός μοι τὴν γυναῖκά μου, πεπλήρωνται γὰρ αἱ ἡμέραι, ὅπως εἰσέλθω πρὸς αὐτήν.
Γεν. 29:22 συνήγαγε δὲ Λάβαν πάντας τοὺς ἄνδρας τοῦ τόπου καὶ ἐποίησε γάμον.
Γεν. 29:23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ λαβὼν Λείαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰσήγαγε πρὸς Ἰακὼβ καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν Ἰακώβ.
Γεν. 29:24 ἔδωκε δὲ Λάβαν Λείᾳ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ζελφὰν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
Γεν. 29:25 ἐγένετο δὲ πρωΐ, καὶ ἰδοὺ ἦν Λεία. εἶπε δὲ Ἰακὼβ τῷ Λάβαν· τί τοῦτο ἐποίησάς μοι; οὐ περὶ Ῥαχὴλ ἐδούλευσα παρὰ σοί; καὶ ἱνατί παρελογίσω με;
Γεν. 29:26 ἀπεκρίθη δὲ Λάβαν· οὐκ ἔστιν οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν, δοῦναι τὴν νεωτέραν πρὶν ἢ τὴν πρεσβυτέραν·
Γεν. 29:27 συντέλεσον οὖν τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας, ἧς ἐργᾷ παρ᾿ ἐμοί, ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.
Γεν. 29:28 ἐποίησε δὲ Ἰακὼβ οὕτως καὶ ἀνεπλήρωσε τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Λάβαν Ῥαχὴλ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα.
Γεν. 29:29 ἔδωκε δὲ Λάβαν τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Βαλλὰν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
Γεν. 29:30 καὶ εἰσῆλθε πρὸς Ῥαχήλ· ἠγάπησε δὲ Ῥαχὴλ μᾶλλον ἢ Λείαν· καὶ ἐδούλευσεν αὐτῷ ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.

Βασιλειών Α’ 18:27

Α Βασ. 18:27  καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ ἐπορεύθη αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἑκατὸν ἄνδρας καὶ ἀνήνεγκε τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν. καὶ ἐπιγαμβρεύεται τῷ βασιλεῖ καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν Μελχὸλ θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ εἰς γυναῖκα.

Γένεσις 4:16-17

Γεν. 4:16 ἐξῆλθε δὲ Κάϊν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναὶδ κατέναντι Ἐδέμ.
Γεν. 4,17 Καὶ ἔγνω Κάϊν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε τὸν Ἐνώχ. καὶ ἦν οἰκοδομῶν πόλιν καὶ ἐπωνόμασε τὴν πόλιν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἐνώχ.

Εσθήρ 2:3-4

Εσθ. 2:3 καὶ καταστήσει ὁ βασιλεὺς κωμάρχας ἐν πάσαις ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια παρθενικὰ καλὰ τῷ εἴδει εἰς Σοῦσαν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυναικῶνα· καὶ παραδοθήτωσαν τῷ εὐνούχῳ τοῦ βασιλέως τῷ φύλακι τῶν γυναικῶν, καὶ δοθήτω σμῆγμα καὶ ἡ λοιπὴ ἐπιμέλεια·
Εσθ. 2:4 καὶ ἡ γυνή, ἣ ἂν ἀρέσῃ τῷ βασιλεῖ, βασιλεύσει ἀντὶ Ἀστίν. καὶ ἤρεσε τῷ βασιλεῖ τὸ πρᾶγμα, καὶ ἐποίησεν οὕτως.

Κριταί 14:1-3

Κρ. 14:1 Καὶ κατέβη Σαμψὼν εἰς Θαμναθὰ καὶ εἶδε γυναῖκα ἐν Θαμναθὰ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν ἀλλοφύλων.
Κρ. 14:2 καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπε· γυναῖκα ἑώρακα ἐν Θαμναθὰ ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φυλιστιΐμ, καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ εἰς γυναῖκα.
Κρ. 14,3 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ· μὴ οὐκ εἰσὶ θυγατέρες τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ μου γυνή, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων; καὶ εἶπε Σαμψὼν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ· ταύτην λάβε μοι, ὅτι αὔτη εὐθεῖα ἐν ὀφθαλμοῖς μου.

Β΄ Βασιλειών 11

Β Βασ. 11:1 Καὶ ἐγένετο ἐπιστρέψαντος τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἐξοδίας τῶν βασιλέων, καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ τὸν Ἰωὰβ καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ τὸν πάντα Ἰσραήλ, καὶ διέφθειραν τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν καὶ διεκάθισαν ἐπὶ Ῥαββάθ· καὶ Δαυὶδ ἐκάθισεν ἐν Ἱερουσαλήμ.
Β Βασ. 11:2 καὶ ἐγένετο πρὸς ἑσπέραν καὶ ἀνέστη Δαυὶδ ἀπὸ τῆς κοίτης αὐτοῦ καὶ περιεπάτει ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ εἶδε γυναῖκα λουομένην ἀπὸ τοῦ δώματος, καὶ ἡ γυνὴ καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα.
Β Βασ. 11:3 καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ καὶ ἐζήτησε τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν· οὐχὶ αὕτη Βηρσαβεὲ θυγάτηρ Ἐλιὰβ γυνὴ Οὐρίου τοῦ Χετταίου;
Β Βασ. 11:4 καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ ἀγγέλους καὶ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν, καὶ ἐκοιμήθη μετ᾿ αὐτῆς, καὶ αὐτὴ ἁγιαζομένη ἀπὸ ἀκαθαρσίας αὐτῆς, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Β Βασ. 11:5 καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνή· καὶ ἀποστείλασα ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ καὶ εἶπεν· ἐγώ εἰμι ἐν γαστρὶ ἔχω.
[…] σας απαλλάσσω από την περιγραφή των προσπαθειών του Δαυίδ να πείσει τον Ουρία να πάει με τη γυναίκα του έτσι να δικαιολογηθεί έστω εκ των υστέρων η εγκυμοσύνη.
Β Βασ. 11:14 καὶ ἐγένετο πρωΐ καὶ ἔγραψε Δαυὶδ βιβλίον πρὸς Ἰωὰβ καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Οὐρίου.
Β Βασ. 11:15 καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ λέγων· εἰσάγαγε τὸν Οὐρίαν ἐξ ἐναντίας τοῦ πολέμου τοῦ κραταιοῦ, καὶ ἀποστραφήσεσθε ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται καὶ ἀποθανεῖται.
Β Βασ. 11:16 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ φυλάσσειν Ἰωὰβ ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ ἔθηκε τὸν Οὐρίαν εἰς τὸν τόπον, οὗ ᾔδει ὅτι ἄνδρες δυνάμεως ἐκεῖ.
Β Βασ. 11:17 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως καὶ ἐπολέμουν μετὰ Ἰωάβ, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκ τῶν δούλων Δαυίδ, καὶ ἀπέθανε καί γε Οὐρίας ὁ Χετταῖος.
Β Βασ. 11:18 καὶ ἀπέστειλεν Ἰωὰβ καὶ ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα
[…] σας απαλλάσσω από την περιγραφή της συνωμοτικής αποστολής του μηνύματος ότι ο Ουρίας πέθανε από τον Ιωάβ προς τον Δαυίδ.
Β Βασ. 11:26 καὶ ἤκουσεν ἡ γυνὴ Οὐρίου ὅτι ἀπέθανεν Οὐρίας ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐκόψατο τὸν ἄνδρα αὐτῆς.
Β Βασ. 11:27 καὶ διῆλθε τὸ πένθος καὶ ἀπέστειλε Δαυίδ, καὶ συνήγαγεν αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν. καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥῆμα, ὃ ἐποίησε Δαυίδ, ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου.

Δευτερονόμιον 25:5

Δευτ. 25:5 Ἐὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ᾗ αὐτῷ, οὐκ ἔσται ἡ γυνὴ τοῦ τεθνηκότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι· ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λήψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα καὶ συνοικήσει αὐτῇ.

Προς Κορινθίους Α’ 7:32-25

Α Κορ. 7:32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ Κυρίῳ·
Α Κορ. 7:33 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί.
Α Κορ. 7,34 μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί.
Α Κορ. 7,35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως.

112 Σχόλια προς “Πώς να αποκτήσεις γυναίκες! (σύμφωνα με την Αγία Γραφή)”

 1. Ένα άλλο αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτή η καταλογοποίηση των βιβλικών τρόπων απόκτησης γυναικών (χωρίς την ατάκα του Παύλου στο τέλος) προέρχεται από χριστιανικό ιστότοπο:
  http://bvcregeneration.blogspot.com/2007/12/top-14-biblical-ways-to-get-married.html

 2. Διάβαζε αγαπητέ Διαγόρας ο Μήλιος ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ γιατί την παλαιά ακόμα και προχωρημένοι την παρεξηγούν.

 3. jordan said

  επιτέλους βρήκα τρόπο να σταματήσω τη μ@λ@κία….θα αρχίσω να διαβάζω την αγία γραφή
  χαχαχαχαχαχα Διαγόρα θένκ γιου το ποστ μου έφτιαξε τη μέρα

 4. zaphod said

  χαχαχαχαα!!!
  Θα μεινω στα «του νομου» μιας και τα αλλα μπορει να ειπωθει πως ηταν απλες αναφορες

  «Τα νομιμα ομως» ειναι αρκουντως αηδιαστικά από μόνα τους!

 5. Έντιμη η επιλογή σου, Zaphod, αν και αδικεί τον χιουμοριστικό χαρακτήρα του άρθρου. Πάντως, στο #2 ο Ωσηέ παντρεύτηκε πόρνη κατόπιν εντολής από τον ίδιο τον Γιαχβέ, ενώ στο #3 και στο #8 κάτι που έκανε ο «πολύς» Μωυσής ή ο «πολύς» Δαυίδ δεν έχει τον χαρακτήρα απλής αναφοράς.

 6. Το πόστ του μήνα!!!
  Για άντρες δε λέει τίποτα ε; Πάλι με την απορία θα μείνω… ><

 7. Word said

  Ουάου, πρέπει να ψάξει πολύ κάποιος για όλα αυτά, αυτό θα πει «ερευνάτε τας γραφάς»!

  P.S. Το «Πως» στον τίτλο θέλει τόνο.

 8. Έχεις δίκιο, «Word», το διόρθωσα.

 9. ΘΒ said

  Παρακαλώ πολύ να βάλετε και οδηγίες προς άνδρες πώς να αποκτήσουν εραστές,
  για να μην φαίνεσθε οπισθοδρομικοί με τα παραμύθια της Βίβλου.
  Έχει κάποιες σχετικές τεχνικές η αρχαία ελληνική γραμματεία.
  Μπορεί κανείς αν δεν καλυφθεί από τους αρχαίους, να ρωτήσει τον Έλτον Τζών ή να δει την ταινία «Brokepack Mountain» για να ξεπεράσει τα συμπλέγματα περί δύο φύλων, οικογένειας κλπ που επέβαλε στην κοινωνία ο επικατράρατος χριστιανισμός.
  Σε επόμενη φάση μπορεί και να δοκιμάσει να κατακτήσει και άλλα είδη, χωρίς ταμπού και αναστολές όπως μας διδάσκουν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι:
  http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4544783

 10. Κοίτα, ΘΒ, εμένα το ενδιαφέρον μου ήταν να κάνω χιούμορ με τις ανοησίες της Αγίας Γραφής, και αυτό το πέτυχα.

  Τώρα, αν εσύ θέλεις οδηγίες προς άνδρες πως να αποκτήσουν εραστές, το αίτημά σου είναι βέβαια κατανοητό, δεδομένης της έκτασης της ομοφυλοφιλίας που επικρατεί στους κόλπους του οργανισμού που πρεσβεύεις, αλλά νομίζω ότι τέτοιου είδους οδηγίες καλύτερο θα ήταν να δημοσιευθούν σε χριστιανικούς ιστότοπους, (π.χ. στο δικό σου ιστολόγιο,) οι οποίοι είναι πιο πιθανόν να δεχθούν επισκέψεις από το κατάλληλο target group.

 11. ΘΒ said

  @Διαγόρα

  Ο σκοπός σου ήταν να παρουσιάσεις κατά το δοκούν , παρερμηνεύοντας και παραποιώντας, τα κείμενα της Βίβλου.

  Η απάντηση μου είναι πλάγια αναφορά στους κατά καιρούς ισχυρισμούς σου για την ανωτερότητα τού αρχαιελληνικού πολιτισμού σε σχέση με τον χριστιανικό κόσμο.

  Όσοι ενδιαφέρονται για την σεξουαλική ηθική των σύγχρονων αντιθεϊστών μπορούν να ανατρέξουν στο βιογραφικό τού Aleister Crowley

 12. Πάνος said

  Εξαιρετικό! :-)

 13. @ΘΒ

  Δεν παραποίησα απολύτως τίποτα, μάρτυράς μου όλα τα σχετικά εδάφια της βίβλου, τα οποία έχω συνάψει.
  Επίσης δεν παρερμήνευσα τίποτα, καθώς δεν ερμήνευσα τίποτα: η βίβλος αναφέρει όλους αυτούς τους τρόπους απόκτησης γυναικών, χωρίς μάλιστα να κατακρίνει κανέναν από αυτούς. Το κοντινότερο που φτάνει στο να αποδοκιμάσει κάτι είναι στην περίπτωση των Βενιαμινιτών, (#5,) όπου στο τέλος της αφήγησης λέει «τον καιρό εκείνο δεν υπήρχε βασιλιάς των Ισραηλιτών, κι έτσι οι Ισραηλίτες έκαναν ο καθένας ό,τι ήθελε», πράγμα που μακράν απέχει από επίκριση, ειδικά από επίκριση της βαρύτητας που αρμόζει για ένα έγκλημα που σήμερα θα περιγραφόταν ως σύσταση συμμορίας, κατά συρροήν απαγωγές και κατά συρροήν βιασμούς.

  @Πάνος

  Γειά σου Πάνο! Χαίρομαι που σου άρεσε.

  11:39

  Όσο για τον Crowley, αυτό που οφείλει ο καθένας να παρατηρήσει είναι ότι δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να λασπολογείς και να συκοφαντείς χυδαία. Σε μια συζήτηση που αφορά τα κουλουβάχατα της θρησκείας σου, εσύ πρώτα προσπάθησες για χιλιοστή φορά να μας συσχετίσεις με τους αρχαιολάτρες, και επειδή εμείς δεν τσιμπήσαμε, αμέσως μετά προσπάθησες για χιλιοστή φορά να μας συσχετίσεις με κάποιους άλλους τυχαία επιλεγμένους κακούς. Αν υπάρχει κάποιος αναγνώστης που είναι τόσο βλαξ ώστε να μην διακρίνει πόσο πρόστυχη είναι η συμπεριφορά σου, ας προσηλυτιστεί στη βλακώδη θρησκεία σου, καλύτερα έτσι και για εκείνον και για εμάς.

  Το γεγονός ότι σε στεναχωρεί πολύ η επιτυχής και εντελώς βάσιμη κριτική που κάνουμε στη θρησκεία σου δεν συνεπάγεται ότι εσύ αποκτάς αυτομάτως το δικαίωμα να συμπεριφέρεσαι πρόστυχα απέναντί μας. Αν μπορείς με κάποιο τρόπο να υπερασπιστείς τη θρησκεία σου, κάνε το· αλλιώς, είναι καλύτερο να σωπαίνεις.

  Όχι πως έχει την παραμικρή σημασία για το τρέχον θέμα, αλλά όποιος θέλει να διαβάσει για τον Crowley, υπάρχει άρθρο και στην ελληνόφωνη βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org/wiki/Έντουαρντ_Αλεξάντερ_Κρόουλι (Οποιαδήποτε περαιτέρω μνεία στον Crowley θα διαγραφεί ως εκτός θέματος.)

 14. αδέσποτος σκύλος said

  Ο θούΒού,όπως πάντα εχτός.

  Φαλοκρατία στο φούλ,γι’αυτό άραγε οι υψηλά υστάμενοι της εκκλησίας κρατάνε αυτά τα τεράστια παλλούκια-τάχα μου σκήπτρα;

 15. har said

  Αν νιώθεις μόνος, ο θεός μπορεί να σε κοιμίσει, και να δημιουργήσει μια γυναίκα καθώς θα κοιμάσαι. …Έτσι συνέβη στον Αδάμ, βλέπε Γένεσις 2:21-24.

  ———————————
  Αγαπητέ Διαγόρα
  Για να διαβάσει κανείς την Αγία Γραφή και πολύ περισσότερο να την κατανοήσει χρειάζεται να έχει εντρυφήσει στα Εκκλησιαστικά, να καταλαβαίνει την γλώσσα της Εκκλησίας και περισσότερο το Εκκλησιαστικό πνεύμα, διαφορετικά άλλα θα διαβάζει, άλλα θα λέει και άλλα θα κατανοεί!
  Χαίρε!

 16. ΘΒ said

  @Διαγόρα

  Λες

  Δεν παραποίησα απολύτως τίποτα, μάρτυράς μου όλα τα σχετικά εδάφια της βίβλου, τα οποία έχω συνάψει.
  Επίσης δεν παρερμήνευσα τίποτα, καθώς δεν ερμήνευσα τίποτα: η βίβλος αναφέρει όλους αυτούς τους τρόπους απόκτησης γυναικών, χωρίς μάλιστα να κατακρίνει κανέναν από αυτούς.

  Σου αποδεικνύω σε δυό γραμμές ότι ψεύδεσαι ασύστολα!

  Γράφεις για τον Δαβίδ:

  Αν σου αρέσει κάποια γυναίκα που είναι παντρεμένη, στείλε τον άνδρα της σε επικίνδυνη αποστολή να σκοτωθεί, και πάρε τη γυναίκα του. Αυτό μπορεί μάλιστα να έχει ως αποτέλεσμα να ξεφορτωθείς τα παιδιά που είχες από τον προηγούμενο γάμο σου. …Έτσι έκανε ο Δαυίδ..

  Β Βασ. 12,9 Διατί όμως συ κατεφρόνησες και κατεξηυτέλισες τον νόμον του Κυρίου, ώστε να διαπράξης αυτό το κακόν ενώπιον των οφθαλμών του; Συ εφόνευσες τυν Ουρίαν τον Χετταίον με μάχαιραν και επήρες την γυναίκα του ως ιδικήν σου γυναίκα. Διότι συ έδωσες διαταγήν και ενήργησες εσκεμμένως να φονευθή από την ρομφαίαν των Αμμωνιτών.

  Β Βασ. 12,10 Από τώρα και πέρα δεν θα σταματήσουν πλέον οι φόνοι εις την οικογένειάν σου, διότι με περιεφρόνησες και με κατεξηυτέλισες και επήρες την γυναίκα του Ουρίου του Χετταίου, δια να είναι ως σύζυγός σου.

  Β Βασ. 12,11 Αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα παραχωρήσω να παρουσιασθούν παρόμοιαι συμφοραί εναντίον του οίκου σου, και θα αφήσω ενώπιον των οφθαλμών σου τας γυναίκας σου να παραδοθούν εις άνθρωπον ιδικόν σου, ο οποίος αναισχύντως και από το φως του ηλίου θα κοιμηθή με τας γυναίκας σου.

  Β Βασ. 12,12 Δια το κακόν, το οποίον συ διέπραξες κρυφίως, εγώ θα σε τιμωρήσω ενώπιον όλου του ισραηλιτικού λαού υπό το φως του ηλίου”.

  Β Βασ. 12,13 Είπε τότε, βαθύτατα μετανοήσας, ο Δαυίδ προς τον Ναθαν· “ημάρτησα ενώπιον του Κυρίου”. Απήντησε δε ο Ναθαν προς τον Δαυίδ· “ο Κυριος παρέβλεψε και συνεχώρησε το αμάρτημά σου και δεν θα τιμωρηθής δια θανάτου.

  Β Βασ. 12,14 Επειδή όμως με την αμαρτίαν σου αυτήν με έκαμες να οργισθώ πολύ και να αφήσω εγώ ο Θεός τους εχθρούς σου να σας νικήσουν, δια τούτο θα αποθάνη αμέσως το παιδί, που εγεννήθη από την γυναίκα τον Ουρίου”.

  Μάλιστα η μετάνοια αυτή του βασιλιά Δαβίδ έχει γίνει υπόσειγμα μετάνοιας για τους χριστιανούς όλων των αιώνων!Κάθε μέρα στις εκκλησιές ο δικός του 50ος ψαλμός , λεγόμενος και ψαλμός της μετανοίας, διαβάζεται σε όλες τις εκκλησίες και αναφέρεται ακριβώς στη δημόσια και ενώπιον όλων μετάνοια του για τη μοιχεία και το φόνο που διέπραξε.

  Γράφει σχετικά ένας άγιος:

  «Έσφαλε ο Δαβίδ. Καθώς σηκώθηκε το δειλινό από το κρεβάτι και βημάτιζε στο δωμάτιο, κοίταζε απρόσεκτα κι έπεσε σύντομα στο διπλό αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Δεν νεκρώθηκε όμως η καλή του διάθεση ν’ αναγνωρίσει το σφάλμα του.

  Ήρθε ο προφήτης Νάθαν, για να τον ελέγξει και να γιατρέψει το τραύμα του. Ο υπήκοος είπε στο βασιλιά πώς αμάρτησε βαριά και πώς ο Θεός ήταν οργισμένος μαζί του. Ο πορφυροφόρος Δαβίδ δεν αγανάκτησε. Δεν στάθηκε στο πρόσωπο του Προφήτη, αλλά ύψωσε τη σκέψη σ’ Αυτόν που τον έστειλε. Δεν τον σκλήρυνε ο εγωισμός της εξουσίας πάνω σε τόσο πλήθος στρατιωτών, που είχε γύρω του, γιατί έφερε στο νου του τον αγγελικό στρατό τού Κυρίου. Δοκίμασε αγωνία, νιώθοντας σαν ορατό τον Αόρατο. Και απάντησε στον Προφήτη, ή μάλλον στον ίδιο τον Θεό, που τον έστειλε: «Αμάρτησα στον Κύριο!» (Β’ Βασ. 12:13).

  Βλέπεις την ταπεινοφροσύνη του βασιλιά; Βλέπεις την εξομολόγηση του; Μήπως είχε ποτέ πριν ελεγχθεί από κανένα; Μήπως είχαν μάθει την αμαρτία του πολλοί; Αμάρτησε, κι αμέσως ο προφήτης παρουσιάστηκε. Μόλις τού απήγγειλε την κατηγορία, ο φταίχτης ομολόγησε το σφάλμα του. Και επειδή το ομολόγησε με ειλικρινή μετάνοια, γρήγορα εκδηλώθηκε και η θεραπεία, η συγχώρηση.

  Ο προφήτης Νάθαν παρηγόρησε τον Δαβίδ με την αναγγελία της συγχωρήσεως τού Θεού. Εκείνος όμως δεν εγκατέλειψε τη μετάνοια. Αντί για βασιλική πορφύρα, ντύθηκε πένθιμο δουλικό σάκκο. Αντί σε χρυσοστόλιστο θρόνο, κάθησε πάνω σε χώμα και στάχτη. Και δεν κάθησε μόνο πάνω σε στάχτη, αλλά και έφαγε στάχτη, καθώς ο ίδιος λέει: «Τρώω στάχτη αντί για ψωμί και το νερό που πίνω το ανακατεύω με τα δάκρυα μου» (Ψαλμ. 101:10).

  Έλιωσε απ’ τα δάκρυα τα μάτια του, που έγιναν αφορμή να συλλάβει την αισχρή επιθυμία: «Κάθε νύχτα λούζω το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με δάκρυα» (Ψαλμ. 6:7).

  Οι άρχοντες τον παρακαλούσαν να διακόψει τη νηστεία. Αυτός όμως δεν υποχωρούσε. Ολόκληρη εβδομάδα νήστεψε από κάθε τροφή. Αν λοιπόν ένας βασιλιάς με τέτοιο τρόπο εκδήλωνε τη μετάνοια του, εσύ, ο απλός άνθρωπος, δεν θα εξομολογηθείς;

  Αργότερα πάλι, όταν επαναστάτησε ο Αβεσσαλώμ, ενώ υπήρχαν πολλοί άλλοι δρόμοι διαφυγής, ο Δαβίδ προτίμησε να γλυτώσει φεύγοντας προς το όρος των Ελαιών. Σαν να προσευχόταν έτσι στο Λυτρωτή, που έμελλε από κει να αναληφθεί στους ουρανούς. Στη δύσκολη μάλιστα εκείνη περίσταση, ο Σεμεί άρχισε να βρίζει και να καταριέται το βασιλιά. Ο Δαβίδ όμως τον αντιμετώπιζε με ταπείνωση και μακροθυμία, λέγοντας: «Αφήστε τον! Ο Κύριος τού είπε να με καταριέται» (Β’ Βασ. 16:10). Γιατί ήξερε πως συγχωρούνται οι αμαρτίες εκείνου που συγχωρεί τους άλλους.»

 17. αδέσποτος σκύλος said

  @Har
  Οχι,δέν χρειάζεται να εντυφήσεις ή να τρύψεις τίποτα,τα λόγια είναι πολύ απλά,βάρβαρα,ρατσιστικά που γράφτηκαν απο κάποιο μισογύνη φαλοκράτη ανώμαλο που ήθελε απλά να ελέγχει τους υπό Του.
  Η δήθεν μή κατανόηση των γραφών είναι μια γελεία δικαιολογία για τους αφελής, που έτσι κι’αλλιώς δέν τα πιάνουν…κυριολεχτικά!

 18. imagine said

  Είναι κάποιο είδος αστείου η απάντηση του ΘΒ;

  Για να μας αποδείξει πως ο Θεός κατέκρινε την πράξη του Δαυίδ παραθέτει το απόσπασμα που ο θεός λέει πως θα στείλει τις γυναίκες του να κοιμηθούνε με δικούς του ανθρώπους και πιο κάτω γράφει πως για τιμωρία θα πεθάνει το παιδί που γεννήθηκε από τη γυναίκα του Ούριου! Την ίδια στιγμή ο θεός παραβλέπει και συγχωρεί το αμάρτημα του Δαυίδ και ο ίδιος δε παθαίνει τίποτα επειδή μετάνοιωσε!
  Δηλαδή τιμωρεί τη μια ανηθικότητα με μια μεγαλύτερη ρίχνοντας την τιμωρία σε άλλους που ουδεμία σχέση έχουν με το θέμα. Κανείς που να αμφιβάλλει για το μεγαλείο του θεού;

 19. Έχεις δίκιο, Θου Βου: από τους 13 «τρόπους να αποκτήσεις γυναίκα σύμφωνα με την Αγία Γραφή» που ανέφερα, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ανήθικοι, (οι υπόλοιποι είναι από περίεργοι έως παράλογοι,) η αγία (σου) γραφή επικρίνει έναν. Μόνο έναν. Έχεις δίκιο, λοιπόν, αυτός μου είχε διαφύγει. Αλλά με το να μας υποδείξεις πως τον επικρίνει έβαλες αυτογκόλ, (μου τη σπάνε τέτοιου είδους εκφράσεις, αλλά αφού σου αρέσουν, σου τις σερβίρω,) για τους λόγους που εξηγεί ο Imagine παραπάνω.

 20. Άθεος Δεξιός said

  «Αγαπητέ Διαγόρα
  Για να διαβάσει κανείς την Αγία Γραφή και πολύ περισσότερο να την κατανοήσει χρειάζεται να έχει εντρυφήσει στα Εκκλησιαστικά, να καταλαβαίνει την γλώσσα της Εκκλησίας και περισσότερο το Εκκλησιαστικό πνεύμα, διαφορετικά άλλα θα διαβάζει, άλλα θα λέει και άλλα θα κατανοεί!
  Χαίρε!»

  Φίλε Har, το ίδιο επιχείρημα μπορεί να χρησιμοποιήσει και η Εκκλησία της Σαιεντολογίας (για τις παλαβομάρες περί κακού εξωγήινου Xenu που διδάσκει), το Ισλάμ (για τις παρθένες που περιμένουν με τα πόδια ανοιχτά όποιον δολοφονήσει αρκετά Εβραιόπουλα ή Χριστιανόπουλα σε επιθέσεις αυτοκτονίας), οι Αρχαιοελληνιστές (για τον Δία και τις σεξουαλικές του περιπέτειες) και γενικώς κάθε υποστηρικτής δογμάτων που αποδεικνύονται παράλογα και αποκρουστικά υπό την βάσανο της λογικής.

  Το ερώτημα που προκύπτει, επομένως, είναι απλό : γιατί επιφυλάσσεις αυτή την εκλογικευτική νοοτροπία μόνο για το δόγμα που σου κληροδότησαν οι γονείς σου, αλλά σκέφτεσαι ακριβώς όπως εμείς οι άθεοι για όλα τα υπόλοιπα δόγματα?

 21. Άθεος Δεξιός said

  Συγγνώμη για το απαράδεκτο βλακώδες «αρχαιοελληνιστές», έγραψα την απάντησή μου επί τροχάδην. Εννοούσα φυσικά «δωδεκαθεϊστές».

 22. ΘΒ said

  @Διαγόρα

  Χαίρομαι για την παραδοχή του λάθοπυς σου.

  Ποιοί είναι «ανήθικοι» τρόποι αποκτήσεως γυναίκας από αυτούς που ανέφερες;Μήπως η πλάση της Εύας; Μήπως ο γάμος με πόρνη; Θέλεις μήπως να σου «θυμίσω» τρόπους γάμους στην αρχαία Ελλάδα;

  «Όπως περιγράφει ο Πλούταρχος, ένας διαδεδομένος τύπος σύστασης του γάμου είναι δι’ αρπαγής: Χωρίς παρουσία οικογενειών ή προσκεκλημένων, την γυναίκα απήγαγε τελετουργικά κατά τη διάρκεια της νύχτας ο μέλλων σύζυγός της. Με την βοήθεια της νυμφεύτριας, της ξύριζαν το κεφάλι, της φορούσαν ανδρικά ρούχα και την άφηναν ξαπλωμένη στο σκοτάδι να περιμένει. Ο σύζυγος μετά την ερωτική συνάντησή τους ώφειλε να επιστρέψει στους κοιτώνες του και εξακολουθούσε να ζει εκεί με τους συνηλικιώτες στις αγέλες, έως ότου συμπλήρωνε τα τριάντα έτη του. Έως τότε συγκατοίκηση των συζύγων δεν προβλεπόταν. Είναι σαφές πως αυτή η διαδικασία είχε ως στόχο αποκλειστικά την τεκνοποίηση.»

  Ο δε πολύς Αριστοτέλης θεωρούσε τον γάμο σαν απλή εμπορική συμφωνία.

  Και άλλα ωραία για τη θέση της γυναίκας στον αρχαιοελληνικό κόσμο:
  http://forum.focusmag.gr/viewtopic.php?f=18&t=69&start=0

  Για το «αυτογκόλ», γελιέσαι. Τέτοια «αυτογκόλ» φαντασιώνεστε και για το προπατορικό αμάρτημα. Ο καθένας ότι θέλει βλέπει.

  Προς το παρόν αυτό που υπάρχει και εξελίχθηκε σε αυτή την κουβέντα, είναι η κατάδειξη της χονδροειδούς ανακρίβειας που παρέθεσες, και προς τιμήν σου παραδέχθηκες , Διαγόρα.

 23. Άθεος Δεξιός said

  ΘΒ :

  η διαφορά είναι ότι ο Αριστοτέλης δεν ήταν ο Παντοδύναμος Θεός που καθόριζε θεόσταλτους κανόνες με βάση την ιδιότητά του ως Πανάγαθου, Παντογνώστη, Ευσπλαχνικού, αλλά ένας άνθρωπος, που παρά το σημαντικό φιλοσοφικό σύστημα που ανέπτυξε, μπορούσε (και έκανε) λάθη. Όταν προβαίνεις σε τέτοιες συγκρίσεις είναι σαν να παραδέχεσαι ότι αυτά που παραδόθηκαν ως θεόπνευστοι κανόνες και νόμοι δεν είναι παρά ανθρώπινα δημιουργήματα. Καμία διαφωνία από εμένα. :-)

 24. Γιατρός Του Ικα said

  Γαμώ τα επιχειρήματα!Δεν είμαστε εμείς κακοί διότι ήταν και άλλοι.Δε νομίζω βέβαια να χρειάζεται να θυμίσω ότι οι αρχαίοι δεν θεωρούσαν ότι αυτά που έλεγαν ήταν θεόπνευστες εντολές από τον δημιουργό του σύμπαντος.Ήταν οι απόψεις και οι πρακτικές των ανθρώπων σε μιά συγκεκριμένη εποχή και κοινωνία.Το ίδιο θα μου πεις ισχύει και για την παλαια διαθήκη.Αλήθεια;Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ο λόγος του θεού.

  Εμένα μου πήρε τέσσερις γραμμές αλλά σου απέδειξα ότι βλακολογείς ασύστολα.

 25. Γιατρός Του Ικα said

  Γαμώτο σου,με πρόλαβες για ένα λεπτό!Και είσαι και δεξιός!

 26. Άθεος Δεξιός said

  Εγώ όμως σε πρόλαβα γιατρέ.

  Νια, νια, νια, νια! ;-)

 27. har said

  Αγαπητέ Δεξιέ

  Δεν έχεις άδικο σ’ αυτό που λες ο καθένας θα μπορούσε να το δει σαν επιχείρημα, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση «σχολιάζουμε» το κείμενο της Αγίας Γραφής που είναι το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που κράτησε 2000 χρόνια και είναι το πρώτο σε κυκλοφορία…σαν βιβλίο, σαν έντυπο υλικό!
  Πέραν αυτού η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη εκτός από βιβλίο είναι και τρόπος ζωής 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
  Απ’ εκεί και πέρα όποιος θέλει βιώνει αυτό τον τρόπο, ακολουθώντας τα νοήματα και τις ιδέες του Χριστού μας, όποιος βέβαια δεν επιθυμεί απλά δεν ακολουθεί και είναι σεβαστός σαν προσωπικότητα, δεν απορρίπτεται από κανέναν γιατί πρώτος ο Κύριος δεν απέρριψε κανέναν.
  Και κάτι τελευταίο…οι «άθεοι» τελικά γίνονται οι πιο πιστοί!!
  Σε χαιρετώ.

 28. Har το ότι η αγία (σου) γραφή είναι «το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που κράτησε 2000 χρόνια» είναι κάποια πληροφορία που συνάντησες σε κάποια έγκυρη μελέτη, ή είναι από εκείνα που πιστεύεις απλά επειδή σου τα είπαν, όπως τα άλλα περί ομιλόντων φιδιών και αμώμων συλλήψεων; Ρωτάω επειδή, ξέρεις, ο κόσμος όλος το έχει ως δεδομένο ότι τα αρχαιότερα βιβλία του κόσμου είναι οι ινδικές γραφές, και ότι οι Αιγύπτιοι είχαν ήδη βιβλιοθήκες πριν συνταχθεί η αγία (σου) γραφή.

 29. ΘΒ said

  @Ika

  Η Αγία Γραφή δεν είναι ο λόγος τού Θεού.Είναι λόγος περί τού Λόγου τού Θεού, γραμμένος από και για την Εκκλησία.
  Τα όσα αναφέρονται για τον τρόπο γάμου στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι εντολές τού Θεού, εξαιρουμένης ίσως της περιπτώσεως του Δευτερονομίου, αλλά περιγραφές της πραγματικότητας της ζωής των Εβραίων της εποχής εκείνης!

  Μήπως θα μάς πείτε και ότι ο Θεός ευλογεί την πολυγαμία επειδή κάποιοι στην Παλαιά Διαθήκη είχαν περισσότερες από μία γυναίκες;

  Κι επειδή είστε θεότυφλοι κατ επιλογήν, πες μου πού γράφει στα όσα παρέθεσε ο Διαγόρας ότι αυτές οι παλαιοδιαθηκικές συμπεριφορές είναι εντολές του Θεού που ενδείκνυνται για χριστιανούς , μια και στόχος τού «χιούμορ» σας είμαστε εμείς οι έλληνες ορθόδοξοι.

 30. +Ασμοδαίος+ said

  @ har
  Δεν έχεις άδικο σ’ αυτό που λες ο καθένας θα μπορούσε να το δει σαν επιχείρημα, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση “σχολιάζουμε” το κείμενο της Αγίας Γραφής που είναι το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που κράτησε 2000 χρόνια και είναι το πρώτο σε κυκλοφορία…σαν βιβλίο, σαν έντυπο υλικό!
  ——————————————————————————————–
  Μόνο τρεις λέξεις: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (εκτός αν οι πάπυροι δεν μετράνε σαν βιβλία). Α, και ο Γουτεμβέργιος εκτύπωσε την Αγία Γραφή πρώτη-πρώτη γιατί ήθελε να ηρεμήσει τους εκεί παπάδες γιατί δεν βλέπαν την τυπογραφία και πολύ καλά (λίγο πιο κάτω από εργαλείο του διαβόλου και βγάλε)

  +Εδιτ+
  Τώρα το θυμήθηκα: Ιλιάδα & Οδύσσεια > 2000 χρόνια
  +Εντ εδιτ+

  @ har
  Και κάτι τελευταίο…οι “άθεοι” τελικά γίνονται οι πιο πιστοί!!
  ——————————————————————————————–

  Σε παρακαλώ μην το ξαναπείς αυτό, έγινε κ@@ς η οθόνη από τον καφέ!

 31. +Ασμοδαίος+ said

  @ ΘΒ
  Μήπως θα μάς πείτε και ότι ο Θεός ευλογεί την πολυγαμία επειδή κάποιοι στην Παλαιά Διαθήκη είχαν περισσότερες από μία γυναίκες;

  Δεν την καταδικάζει κιόλας….

 32. Προσέξτε πως προσπαθεί ο αναίσχυντος καραφλός πράκτωρ μηδέν-μηδέν-μηδέν να εκτροχιάσει τη συζήτηση με πλαστές κατηγορίες για εντελώς εκτός θέματος «πιασάδικα» ζητήματα:

  Στο σχόλιο #9 μας ρωτάει γιατί δεν αναφερόμαστε και στους αρχαίους και στην ομοφυλοφιλία, λες και το είχαμε υποχρέωση· στο σχόλιο #11 το πάει στον Crowley τον οποίο βαπτίζει άθεο και διατείνεται πως αυτό θα έπρεπε να έχει και κάποια σημασία, στο σχόλιο 16 τολμάει να γράψει εντός θέματος αλλά τρώει αμέσως τάπα και παθαίνει όλεθρο, και στο σχόλιο 22 επανέρχεται στην αρχαία Ελλάδα. Τι πενία επιχειρημάτων είναι αυτή βρε παιδί μου! Μπορούμε δε με μεγάλη άνεση να προβλέψουμε ότι στο επόμενο σχόλιό σου θα αναφερθείς είτε στον Στάλιν είτε στον Χίτλερ, αν και τώρα που το προβλέψαμε μάλλον δεν θα το κάνεις για να μας βάλεις λάθος.

  Θου Βου, άκου, για την περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει: εδώ δεν είναι το ΥΣΕΕ. Αν θες να κονταροχτυπιέσαι με δωδεκαθεϊστές και με αρχαιολάτρες, ζήτα από τον εργοδότη σου να σου δώσει μετάθεση, ώστε να πας σε κάποιο δωδεκαθεϊστικό ιστολόγιο να ζαλίζεις εκείνους, όχι εμάς. Στο παρόν ιστολόγιο δεν έχεις καμία δουλειά να συγκρίνεις τα αίσχη της θρησκείας σου με τα αίσχη των αρχαίων ημών προγόνων, καθώς εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε δωδεκαθεϊστές, ούτε νοσταλγοί της αρχαίας Ελλάδας.

  Λυπάμαι, αλλά ο μετριασμός σχολίων πρέπει να επανέλθει, για να έχω κάποιον έλεγχο επί της ασυδοσίας του Θου Βου.

 33. Γιατρός Του Ικα said

  Eγώ τα διδάχθηκα στο σχολείο ως θεόπνευστα κείμενα και όχι σαν χρονικά της εβραϊκής κοινωνίας της εποχής (όπως πράγματι είναι).Στην παλαιά διαθήκη όταν κάτι δεν το εγκρίνει ο γιαχβές τον τρώει το μαύρο φίδι.Σ’αυτές τις περιπτώσεις όχι.Συμπεραίνω λοιπόν ότι ο εύθικτος και εκδικητικός γιαχβές δεν είχε αντίρρηση στα παραπάνω.

  Βέβαια όταν είναι να επικαλεστούμε την μαρτυρία του Ηλία,του Ιεξεκιήλ και του οποιουδήποτε άλλου για να τεκμηριώσουμε το ότι ο ερχομός του χριστού αναφέρεται στις προφητείες τότε το κείμενο είναι θεόπνευστο όταν αρχίζουν τα δύσκολα τότε γίνεται χρονικό των εβραίων της εποχής.Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα δικά μας,πως να το κάνουμε.

  Συγγνώμη αλλά οι επιλεκτικές ερμηνείες δεν τιμούν όσους καταφεύγουν σ’αυτές.Ή η αγία γραφή είναι ένα κείμενο σαν όλα τ’άλλα ή είναι θεόπνευστο και το δεχόμαστε ως έχει-καλά σας τα λένε μέσα στην τρέλα τους οι φονταμενταλιστές προτεστάντες.Τουλάχιστον εκείνοι δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους.Είναι παλαβοί και το καμαρώνουν.
  Ο Όμηρος είναι 2800 χρόνων Ηar και σπάει ακόμη τα ταμία,τι λες να παίρνουμε για παλλακίδες τις κόρες των σφαγμένων εχθρών μας όπως κάνει και ο Αχιλλέας;

 34. ΘΒ said

  @Διαγόρα

  Ποιος «έπαθε όλεθρο» στο παρόν νήμα είναι πασιφανές για όποιον γνωρίζει ανάγνωση.Το παραδέχθηκες μόνο σου εξάλλου προηγουμένως πριν σε (ξανα)πιάσει το πείσμα.

  @Ιka

  Στο σχολείο που έμαθες ότι όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, δε ρώτησες γιατί πριν 3300 χρόνια ο Θεός πρόσταζε «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» ενώ πριν 2000 χρόνια άλλαξε την εντολή Του στο «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», η οποία και αποτελεί το θεμέλιο της χριστιανικής ηθικής ;

  Καθυστερημένο ήσουν;

 35. Επαναλαμβάνω: από τους 13 «τρόπους να αποκτήσεις γυναίκα σύμφωνα με την Αγία Γραφή» που ανέφερα, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ανήθικοι, (οι υπόλοιποι είναι από περίεργοι έως παράλογοι,) η αγία (σου) γραφή επικρίνει έναν. Μόνο έναν. Και με ποιόν τρόπο τον επικρίνει: ο Δαύιδ έχει διαπράξει φόνο για να πάρει τη γυναίκα του φονευθέντος, και για τιμωρία ο θεός… τον ντροπιάζει, (στέλνοντας τις γυναίκες του να κοιμηθούν με γείτονες υπό το φως της ημέρας,) αλλά δεν πειράζει ούτε τρίχα του, επειδή, λέει, μετάνιωσε. (Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση στο άρθρο «Η Μάνα, το παιδί, και ο δολοφόνος» και είχες δώσει κι εκεί ρεσιτάλ παράνοιας και στρεψοδικίας απ’ ότι θυμάμαι.) Μάλιστα το ότι ο Δαυίδ μετάνιωσε για κάποιο λόγο δεν ήταν αρκετό, και κάποιος εξακολουθούσε να πρέπει να πληρώσει την αμαρτία! Αλλά όχι ο Δαύιδ! κι έτσι ο πανάγαθος, πάνσοφος, παμμέγιστος, θανάτωσε το νεογέννητο μωρό του Δαυίδ!

  ο_Ο -_- ο_Ο

  Το αίσχος αυτής της λογικής είναι τόσο τερατώδες που θα ήταν καλύτερο για την υπόληψη του θεού σου να μην το είχες ανασκαλίσει καθόλου το ζήτημα.

 36. Άθεος said

  Τελικά δεν έμαθες Γιατρέ, ότι ο Θεός, λίγο καθυστερημένα, κατά 1300 χρόνια, άλλαξε την εντολή του;
  …καθυστερημένος είσαι;

 37. Υπενθυμίζω πως έχουν τα πράγματα:

  #1: (αιχμάλωτη πολέμου): ανήθικο. Είναι μάλιστα νόμος.
  #2: (πόρνη): ανήθικο. Είναι προσταγή του θεού σου.
  #3: (πότισμα κοπαδιού): απλά αστείο.
  #4: (αγορά): ανήθικο. Δεν επικρίνεται ούτε στο ελάχιστο.
  #5: (ενέδρα): ανήθικο. Δεν επικρίνεται.
  #6: (Αδάμ & Εύα): αστείο.
  #7: (7 χρόνια δουλεία): ανήθικο, (ουσιαστικά πρόκειται για αγορά,) και επίσης γελοίο. Δεν επικρίνεται ούτε στο ελάχιστο.
  #8: (ακροβύστια): ανήθικο. Δεν επικρίνεται ούτε στο ελάχιστο.
  #9: (Κάιν): παράλογο. (Που τη βρήκε τη γυναίκα ο Κάιν;)
  #10. (καλλιστεία): απλά περίεργο.
  #11. (Σαμσών): απλά αστείο.
  #12. (Δαυίδ): ανήθικο. επικρίνεται, αλλά με τον πιο άδικο, διεστραμμένο, απάνθρωπο τρόπο.
  #13. (Χήρα αδελφού) ας το αγνοήσουμε αυτό χάριν της σκληρότητας της ζωής της αρχαιότητας.

  7 στα 13 είναι ανήθικα, δηλαδή η πλειοψηφία.

 38. xarxar said

  Αλήθεια ΘΒ «πριν 2000 χρόνια άλλαξε την εντολή Του στο “αγαπάτε τους εχθρούς ημών”, η οποία και αποτελεί το θεμέλιο της χριστιανικής ηθικής;»

  Τότε τι λέει εδώ;

  Kατά Λουκά 19 (27): «Πλην τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου.»

  Και μη δω απάντηση ΟΟΔΕ – η συγκεκριμένη είναι πολύ αστεία!

 39. ΘΒ said

  @Xarxar

  Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη λέει «ουκ εστί Θεός» (Ψαλμ ιγ’ 1).

 40. Γιατρός Του Ικα said

  Γιατί όταν κατάλαβα την αντίφαση είχα ήδη συνειδητοποιήσει τι σιχαμερά και υποκριτικά σκουλήκια είναι όλη η φάρα σου και έκρινα ότι το να κάνω ερωτήσεις σε ηλίθιους δεν έχει κανένα νόημα.

  Κατάλαβες γελοίε;Σάλτα και γαμήσου τώρα!

 41. Γιατρέ μου, με απογοητεύεις.

  20:44

  @Θου Βου (σχόλιο 39) άσε με να μαντέψω: ακόμα και το «ουκ εστί θεός» κατά κάποιο διεστραμμένο τρόπο, ο οποίος όχι μόνο μας διαφεύγει αλλά μας περιγελάει κιόλας, αποτελεί επιχείρημα υπέρ της θεοπάλαβης πίστης σου, ε;

 42. Γιατρός Του Ικα said

  Τι να σου πω Διαγόρα;Να κάτσουμε να ερίζουμε για το ένα ή για το άλλο;Να λέμε «όχι κύριε αυτός άρχισε πρώτος» κλπ σαν παιδάκια του δημοτικού;Λυπάμαι αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ φερόμενος comme il faut να με αποκαλεί κάποιος καθηστερημένο απρόκλητα και ενώ προσπαθώ να κάνω διάλογο χωρίς χαρακτηρισμούς.
  Να δεχτώ ότι προσβάλει η έκφρασή μου το επίπεδο που θέλεις να έχει ο χώρος σου;Το δέχομαι.Στείλε το στο πτυελοδοχείο.Θα σε δικαιολογήσω απόλυτα.Αλλά δεν μετανοιώνω ούτε το παίρνω πίσω.Αρκετή υπομονή έχω κάνει (και εσύ ακόμα περισσότερη) μ’αυτό το πράμα.Γιατί άνθρωπος δεν είναι,αυτό είναι σίγουρο.
  Kάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η ανωνυμία του ιντερνετ δεν τους τοποθετεί στο απυρόβλητο.Δεν μπορούν να προσβάλουν και να θίγουν χωρίς επιπτώσεις.Το καλό θα ήταν όπως συνηθίζουμε να λέμε «να αφήνουμε τα επιχειρήματα να μιλήσουν για μας».Δυστυχώς όμως με τέτοια γαϊδούρια διάλογος δεν γίνεται.Χρειάζεται και λίγο ματσούκι.

 43. ΘΒ said

  @Ιka

  «ΠΑΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ» ΠΛΑΤΩΝ .

  @Διαγόρα

  Είναι σαφές.Στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, στην Καινή καλεί τους Αποστόλους να διαπράξουν γενοκτονίες των απίστων.

  Και αυτά είναι επιχειρήματα υπερ της αθοπάλαβης πίστης σας! :)

 44. batcic said

  Μ’ αρέσει που κάθεστε και θεωρητικολογείτε ασύστολα και προσπερνάτε όλοι το πλέον σημαντικό! Το οποίο είναι ότι… (τύμπανα τσίρκου):
  Ο Δαυίδ και γαμεί και δέρνει!!! Και μπράβο στο λόγο του θεού που προβάλλει τέτοια λαμπρά αρσενικά πρότυπα!

  Διαγόρα, αυτό ονομάζεται κικ-ας ποστ, ρισπέκτ ιν δα μαδαφάκιν χάουζ!

 45. Αμέθυστος said

  Από την πρώτη κιόλας σου παρέμβαση ΘΒ είναι ξεκάθαρο ότι αστοχείς να κρίνεις το παρόν άρθρο σε σωστή επιχειρηματολογική βάση…
  Για να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, δηλαδή τα εξωφρενικά για τα δεδομένα της σημερινής ηθικής του δυτικού κόσμου παραδείγματα που αναφέρει ο Διαγόρας, σπεύδεις αμέσως να δείξεις….
  … ότι σήμερα υπάρχουν άλλοι, πιο ανήθικοι…

  Δε μας δίνεις όμως ούτε ένα πειστικό λόγο για να μην αποτελούν οι συγκεκριμένες αναφορές της Βίβλου λόγο αυστηρότατης κριτικής από τα μέλη της σημερινής κοινωνίας. Απλά αναλώνεσαι στο να δείξεις «Νά υπάρχουν και άλλοι, χείρότεροι…»

  Χειρότεροι κατά τη γνώμη σου πάντα.
  Γιατί όσο κι αν δεν στέκει ως επιχείρημα το παραπάνω, δεν μπορώ να αντισταθώ στο να συγκρίνω τις αναφορές που κάνεις εσύ με αυτές της Π.Δ….

  Ποιός νοήμων, μη τυφλωμένος από το μίσος του, άνθρωπος δεν μπορεί να δει ότι οι αναφορές περί Elton John και Brokeback Mountain, όσο και αν εσύ θες να τις δαιμονοποιήσεις, στην ουσία παραπέμπουν σε πράξεις απόλυτα συναινετικές μεταξύ ενηλίκων, που κανέναν δεν προσβάλλουν ή αδικούν, σε πλήρη αντίθεση με τις κραυγαλέα μειωτικές για το γυναικείο πρόσωπο αναφορές της Π.Δ.;

 46. @Batcic

  φχα’στώ, μαν!

  @Γιατρός του Ίκα

  Δεν μπορώ να στείλω το σχόλιό σου στο πτυελοδοχείο, γιατί μου είναι αδύνατον να συντάξω έναν όρο χρήσης ο οποίος να διαχωρίζει με ακρίβεια τα υβριστικά σχόλια από τα μη-υβριστικά χωρίς να καθιστά οποιοδήποτε σχόλιο δυνάμει πτύελο.

  Όποιο υβριστικό σχόλιο έχεις δει στο παρελθόν να πηγαίνει στο πτυελοδοχείο έχει πάει εκεί είτε βάσει άλλων όρων, (όπως εκείνος που απαιτεί τα σχόλια να είναι εντός θέματος, ή ο άλλος που απαιτεί τα σχόλια να είναι γραμμένα στα ελληνικά,) είτε κατόπιν δικής μου δήλωσης ότι ο συγκεκριμένος επισκέπτης είναι ανεπιθύμητος. (Σε τέτοιες περιπτώσεις πρώτα κάνω εγώ αυτή τη δήλωση, και μετά αναρτάται το σχόλιο το οποίο καταλήγει στο πτυελοδοχείο. Σχόλια του επισκέπτη που αναρτήθηκαν πριν τη δήλωσή μου, παραμένουν.) Άρα λοιπόν σε παρακαλώ μην παρεκτρέπεσαι υπό το σκεπτικό ότι αν παρεκτραπείς πλέον του δέοντος θα μεριμνήσω να σε στείλω στο πτυελοδοχείο: για να πάει κάτι εκεί πρέπει να έχει παραβιάσει συγκεκριμένους όρους, και δεν είναι πρόθεσή μου να προσθέσω όρο σχετικό με ύβρεις.

  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι με χαροποιεί το να δημοσιεύονται ύβρεις. Νωρίτερα σήμερα, μόλις πριν από λίγες ώρες, έγραφα στον Άθεο Δεξιό ότι η λέξη κλειδί είναι η «αποκλιμάκωση». Σε παρακαλώ διάβασε εκείνο το σχόλιο.

  Και κάτι ακόμα: για ποιο ματσούκι μιλάς; έχεις την εντύπωση ότι του τις έβρεξες του Θου Βου με το να τον βρίσεις; το αντίθετο φίλε μου: οι περισσότεροι απολογητές που συχνάζουν εδώ προσπαθούν να γράφουν όσο το δυνατόν πιο κόσμια για να κερδίζουν πάντα στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Εικάζω δε ότι η καταπληκτική ικανότητά τους να εκμαιεύουν βρισιές από εμάς είναι μέρος του παιχνιδιού που παίζουν. Ο πρωτομάστορας σε αυτό το παιχνίδι είναι ο «Ορθόδοξος», τον ακολουθεί με ολιγότερη επιτυχία ο Θου Βου, και ουραγός με μικρή μόνο επιτυχία ο marqueedemud. Και οι δύο τελευταίοι όμως, συνήθως δεν βρίζουν αν δεν εισπράξουν πρώτα βρισιές, θεωρώντας ότι έτσι δικαιολογούνται. (Όσο αφορά αυτό το ζήτημα την αφήνουν την καινή διαθήκη [«γύρισε και το άλλο μάγουλο»] και πιάνουν την παλαιά [«οδόντα αντί οδόντα»].)

 47. ΘΒ είπε

  … άλλαξε την εντολή Του στο “αγαπάτε τους εχθρούς ημών”, η οποία και αποτελεί το θεμέλιο της χριστιανικής ηθικής ;

  Ναι, αλλά εξαίρεσε τους μετανάστες, όπως μας είπε και ο Ανθιμος…

 48. ΘΒ said

  @Αμέθυστο

  Για να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, δηλαδή τα εξωφρενικά για τα δεδομένα της σημερινής ηθικής του δυτικού κόσμου παραδείγματα που αναφέρει ο Διαγόρας, σπεύδεις αμέσως να δείξεις….
  … ότι σήμερα υπάρχουν άλλοι, πιο ανήθικοι…

  Ό,τι νάναι.
  Ξέρεις αυτές οι ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης συνέβησαν από 2500-3300 χρόνια πριν.
  Το εξωφρενικό είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Διαγόρας, δηλαδή να παρουσιάσει αυτά τα γεγονότα σαν προτεινόμενες από την Αγία Γραφή μεθόδους για την απόκτηση γυναίκας, αποδεκτές και στη σημερινή εποχή!

  Ε, κι αυτό είναι το χοντρό ψέμμα και η απόπειρα παραπλάνησης.

  Τού αντέτεινα την πρακτική της αρχαίας Ελλάδας, την οποία θεωρεί «προοδευτική», και όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν συχνά με χειρότερο τρόπο από αυτό που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, για να του υπενθυμίσω το χωροχρονικό πλαίσιο.
  Του βάζω απόσπασμα από τον Πλούταρχο όπου φαίνεται ότι η απαγωγή γυναίκας και το κούρεμα της -σαν των εβραίων με την αιχμάλωτη-ήταν αποδεκτός τρόπος γάμου στη Σπάρτη και δε παίρνει χαμπάρι!

  Και από εκεί περάσαμε στη σύγχρονη σεξουαλική ηθική με τον Έλτον Τζων και τον Βαλλιανάτο αλλά και τη νομιμοποίηση της κτηνοβασίας για να φανεί και η ποιότητα της «σύγχρονης ηθικής τού δυτικού κόσμου».

  Aν σε ενδιαφέρουν «τα εξωφρενικά για τα δεδομένα της σημερινής ηθικής του δυτικού κόσμου παραδείγματα» ψάξε να βρείς ποιοι προωθούν την νομιμοποίηση της παιδοφιλίας.Θα βρείς κάμποσους αυτοπροσδιοριζόμενους ως άθεους στο «κίνημα».Για να μη πω ότι όλοι οι θεωρητικοί της παιδεραστίας αυτοπροσδιορίζονται ως άθεοι.

 49. xarxar said

  @ΘΒ

  «Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη λέει “ουκ εστί Θεός” (Ψαλμ ιγ’ 1).»

  Αλλοιώνεις τα ιερά κείμενα σου, βλάσφημε; Αν νομίζεις πάλι ότι λέει αυτό εγώ δεν θα διαφωνήσω. Καιρός είναι να το καταλάβεις.

  ΑΝ θέλεις τώρα απαντάς με δικά σου λόγια πως η θρησκεία της αγάπης και ειδικά ο αρχηγός της λέει στο κατά Λουκά 19 (27):

  “Πλην τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου.”

  είπαμε, όχι ΟΟΔΕ (μην πεθάνουμε στο γέλιο πάλι), με δικά σου λόγια.

  23:37

  Οι πρακτικοί της παιδεραστίας βέβαια αυτοπροσδιορίζονται ως παπάδες…

 50. ΘΒ said

  @Xarxar

  Όσο αλήθεια είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέει “ουκ εστί Θεός” (Ψαλμ ιγ’ 1).” , αλλο τόσο αλήθεια είναι ότι ο Χριστός προέτρεψε “τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου.”

  Απόδειξη κι αυτό της απύθμενης βλακείας που δέρνει τα κολλημένα μυαλά, ακόμα κι αν αυτοδιαφημίζονται σαν ανοιχτά και ξύπνια.

 51. Άθεος Δεξιός said

  «Οι πρακτικοί της παιδεραστίας βέβαια αυτοπροσδιορίζονται ως παπάδες…»

  Στερεότυπο που δεν έχει ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Ξέρω ότι είναι της μοδός, αλλά αντανακλά την πραγματικότητα τόσο λίγο όσο και οι ισχυρισμοί του ΘΒ ότι οι άθεοι είμαστε σταλινικοί.

 52. A, ok, δεν μας συσχετίζεις με τον Χίτλερ, ούτε με τον Στάλιν, μας συσχετίζεις με τους παιδεραστές. Ε, αν δεν ήταν το ένα, ούτε το άλλο, δεν θα μπορούσε παρά να είναι το παράλλο. Το ρεπερτόριό σου είναι μικρό και προβλέψιμο. Μας έκανες ευχάριστη έκπληξη νωρίτερα με τον Crowley, (δεν μας έχεις συνηθίσει σε τέτοιες πρωτοτυπίες,) αλλά απ’ ότι φαίνεται οι πρωτοτυπίες σου σώθηκαν και γύρισες στα χιλιοειπωμένα. ΟΚ, Θου Βου, πάρε:

  Γιατί κοιτάς τι κάνουν οι Δανοί; γιατί δεν κοιτάς τα καθ’ ημάς; Το Βήμα on line, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010: «Μοιράστηκαν 135 χρόνια φυλακής οι παιδεραστές στο Ιλιον». Από το άρθρο: «Είκοσι τέσσερα (24) έτη στον ιερέα Σ.Π. για βιασμό κατ΄ εξακολούθηση και αποπλάνηση ανηλίκου κατ΄ εξακολούθηση.» Για να μη σου πω ότι και οι υπόλοιποι τρεις καταδικασθέντες αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί.

 53. xarxar said

  Στερεότυπο είναι, αλλά θα έπρεπε να είναι αδιανόητο παπάς να είναι παιδεραστής. Παράλογο όμως δεν είναι, ούτε μπορούμε να αποφανθούμε αν έχει ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Οι συνθήκες σίγουρα ευνοούν (επαφή με παιδιά για καθοδήγηση και εξομολόγηση, αποχή από το σεξ για πολλούς, ειδικά μοναχούς, η θέση εξασφαλίζει εχεμύθεια και άμεμπτη ηθική), οπότε δε θα με εξέπληττε αν υπήρχε αυξημένη τάση.

  23:58

  Όσο κάποιος φορά το προσωπείο του χριστιανού (και μάλιστα του ΧΟ) δεν μπορεί ποτέ να αντιμετωπίσει ένα πλήθος ατόμων χωρίς κοινή ιδεολογία. Ο πρώτος θα εκτοξεύει προσωπικές συκοφαντίεςς κατά συγκεκριμένων περιπτώσεων άθεων (ad hominem), ενώ οι δεύτεροι χτυπάνε κατά της ιδεολογίας του που αναγκαστικά είναι συγκεκριμένη στο δόγμα και δεν μπορεί να την αρνηθεί. Η ήττα του είναι αναπόφευγκτη.

 54. Να με συγχωρείς, Άθεε Δεξιέ, αλλά είσαι καινούργιος και δεν ξέρεις τι παίζεται με τον Θου Βου εδώ και παραπάνω από ένα έτος σε τούτο το ιστολόγιο. Ο φαλακρός πράκτωρ αμολάει διάφορες αβάσιμες κατηγορίες για δημιουργία εντυπώσεων και για αποπροσανατολισμό της συζήτησης. Έχουμε φέρει άπειρες φορές επιχειρήματα, αλλά κάθε φορά αυτός λέει τα ίδια, πολύ απλά επειδή επιθυμεί να αφήνει το μίασμά του σε κάθε άρθρο (ίσως με το άρθρο να πληρώνεται, δεν ξέρω.) Οπότε από κάποια στιγμή και πέρα δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε τα επιχειρήματα, αναγκαστικά ανταπαντάμε στη λάσπη με λάσπη.

 55. Wo Ai Ni said

  Βασικά, ολόκληρη η φράση λέει: «Εἴπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός.» (Ψαλμός 13 ή 14, ανάλογα με την αρίθμηση που θα ακολουθήσουμε). Οπότε ο ΘΒ εννοεί ότι, αν (μάλλον ηθελημένα) απομονώσεις και κρατήσεις μόνο το δεύτερο μέρος, φαίνεται σαν το ίδιο το θεόπνευστο κείμενο να αρνείται τον Θεό.

 56. xarxar said

  Η διαφορά είναι ότι εγώ δεν απομόνωσα παράγραφο. Επίσης ο ΘΒ μάλλον δεν είναι μεγαλύτερος θεολόγος από τον Ιωάννη το Χρυσόστομο που θεωρεί κυριολεκτικά τα λόγια του Ιησού σε αυτή τη φράση. Και να’ταν μόνο αυτή…

 57. @xarxar

  Kάνεις ακριβώς αυτό που περιγράφει ο Wo Ai Ni στο 55.
  Αποκοπή του τμήματος μιας παραβολής που είπε ο Χριστός για να το παρουσιάσεις σαν κυριολεξία.
  Ανέντιμη πράξη, που αποδεικνύεται με μιά απλή ανάγνωση του κειμένου της συγκεκριμένης παραβολής.
  Για την αναφορά σου στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που βρήκες στο greatlie, αποδεικνύει την προηγούμενη μου πρόταση.

 58. xarxar said

  Καμία απομόνωση που να μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Έχεις να προτείνεις κάτι; Άλλωστε ποιος μίλησε για Χριστό; Εγώ στον Ιησού αναφερόμουν. Ανέντιμη πράξη να αλλοιώνεις τα λόγια μου. Δεν το βρήκα στο greatlie όμως. Άσε που σε είδα να το διαψεύδεις… λοιπόν τι έλεγες;

 59. Το Λουκ. 19:27 («πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου») είναι μέρος μιας παραβολής που είπε ο Ιησούς, κι έτσι οι θεούσοι προβάλλουν ως δικαιολογία ότι πρόκειται για λόγια ενός φανταστικού προσώπου, τα οποία αφηγείται ο Ιησούς, και όχι για πραγματική προσταγή που έδωσε ο Ιησούς.

  Η θέση αυτή είναι, βέβαια, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανικών θέσεων, διάτρητη.

  Βλέπετε, οι παραβολές είναι «αλληγορικές διηγήσεις με υψηλό ηθικό δίδαγμα ή σημαντική αλήθεια». Στη συγκεκριμένη παραβολή εκείνος που δίνει την εν λόγω προσταγή παίζει το ρόλο του ίδιου του ιησού ή του θεού, και στο πρόσωπό του εντοπίζεται η πηγή όλης της ηθικής της παραβολής. Άρα, το ότι δεν πρόκειται για πραγματική προσταγή που έδωσε ο Ιησούς καμία παρηγοριά δεν δίνει, γιατί το νόημα είναι ακόμα χειρότερο: αντί για μια εφάπαξ ολέθρια προσταγή του ιησού, (που στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι είχε ξυπνήσει στραβά και περνούσε μια άσχημη ημέρα,) πρόκειται για μια καταγεγραμμένη ηθική προσταγή, δηλαδή κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί ως ισχύον σε οποιαδήποτε κατοπινή εποχή και περίσταση. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι όσοι δεν πιστεύουν στον ιησού πρέπει να περιμένουν βαριά τιμωρία, (την εσχάτη των ποινών για να ακριβολογούμε,) και μάλιστα η προσταγή είναι προς το ποίμνιο να εφαρμόσει την ποινή αντί να αφήσει τους παραβάτες να τους κρίνει ο ίδιος ο ιησούς. Ατελείωτο είναι το αίμα που έχει χυθεί κατά την ιστορία της ανθρωπότητας λόγω κάτι τέτοιων «αλληγοριών».

 60. Stefanos said

  Αυτό που με θλίβει περισσότερο από όλα στις απαντήσεις των πιστών και ειδικά του κ. ΘΒ είναι η απίστευτη σιγουριά που έχουν πως εγώ, με το να είμαι άθεος, ταυτόχρονα μάλλον είμαι ανήθικος, ακροαριστερός, προδότης της πατρίδας, ίσως ομοφυλόφιλος, μπορεί και σατανιστής και ενδεχομένως επικίνδυνος για την κοινωνία.
  Ε όχι κύριοι. Είμαι ένας νέος, μορφωμένος, έχω μια κανονική δουλειά, δεν έχω κλέψει ποτέ και κανέναν, έχω σχέσεις αποκλειστικά με γυναίκες, κότες δεν έχω σφάξει ποτέ τα μεσάνυχτα, πήγα κανονικά στρατό και έλιωσα στη σκοπιά, γιατί είμαι γιος στρατιωτικού και έχω μεγαλώσει με την πατρίδα στην καρδιά πάνω από όλα. Δεν έχω μεταχειριστεί ποτέ ρουσφέτι για να διοριστώ στο δημόσιο αν και μπορούσα (γιατί όχι μόνο δεν είμαστε σταλινικοί, είμαστε και δεξιοί – ο παππούς υπέφερε από τα συντρόφια βλέπετε αν και μπατίρης.)και κάθομαι και αγωνίζομαι 12ωρα σε ένα εργαστήριο για να πάρω ένα διδακτορικό.
  Αλλά επειδή δεν είμαι χριστιανός, είμαι παράσιτο για μερικούς. Και προδότης . Και σταλινικός. Και πολλά άλλα ανάλογα τι μας βολεύει.
  Δεν ανέχομαι από κανέναν, να γενικολογεί και να μου καρφώνει ταμπέλες ανηθικότητας, προδοσίας και κοινωνικής περιθωριοποίησης επειδή δε συμμερίζομαι την πίστη του.
  Σε φιλοσοφικό επίπεδο ας γίνουμε μπίλιες, ας τσακωθούμε ας κοκκινίσουμε από τη φωνή. Αλλά μετά θέλω να μπορώ να πω για το συνομιλητή μου «ρε συ, μπορεί να διαφωνούμε μέχρι κεραίας, αλλά προχτές που πίναμε τα κρασιά μας και πιάσαμε το φιλοσοφικό, περάσαμε εξαιρετικά. Με έκανε να σκεφτώ»
  Αυτό δε γίνεται κύριοι με προσωπικούς χαρακτηρισμούς όταν παρουσιαστεί η πρώτη δυσκολία στο διάλογο.
  Την καλημέρα μου σε όλους σας και κυρίως στους φίλους πιστούς.

 61. @Διαγόρα

  Ο Χριστός είπε αυτό που θα συμβεί νομοτελειακά σε όσους συμπεριφέρονται άδικα προς τον Θεό, τον εαυτό τους και τον πλησίον.

  Η εσχάτη των ποινών είναι προαποφασισμένη για όλους μας , αργά ή γρήγορα, είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι.

  Ε,κι όταν τολμούν οι αντιχριστιανοί να κατηγορούν τον Χριστό ότι , και καλά, σιγοντάρει τη βία ακούγονται εκκωφαντικά τα χάχανα τής «διαφωτιστικής» γιακωβίνικης γκιλοτίνας.

 62. Άθεος Δεξιός said

  Άθεος : επιχείρημα με βάση την γραφή.

  ΘΒ : «Αυτά που λέτε είναι παρμένα εκτός συμφραζομένων και διαστρέφουν τον λόγο των Γραφών»

  Άθεος : πώς διαστρέφουν τον λόγο των γραφών? Πώς μπορείς να προσλάβεις διαφορετικά και πού είναι η παρερμηνεία που μου καταλογίζεις?

  ΘΒ : «Δεν σου λέω γιατί είσαι φανατισμένος και ακόμα και αν στοιχειοθετούσα το πιο συντριπτικό επιχείρημα δεν θα το δεχόσουνα. Φανατισμένε!»

  Άθεος : Προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορείς να πάρεις τις απάνθρωπες προσταγές της Παλαιάς Διαθήκης και να τις κάνεις συμβατές με την σύγχρονη ηθική, αλλά δεν παραβάλλεις κανένα επιχείρημα.

  ΘΒ : Ξέρω αλλά δεν σας λέω. Είστε Σταλινικοί, κτηνοβάτες και ομοφυλόφιλοι.

  AD NAUSEUM.

  Σύνοψη των περισσότερων διαξιφισμών με τον ΘΒ στο forum. :-)

 63. Στέφανε, όταν κάποιοι κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία σαν θερμοκήπιο ρατσιστών , μισογύνηδων, εθνικισμού, ανορθολογισμού κ.ο.κ χωρίς τέλος, θα λαμβάνουν την απάντηση επί πραγματικών περιστατικών.

  Μπορεί εσύ να είσαι όλα αυτά που περιγράφεις.Ωστόσο μέσα στο διεθνές αθεϊστικό γίγνεσθαι υπάρχουν και οι άθεοι θεωρητικοί της ομοφυλοφιλίας, και οι θεωρητικοί του ατομοκεντρισμού, και οι υποστηρικτές του σταλινισμού, και οι θιασώτες της καταστροφής των εκκλησιών, και οι αρχαιολάτρες, και οι νεοσατανιστές.

  Δεν είναι πλάσματα της φαντασίας μας είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως άθεοι όπως εσύ και όμως δε φαίνεται να σού μοιάζουν καθόλου στη συμπεριφορά.

  Καταλαβαίνεις ότι όταν κατηγορείται ο χριστιανισμός επειδή ο Μπους δηλώνει αναγεννημένος χριστιανός, τότε η πληρωμένη απάντηση θα είναι πως η άρνηση του χριστιανισμού βρίσκεται πίσω από τον Στάλιν, την τρέλα του Νίτσε, τον ρατσισμό τού Γκάλτον.

 64. Άθεος Δεξιός said

  Λυπάμαι ΘΒ, αλλά όταν σου παραθέτουν ένα κείμενο των γραφών που υποστηρίζουν ότι επικροτεί τις σφαγές, η ενδεδειγμένη απάντηση δεν είναι να την σκαπουλάρεις σκαρφιζόμενος μια εκτός συμφραζομένων παρερμηνεία των γραφών, που κανείς εδώ δεν υποστήριξε (στρίβειν δια του αρραβώνος, much?) και ισχυριζόμενος ότι «κάνετε το ίδιο πράγμα». Τέτοια ρητορική δεινότητα μπορεί να είναι πειστική στα πλαίσια ενός κατηχητικού σχολείου, όχι ενός διαλόγου μεταξύ ενηλίκων.

  Εγώ περιμένω, καλή την πίστη, να με πείσεις γιατί η παραβολή με το «κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου» δεν παρωθεί σε βιαιότητες εναντίον των αλλοδόξων. Όχι «κι εσείς βασανίζετε τους μαύρους», όχι «σας αρέσει να πηδάτε προβατάκια», όχι άσχετες εξυπνάδες.

  Είπες ότι η ερμηνεία του Διαγόρα διαστρέφει το πνεύμα και το νόημα της παραβολής. Δώσε μας την σωστή ερμηνεία. Πάρε μέρος στον διάλογο που έχεις μπροστά σου, όχι σ’εκείνον που θα ευχόσουν να έχεις προκειμένου να μας κατατροπώσεις από μακριά και με… φόρα. :-)

 65. @Θου Βου

  Ο Χριστός είπε αυτό που θα συμβεί νομοτελειακά σε όσους συμπεριφέρονται άδικα προς τον Θεό, τον εαυτό τους και τον πλησίον.

  Όχι, δεν είπε αυτό ο ιησούς. Ακόμα και ο πιο βλάκας μπορεί να διαβάσει τις λέξεις και να κατανοήσει τι είπε: «πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου». Είναι σαφέστατος. Πιο σαφής δεν γινόταν.

  Ωστόσο μέσα στο διεθνές αθεϊστικό γίγνεσθαι υπάρχουν και οι άθεοι θεωρητικοί της ομοφυλοφιλίας, και οι θεωρητικοί του ατομοκεντρισμού, και οι υποστηρικτές του σταλινισμού, και οι θιασώτες της καταστροφής των εκκλησιών, και οι αρχαιολάτρες, και οι νεοσατανιστές.

  Λοιπόν, άκου να δεις: μέσα στο διεθνές ετεροφυλοφιλικό γίγνεσθαι υπάρχουν θεωρητικοί της παιδοφιλίας, του ναζισμού, του ατομοκεντρισμού, του σταλινισμού, κλπ. καθώς επίσης και κοπρολάγνοι, νεκρόφιλοι, σατανιστές, κλπ. Ετεροφυλόφιλοι είναι επίσης στην συντριπτική τους πλειοψηφία όλοι οι τρομοκράτες, οι βομβιστές αυτοκτονίας, και οι 19 μηδενός εξαιρουμένου αεροπειρατές που έριξαν τους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Ετεροφυλόφιλοι όλοι τους. Κι εσένα σε έχουμε ακούσει επανειλημμένως να εκφράζεις γνώμες ετεροφυλοφιλικές. Άρα, λαμβάνουμε μια σαφή ιδέα για το ποιόν σου.

  […] τότε η πληρωμένη απάντηση θα είναι […]

  OK, επί τέλους, το ομολόγησες. Τώρα το μόνο ερώτημα που απομένει είναι: πόσα πληρώνεσαι;

  15:37

  Α, και κάτι ακόμα:

  Η ορθόδοξη εκκλησία είναι πράγματι θερμοκήπιο ρατσιστών, μισογύνηδων, εθνικισμού και ανορθολογισμού. Είναι επίσης θερμοκήπιο (τα ξέχασες αυτά) φασιστών, καταπατητών, καταχραστών, υποκριτών, κρυπτο-ομοφυλόφιλων, είναι ο κύριος εκφραστής της μισαλλοδοξίας και του οπισθοδρομισμού σε αυτή τη χώρα, είναι επίσης εκκολαπτήριο παιδόφιλων, και είναι, τέλος, μέγας χορηγός διαδικτυακών τρολ όπως εσύ.

 66. @Δεξιό

  Ποιός θέτει το θέμα;
  Ένας σχολιαστής xarxar.
  Γιατί αυτός έχει την δυνατότητα να καλεί σε απολογία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν ένα χριστιανικό κείμενο, και δεν έχουν οι χριστιανοί την ανάλογη δυνατότητα να αντιπαραθέσουν , όχι ψευδερμηνείες κειμένων, αλλά πραγματικές καταθέσεις απόψεων αθεϊστών , οι οποίοι υποστηρίζουν τα ειδεχθέστερα των εγκλημάτων;

  Από πού κι ως πού καλούμαστε να απολογηθούμε; Βάσει ποίου κανόνος; Αποκαλύπτουμε την απάτη επί του κειμένου, που διαπράττουν οι αντιχριστιανοί and that’s it.Από κει και πέρα όποιος γνωρίζει έλληνικά και ανάγνωση μπορεί να βγάλει εύκολα τα συμπεράσματα του.

 67. @Διαγόρα

  Εσύ ισχυρίζεσαι ότι η αθεϊστική ιδεολογία δεν έχει σχέση με τα εγκλήματα που διέπραξαν άθεοι.Σε παρακαλώ πες μου, αν δεν ήταν άθεος ο Τσαουσέσκου και δεν πίστευε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού θα έστελνε στα κάτεργα χριστιανούς, θα εκτελούσε παπάδες, θα γκρέμιζε εκκλησίες;

  Τώρα το μόνο ερώτημα που απομένει είναι: πόσα πληρώνεσαι;

  Είναι δύσκολες εποχές.Παίρνω μόλις 10% από τα μηνιαία έσοδα της Ιεράς Μονής Βαζελώνος.Αν μπορούσες να βάλεις ένα χεράκι από εκείνα τα λεφτά των αθεϊστικών διαφημίσεων σε λεωφορεία θα μπορούσα και να συνεργαστώ στη διάδοση του μηνύματος σου, εγκαταλείποντας το παλιομονάστηρο μου.

 68. Σε παρακαλώ πες μου, αν δεν ήταν άθεος ο Τσαουσέσκου και δεν πίστευε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού θα έστελνε στα κάτεργα χριστιανούς, θα εκτελούσε παπάδες, θα γκρέμιζε εκκλησίες;

  Αν δεν ήταν χριστιανός ο Μπους θα είχε εισβάλλει σε Αφγανιστάν και Ιράκ, σκοτώνοντας πλήθος μουσουλμάνων; Αν δεν ήταν χριστιανοί οι σταυροφόροι θα είχαν κάνει τις σταυροφορίες; Αν δεν ήταν χριστιανός ο Παπαδόπουλος θα είχε κάνει το πραξικόπημα; αν δεν πίστευε σε μια «Ελλάς Ελλήνων χριστιανών» θα είχε βασανίσει και θα είχε σκοτώσει άθεους κομμουνιστές;

 69. xarxar said

  Συνεχίζει το ad hominem παραλήρημα ο ΘΒ. Τι να πω, τόσο μπορεί φαίνεται. Ας είναι λοιπόν θα διατρέξω κι εγώ αυτό το μονοπάτι:

  Ο πάπας ευλόγησε τις σταυροφορίες, εκπροσωπώντας το χριστιανισμό. Ο Ιερώνυμος Α'(+Άνθιμος, Χριστόδουλος, Αμβρόσιος) αποδέχτηκε το χουντικό καθεστώς και συνεργάστηκε μαζί του εκπροσωπώντας την ελληνορθόδοξη εκκλησία. Μέχρι και χωροφυλακή θρησκευτικών φρονημάτων είχαν φτιάξει. Και ήταν εκπρόσωποι του ιεραττείου και ποιμένες της ορθοδοξίας. Ο Στάλιν κι ο Τσαουσέσκου εκπροσωπούσαν το ολοκληρωτικό του κράτος, όχι την αθεΐα. Δεν υπάρχει θρησκείας αθεΐας για να στηρίξεις τέτοια επιχειρήματα. Όσο και να το προσπαθείς.

 70. xarxar said

  Όποιος γνωρίζει ελληνικά και ανάγνωση θα βγάλει το συμπέρασμα που έβγαλα κι εγώ. Το πρόβλημα είναι να αρχίσει την ανάγνωση και να μην έχει προηγηθεί η παιδική πλύση εγκεφάλου. Όποιος διαβάσει τα «ιερά» σας κείμενα γελάει μέχρι δακρύων και κλαίει με αυτά που τον έμαθαν να δέχεται άκριτα.

 71. skeptic said

  Δηλαδή το ερώτημα είναι:Ποιος έκανε τους περισσότερους φόνους στην ιστορία;
  Ας πορευτούμε με τους λιγότερο φονιάδες.
  Πολύ γέλιο..

 72. ΘΒ said

  @Διαγόρα

  Σε παρακαλώ πες μου, αν δεν ήταν άθεος ο Τσαουσέσκου και δεν πίστευε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού θα έστελνε στα κάτεργα χριστιανούς, θα εκτελούσε παπάδες, θα γκρέμιζε εκκλησίες;

  Αν δεν ήταν χριστιανός ο Μπους θα είχε εισβάλλει σε Αφγανιστάν και Ιράκ, σκοτώνοντας πλήθος μουσουλμάνων; Αν δεν ήταν χριστιανοί οι σταυροφόροι θα είχαν κάνει τις σταυροφορίες; Αν δεν ήταν χριστιανός ο Παπαδόπουλος θα είχε κάνει το πραξικόπημα; αν δεν πίστευε σε μια «Ελλάς Ελλήνων χριστιανών» θα είχε βασανίσει και θα είχε σκοτώσει άθεους κομμουνιστές;

  Η εκδοχή του χριστιανισμού που είχαν στα μυαλά τους αυτοί που προανέφερες σαφώς και έχει ευθύνη για την εγκληματική εκτροπή τους.
  Όπως έχει ευθύνη η εκδοχή του αθεϊσμού που πρέσβευε ο Τσαουσέσκου για τα εγκλήματα που αυτός έκανε εναντίον των χριστιανών, μέχρι το τέλος σχεδόν του 20αιώνα (Τις σταυροφορίες τις πληρώσαμε με αίμα πρώτα από όλους οι Ορθόδοξοι.Οι δικοί μας δικτάτορες τού 67-74, μπορεί να πεί κανείς ότι απάντησαν στον σταλινικό αθεϊσμό με τη δική τους «ιερά εξέταση»).

  Χαίρομαι που έστω εμμέσως παραδέχεσαι την ευθύνη της αθεϊστικής ιδεολογίας για τα εγκλήματα εναντίον των χριστιανών.

 73. Εγώ δεν παραδέχθηκα ούτε αμέσως ούτε εμμέσως καμία ευθύνη καμίας «αθεϊστικής ιδεολογίας» για κανένα έγκλημα. Χαίρομαι πάντως που εσύ παραδέχεσαι ρητά ότι ο χριστιανισμός αυτών που προανέφερα «σαφώς και έχει ευθύνη για την εγκληματική εκτροπή τους».

 74. Άθεος Δεξιός said

  «Ποιός θέτει το θέμα;
  Ένας σχολιαστής xarxar.
  Γιατί αυτός έχει την δυνατότητα να καλεί σε απολογία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν ένα χριστιανικό κείμενο, και δεν έχουν οι χριστιανοί την ανάλογη δυνατότητα να αντιπαραθέσουν , όχι ψευδερμηνείες κειμένων, αλλά πραγματικές καταθέσεις απόψεων αθεϊστών , οι οποίοι υποστηρίζουν τα ειδεχθέστερα των εγκλημάτων;»

  Γιατί εσείς δέχεστε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί για σας ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ενώ εμείς δεν αποδεχόμαστε τα κείμενα των αθεϊστών που αναφέρεις ούτε ως δόγματα, ούτες ως ΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΣ, ούτε καν συμφωνούμε με αυτά.

  «Από πού κι ως πού καλούμαστε να απολογηθούμε; Βάσει ποίου κανόνος; Αποκαλύπτουμε την απάτη επί του κειμένου, που διαπράττουν οι αντιχριστιανοί and that’s it.Από κει και πέρα όποιος γνωρίζει έλληνικά και ανάγνωση μπορεί να βγάλει εύκολα τα συμπεράσματα του.»

  Δεν σε καλεί κανένας να «απολογηθείς». Πολύ εύκολα υιοθετείς τον ρόλο του διωκόμενου. Κάποιος παρέθεσε ένα απόσπασμα από τις Ιερές σου Γραφές, το οποίο μάλιστα αποτελεί παραβολή που διηγήθηκε, σύμφωνα με την χριστιανική πίστη, εκείνος που θεωρείτε «υιό του θεού». Έδωσε την ερμηνεία ότι το η παραβολή αυτή υποστηρίζει την επιβολή και άσκηση βίας εναντίον των αλλοθρήσκων.

  Θέλεις να αντιπαρατεθείς πειστικά σε αυτή την ερμηνεία? Αντιπαράβαλε την δική σου?

  Δεν θέλεις? Απάντησε ότι «δεν το καταλάβατε, αλλά ούτε σας το εξηγώ, γιατί είστε κακοπροαίρετοι».

  Μην περιμένεις όμως ότι θα πείσεις κανέναν με την δεύτερη στάση. Ούτε ανάμεσα σε μας, που ούτως ή άλλως μας θεωρείς κακοπροαίρετους, ούτε ανάμεσα σε θρησκευόμενους και ταλαντευόμενους που διαβάζουν αυτό το blog, για των οποίων την γνώμη, περιέργως, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεσαι.

 75. ΘΒ said

  @Δεξιό

  Δεν θέλω να πείσω κανέναν σας.Ο χαβαλές με τις παλαβωμάρες σας είναι ο σκοπός μου.
  Και σε αυτά τα ασυνάρτητα που είπε ο xarxar, αναπαράγοντας τους ιδεολογικά συγγενείς του νεοπαγανιστές, θεωρώ ότι απάντησα επαρκώς παραπέμποντας σε μια απλή ανάγνωση τού κειμένου της Καινής Διαθήκης.

 76. xarxar said

  Μμμ έχω τόση ιδεολογική σχέση με δωδεκαθεϊστές όση εσύ με το Ισλάμ, ΘΒ. Και το κείμενο που παρέθεσες εσύ ήταν από την ΠΔ.

  Δεν αμφισβήτησες ότι ο μέγας θεολόγος σας Χρυσόστομος θεωρεί κυριολεκτικά τα λόγια του αφεντικού σου. Σωστά;

  Και για να μην ξεχνιόμαστε ΘΒ είπες ότι το κατά Λουκά 19 (27): “Πλην τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου.”

  σημαίνει

  «Ο Χριστός είπε αυτό που θα συμβεί νομοτελειακά σε όσους συμπεριφέρονται άδικα προς τον Θεό, τον εαυτό τους και τον πλησίον. Η εσχάτη των ποινών είναι προαποφασισμένη για όλους μας , αργά ή γρήγορα, είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι.»

  Είναι περίεργο πως το «τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς»
  το «μεταφράζεις»
  «όσους συμπεριφέρονται άδικα προς τον Θεό, τον εαυτό τους και τον πλησίον».
  Λάθος, δεν είναι περίεργο. Είναι για γέλια. Σου είπα να μη δώσεις την απάντηση της ΟΟΔΕ.

  Άσε που είναι όντως άδικη συμπεριφορά να μη θες τη βασιλεία του θεού, άρα πρέπει να σε κατασφάξουν – τι νόμιζες; Θρησκεία της αγάπης; Γκιλοτίνα ή θεός. Διάλεξε…

 77. Άθεος Δεξιός said

  «Δεν θέλω να πείσω κανέναν σας.Ο χαβαλές με τις παλαβωμάρες σας είναι ο σκοπός μου.»

  Με άλλα λόγια : δεν συμμετέχω στην συζήτηση ούτε για να υποστηρίξω τις απόψεις μου, ούτε για να πείσω κάποιον γι’αυτές. Ο μόνος σκοπός μου είναι να επιτύχω να εκνευρίσω* όσους φέρουν διαφορετικές πεποιθήσεις από εμένα.

  Ο φόβος σου να αντιπαρατεθείς σε διανοητικό επίπεδο με όσους διαφωνούν με εσένα καταδεικνύει είτε τα ισχνά πνευματικά σου χαρίσματα, είτε την σαθρότητα των επιχειρημάτων σου (ή, πιθανώς, και τα δύο).

  *ΥΓ: Απέτυχες, ακόμα σε βλέπω με συμπάθεια και κατανόηση.

 78. EmilofCrete said

  Θυμόσαστε την περίπτωση του τραγουδιστή που πούλησε ένα οικόπεδο για να αγοράσει όλους τους δίσκους του ώστε να κερδίσει τον «Χρυσό Δίσκο»;

  Ε, ας μην δίναν δωρεάν από μία Αγ. γραφή σε κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου, πλοίου και δεν συμμαζεύεται, να βλέπαμε πόσο «ευπώλητη» θα ήταν…

 79. Καλά, δεν την δίνουν ακριβώς δωρεάν… απλά για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε η συνήθεια στις Η.Π.Α. να έχουν από μια βίβλο σε κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου, η οποία όμως δεν ήταν βέβαια για χάρισμα, απλά ήταν μέρος της επίπλωσης του δωματίου. Αυτή η συνήθεια αν δεν κάνω λάθος ήταν αφορμή να αποκτήσει η Βίβλος και το ρεκόρ του βιβλίου που έχει κλαπεί πιο πολύ από κάθε άλλο στον κόσμο.

 80. Άθεος said

  Η απόκτηση της Βίβλου έγινε συνήθεια γιατί μετατράπηκε σε φετίχ. Κουβαλούσε δηλαδή τη δύναμη του θεού, μέσα από την οποία ο κάτοχος της βίβλου είχε την επιρροή και την εύνοια του θεού.
  Πιστός σημαίνει δεισιδαίμων και ανάγει την λογική του σε εποχές μετανιμιστικές!
  Η θεοδικία ακόμα χρησιμοποιείται σήμερα στα δικαστήρια, έστω και θεωρητικά, βάζοντας το χέρι πάνω στο φετίχ!
  Υπάρχει κανείς που δεν ντρέπεται γι αυτό;

 81. […] Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο ιστολόγιο Διαγόρας ο Μήλιος, όπου γίνεται ο […]

 82. Zanglos said

  Καλησπέρα,
  Διάβασα όλα τα σχόλια όπου γίνεται ένας διάλογος μεταξύ του Θ-ρησκόπλικτου Β-λήματος και Άθεων. Ενδιαφέρον επίσης το άρθρο με το πως να βρείς γυναικα! Χε..χε.. ε δεν είναι και ο χειρότερος τρόπος, εδώ στη Σουηδία τις μισές τις τρώγανε!

  @ Διαγόρα Στο σχόλιο σου 32 γραφεις «….καθώς εμείς εδώ δεν είμαστε νοσταλγοί της αρχαίας Ελλάδας.» Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς με τούτο?

  @ Στέφανος, πολύ καλο, εγώ δεν είμαι (ήμουν) τόσο καλός όπως εσύ, αλλα είχα την τόλμη να μάθω την αλήθεια.

 83. Καλησπέρα Zanglos.

  Λέγοντας «εμείς εδώ δεν είμαστε νοσταλγοί της αρχαίας Ελλάδας» εννοώ ότι εγώ, (και οι αναγνώστες που συχνάζουν εδώ, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό, απ’ όσο ξέρω και απ’ όσο καταλαβαίνω,) μπορεί μεν να θαυμάζω πολλά από τα επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδας, και μπορεί μεν να θρηνώ τον χαμό της και την επικράτηση του σκοταδιστικού χριστιανισμού, αλλά δεν τη θαυμάζω συνολικά, δεν τρέφω ψευδαισθήσεις περί κάποιας υποτιθέμενης τελειότητάς της, και δεν επιθυμώ την αναβίωσή της, σε αντίθεση με τους δωδεκαθεϊστές και τους αρχαιολάτρες, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου βλέπουν τα πράγματα κάπως ασπρόμαυρα και εστιάζουν πλέον του δέοντος στις όμορφες πτυχές της αρχαίας Ελλάδας παραβλέποντας τις άσχημες.

  Το έγραψα αυτό δε, ως απάντηση στον Θου Βου ο οποίος ελλείψει επιχειρημάτων εναντίον των θέσεών μας προσπαθούσε (και προσπαθεί πάντα) να μας συσχετίσει με αρχαιολάτρες, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον μας τα επιχειρήματα που έχει έτοιμα από την ΟΟΔΕ για τους αρχαιολάτρες.

  Γενικά επιθυμώ να μην είμαι τσακωμένος με τους αρχαιολάτρες, για διάφορους λόγους: α) επειδή έχουμε έναν πολύ μεγάλο κοινό εχθρό ο οποίος ονομάζεται «ελληνοχριστιανορθοδοξία», (τι εξαμβλωματικός όρος, μα την αλήθεια!) β) επειδή οι δικές τους ιδεοληψίες (σε αντίθεση με αυτές των χ.ο.) δεν έχουν καμία απολύτως αρνητική επίπτωση στη ζωή μου, και ακόμα αν θες γ) επειδή ο δικός τους τύπος εξιδανικευτικού ρομαντισμού μου είναι ψιλοσυμπαθής. Παρ’ όλα αυτά, εμείς εδώ είμαστε κατά βάση σκεπτικιστές, οι δικές τους αντιλήψεις δεν είναι ιδιαίτερα συμβατές με τον σκεπτικισμό, υπάρχει επίσης και κάποια ανάγκη από τη δική μας την πλευρά να διαχωρίζουμε τις θέσεις μας από εκείνους ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες ταύτισης μεταξύ μας, κι έτσι όποτε έχει γίνει αναφορά σε αυτούς στο παρόν ιστολόγιο η συζήτηση που έχει επακολουθήσει (καθώς μερικοί από αυτούς με διαβάζουν) έχει πάρει άσχημη ροπή. Η κατάσταση είναι κάπως «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε».

  18:53

  Αν θες να δεις ένα παράδειγμα του τι εννοώ, ή αν θες να συνεχίσεις αυτή τη συζήτηση (η οποία για το παρόν άρθρο είναι εκτός θέματος) δες αυτό το άρθρο: Ο Καλόπουλος στο Βόλο

 84. Zanglos said

  Ωραία, σε ευχαριστώ για την αναλυτική απάντηση.
  Προσωπικά ανήκω σε μια τρίτη κατηγορια που είναι μεταξύ Αθεΐας και λατρείας του ολυμπιακού πνεύματος. Φυσικά οι θεοί για μένα έχουν μια άλλη διάσταση που παίζει μεταξύ φυσικών δυνάμεων και κάτι που θα ήθελα τα παιδιά μου να έχουν σαν idol.

 85. Ναι, εμείς εδώ είμαστε εναντίον πάσης φύσεως ειδώλων. Δες τι γράφει στον τίτλο: «Τα είδωλα κάνουν τα καλύτερα καυσόξυλα».

 86. Zanglos said

  Ρε Διαγόρα, το να δηλώνεις αυτό το πράμα σαν τι διαφέρεις από τους ιουδαιοxριστιανους που κατέστρεψαν γλυπτά, ναούς, συγγράμματα, και τον πολιτισμό μας? Εδώ σε δείχνω κίτρινη κάρτα!

  Εξ αλλου εμείς οι Έλληνες δεν είχαμε είδωλα επάνω σε ξυλα! Εννοείς να σπάσετε τα μαρμαρα?
  Μην γίνεσαι κακός για χάρη της αθεΐας, είσαι άθεος ναι, με γεια σου και χαρά σου, αλλα λίγος σεβασμός στους προγόνους μας δεν βλάπτει!

 87. Η φράση «τα είδωλα κάνουν τα καλύτερα καυσόξυλα» είναι φυσικά μεταφορική, και εννοεί ότι τα καταλληλότερα αντικείμενα για σάτιρα είναι εκείνα που οι άλλοι θεωρούν ως όσια. Είναι δε εμπνευσμένη από μια από τις πράξεις για τις οποίες έγινε γνωστός ο Διαγόρας ο Μήλιος, ο οποίος λέγεται ότι έριξε στη φωτιά ξύλινο ειδώλιο του Ηρακλή, (το οποίο δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι δεν του ανήκε κιόλας,) λέγοντας «κάνε τώρα τον δέκατο τρίτο άθλο σου, και βράσε τη σούπα μου!». Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να δείχνεις σεβασμό σε κάποιον, και στο να δείχνεις σεβασμό στις ιδεοληψίες του. Δείχνω τόσο σεβασμό προς τις ιδεοληψίες των «προγόνων» μας όσο ένας εξ αυτών: ο Διαγόρας ο Μήλιος, ο οποίος μάλιστα καταδικάστηκε εις θάνατον για την Αθεΐα του, (ερήμην, ευτυχώς τη σκαπουλάρισε,) πράγμα που δεν είμαι σίγουρος πως θα τους συγχωρέσω ποτέ.

 88. Tι χειρότερο έκανε ο Διαγόορας ο Μήλιος από αυτό που έκαναν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν γκρεμίζοντας τα αγάλματα του Βούδα ή κάποιοι χριστιανοί καταστρέφοντας αρχαίους ναούς;

  Ο Διαγόρας ο Μήλιος χαρίζει στους χριστιανούς ένα εξαιρετικό εργαλείο διπλής χρήσεως .Τόσο απολογητικής έναντι των κατηγοριών για βανδαλισμούς έναντι των αρχαίων ναών , όσο και προς όσους άθεολογούντες παριστάνουν τους ανεκτικούς ενώ ουσιαστικά σκοπεύουν στη εξάλειψη όλων των πολιτιστικών χαρακτηριστικών που έχουν αναφορά στο Θεό.

  Αν ο Μήλιος Διαγόρας έκαψε το δικό του είδωλο για να φτιάξει σούπα, γιατί μια κοινωνία άθεων να ανεχτεί την παρουσία του Παρθενώνα ,του ναού του Επικούρειου Απόλλωνα ή των αθλητικών αγώνων προς; τιμή των θεών;

  Thx Diagoras !

  @Ζanglos

  «Το έπιασες το υπονοούμενο» και τάραξες τα ελώδη ύδατα.

 89. Ω, χαίρομαι που δέχεσαι επιτέλους πως κάποιοι χριστιανοί κατέστρεψαν αρχαίους ναούς. Έχω την εντύπωση ότι σπανίως δείχνεις τη στοιχειώδη ειλικρίνεια ώστε να παραδεχθείς ακόμα και τα βασικά.

  Για να δούμε τώρα τις διαφορές ανάμεσα στην πράξη του Διαγόρα του Μήλιου και στην πράξη των Ταλιμπάν, μου φαίνεται δύσκολο επιχείρημα, αναρωτιέμαι αν θα καταφέρω να βρω έστω και μια, για να δούμε…

  1. Ο Διαγόρας κατέστρεψε κάτι που πιθανότατα του ανήκε, οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν κάτι που σίγουρα δεν τους ανήκε.
  2. Ο Διαγόρας κατέστρεψε ένα ξύλινο ξόανο ευτελούς αξίας, οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
  3. Ο Διαγόρας κατέστρεψε ένα αντικείμενο πανομοιότυπο με άλλα του είδους του, οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν κάτι το μοναδικό.
  4. Ο Διαγόρας κατέστρεψε κάτι που πιθανότατα δεν έλειψε από κανέναν, οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν κάτι που θρηνήθηκε παγκοσμίως από πολλούς.
  5. Ο Διαγόρας ήταν μόνος, ενάντια στο κατεστημένο, οι Ταλιμπάν ήταν το κατεστημένο.
  6. Ο Διαγόρας έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, οι Ταλιμπάν έκαναν ότι έκαναν εκ του ασφαλούς.

  Σου φτάνουν αυτά;

  21:29

  Εγώ φταίω που κάθομαι και σου απαντάω, χυδαίε λασπολόγε.

 90. 1.Ο Διαγόρας κατέστρεψε κάτι που τού ανήκε, κάτι που ίσως να ανήκε σε γείτονα . Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες.
  2. Ο Διαγόρας ίσως κατέστρεψε ένα ξύλινο ξόανο ευτελούς αξίας, ίσως και να κατέτσρεψε ένα μοναδικό έργο τέχνης όπως έκαναν οι εικονομαχοι.Κανείς δεν ξέρει την αλήθεια εκτός από τον ίδιο.
  3. Ο Διαγόρας κατέστρεψε ένα αντικείμενο πανομοιότυπο με άλλα του είδους του.Το ίδιο έκαναν και οι Ταλιμπάν καθώς αγάλματα του Βούδα σε βράχους υπάρχουν εκατοντάδες.
  4. Ο Διαγόρας κατέστρεψε κάτι που πιθανόν δεν έλειψε από κανέναν, ίσως όμως και να έλειψε από τον κάτοχο του ή από τον ναο από τον οποίο εκλάπη.Ποιος θα μας πει την αλήθεια; Μα ασφαλώς ο Διαγόρας ο Β ως μετεμψύχωση του Α γνωρίζει με βεβαιότητα τα συμβάντα!
  5. Ο Διαγόρας ήταν μόνος, ενάντια στο κατεστημένο, μέχρι που κι αυτός έγινε κατεστημένο και η μεμονωμένη πράξη του έγινε συνήθεια.
  http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404100203.html
  6. Ο Διαγόρας έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, όπως και οι άθεοι που καίνε τα εκκλησάκια τους τελευταίους μήνες .

  Δε φταίς εσύ Διαγόρα, η φαντασία σου τα φταίει.

 91. Όλη η επιχειρηματολογία σου βασίζεται στην υπόθεση ότι το ξόανο που έκαψε ο Διαγόρας ο Μήλιος δεν του ανήκε. Όμως ο Διαγόρας κατηγορήθηκε για ασέβεια, όχι για κλοπή, οπότε λόγια του αέρα μας λες πάλι, όπως πάντα.

 92. Zanglos said

  Καλημέρα,
  Όπως καταλαβαίνω διαβάζοντας τα σχόλια, η κόντρα σας είναι μεγάλη, όπως και νά’ναι εγώ την βλέπω θετική γιατί εφόσον δεν βρίζεστε στο τέλος κάτι καλό θα βγει. Επί του θέματος, το να ρήξη στην φωτιά ο Διαγόρας κάτι που άλλοι λάτρευαν σαν θεό η ημίθεο, είναι κατακριτέο, Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τους χριστιανούς για τις καταστροφές ναών και γλυπτών μας και να δικαιολογούμε τον φιλόσοφο Διαγόρα για κάτι το παρόμοιο!

 93. Επί του θέματος, το να ρήξη στην φωτιά ο Διαγόρας κάτι που άλλοι λάτρευαν σαν θεό η ημίθεο, είναι κατακριτέο, Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τους χριστιανούς για τις καταστροφές ναών και γλυπτών μας και να δικαιολογούμε τον φιλόσοφο Διαγόρα για κάτι το παρόμοιο!

  Του έχω επισημάνει κι εγώ αυτή την αντίφαση, τού Διαγόρα.
  Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο δίνει άλλοθι για επιθέσεις ενάντια στα ιερά των θρησκειών, και δημιουργεί μαζί με άλλες ανάλογες θεωρήσεις ατμόσφαιρα ηθικής αυτουργίας για τις επιθέσεις εναντίον χριστιανικών εκκλησιών, εικόνων και βιβλίων που έχουμε δει να εξελισσονται τα τελευταία χρόνια από ομάδε;ς αυτοαποκαλούμενων άθεων.

 94. Αν του την έχεις επισημάνει, λέει, του Διαγόρα; του τα έχεις κάνει πεπόνια. Δεν χάνεις ευκαιρία σε κάθε άρθρο να προσπαθείς με το ζόρι να μας ταυτίζεις με όποιον σου κατέβει, ενάντια σε κάθε λογική, και χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας. Όμως θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι σύντομα, γιατί όπως έχω εξηγήσει και αλλού, είμαι ανοιχτός στο διάλογο αλλά δεν διατίθεμαι να παρέχω αυτό το ιστολόγιο ως βήμα για αυθαίρετη εξαπόλυση χριστιανικής προπαγάνδας. Εδώ και πολύ καιρό έχεις πάψει να προσφέρεις το παραμικρό στις συζητήσεις, και το μόνο που κάνεις είναι να υπονομεύεις τη λειτουργία του ιστολογίου διασπείροντας αυθαίρετα απόψεις που και ο ίδιος έχεις παραδεχθεί ότι είναι λάσπη. Ειλικρινά, έχω βαρεθεί να αντικρούω τις σαχλαμάρες σου ξανά και ξανά, σε κάθε, μα κάθε άρθρο.

 95. marqueedemud said

  @Zanglos

  ο διαγορας δεν πηρε τυχαια αυτο το ονομα, φιλτατε.

  εδω και κανα χρονο περιμενω να καταδικασουν οι αθεοι του μπλογκ, τα λιντσαρισματα, τις φυλακισεις και τις δολοφονιες Χριστιανών στο βιετναμ και στην καμποτζη την τελευταια δεκαετια, και κανεις εστω κι απο ευγενεια, μαλλον για να μην σπασει η «συμφωνια» μεταξυ των, δεν ειπε ουτε ενα: «ενταξει. δεν αξιζει σε κανενα αυτη η μεταχειριση στον 21ο αιωνα, για θρησκευτικους λογους». ουτε ενας.

  οταν βεβαια καποιοι αστυνομικοι κατηγορηθηκαν οτι εσκισαν το κορανι(;) του καημενου του λαθρομεταναστη, ο οποιος παρεμπιπτοντως, ειναι φυλακη με κατηγοριες για δευτερο βιασμο αλλου 15χρονου συμπατριωτη του, ολοι εδω μεσα σηκωθηκαν να υποστηριξουν την ανεξιθρησκεια της χωρας. και δυστυχως τοτε και εγω υποστηριζα τον λαθρομεταναστη μη ξεροντας με τι κουμασι ειχαμε να κανουμε.

  υποστηριζουμε την ανεξιθρησκεια οταν εχει να κανει με αλλες θρησκειες. αν το θυμα ειναι χριστιανος τοτε το βουλωνουμε και κατα βαθος χαιρομαστε. αυτοι ειναι αποδεδειγμενα πια, σχεδον ολοι οι αθεοι τουτου το μπλογκ. υπαρχουν και οι φωτεινες εξαιρεσεις που πνιγονται στον οχλο.

 96. Μου αρέσει που και τα δυο χριστιανά απολογητούδια κάνουν τώρα τα γλυκά μάτια στον Zanglos, παρότι κατ’ αυτούς πρόκειται για έναν από τους επάρατους παγανιστές κατά των οποίων ξημεροβραδιάζονται αναπτύσσοντας τη ρητορική της απολογητικής τους, σε τέτοιο σημείο ώστε όταν θέλουν να κατηγορήσουν εμάς τους άθεους, ελλείψει του παραμικρού επιχειρήματος που να στέκει απέναντί μας, συνήθως αναγκάζονται πρώτα να μας ταυτίσουν με τους παγανιστές, και μετά να χρησιμοποιήσουν εναντίον μας τα επιχειρήματα που έχουν έτοιμα εναντίον των παγανιστών. Ε, ρε φάροι ηθικής που είσαστε!

  16:10

  Όσο για το Βιετνάμ, υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους δεν πρόκειται να με ακούσεις εμένα να καταδικάζω τίποτα, και φαντάζομαι πως οι ίδιοι λόγοι ισχύουν και για άλλους αναγνώστες:

  1. Κατ’ αρχήν, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα να λάβω θέση σχετικά με το Βιετνάμ γιατί δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν πολλά μέρη του κόσμου που άνθρωποι σφάζονται, δεν προφταίνω να κρατιέμαι ενήμερος για όλα, και δεν θα επιλέξω να ενημερωθώ εκτενώς για κάποιο μέρος αντί για κάποιο άλλο επειδή τέτοια απαίτηση έχει από εμένα κάποιο βδελυρό υποκείμενο.

  2. Δεν οφείλω να καταδικάσω ή να επικροτήσω απολύτως τίποτα επειδή κάποιος μου το ζήτησε. Δεν αναγνωρίζω σε κανέναν την εξουσία να φέρνει ενώπιόν μου θέματα και να με εκβιάζει να λάβω θέση απέναντί τους. Το τι καταδικάζω και τι επικροτώ το επιλέγω εγώ, μόνος μου.

  3. Το τι γίνεται στο Βιετνάμ δεν στέκει ως ζήτημα προς εξέταση σε καμία από τις συζητήσεις που γίνονται στο παρόν ιστολόγιο και δεν έχει απολύτως καμία σχέση με εμάς. Είναι ένα ζήτημα τεχνηέντως επιλεγμένο από εσάς τα χριστιανά απολογητούδια μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς σας να μας ταυτίσετε με εγκληματικά στοιχεία, κι έτσι εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε τροφή στην πονηριά σας με το να ασχοληθούμε με αυτό.

  4. Στις περισσότερες αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις που έχω ζητήσει από τον Θου Βου να λάβει εκείνος κάποια θέση απέναντι σε κάποιο θέμα εκείνος είτε έχει κάνει την πάπια, είτε έχει υπεκφύγει αμολώντας κάποιον έντεχνο αστεϊσμό αντί για απάντηση. Αν ο Θου Βου κρίνει ότι είναι έντιμο να αγνοεί ενώπιόν μας θέματα που προφανώς τον τσούζουν, τότε εγώ σίγουρα δικαιούμαι να αγνοώ τουλάχιστον θέματα που μου είναι αδιάφορα.

  Αλλά όταν λέω ότι μας τα έχετε πρήξει, θα ήθελα να το τεκμηριώσω αυτό. Ιδού οι μέχρι στιγμής μνείες στο Βιετνάμ από τα χριστιανά απολογητούδια:

  Mdm https://diagoras.wordpress.com/2010/04/27/how_to_get_women/#comment-17714
  Mdm https://diagoras.wordpress.com/2010/03/11/quote199/#comment-16489
  ΘΒ https://diagoras.wordpress.com/2009/01/10/mom_baby_and_criminal/#comment-13946
  ΘΒ https://diagoras.wordpress.com/2008/12/20/open_post_2/#comment-9999
  θΒ https://diagoras.wordpress.com/2008/11/27/show_some_respect/#comment-9088
  ΘΒ https://diagoras.wordpress.com/2008/10/07/quote87/#comment-7391
  ΘΒ https://diagoras.wordpress.com/2008/10/07/quote87/#comment-7469
  Mdm https://diagoras.wordpress.com/2008/09/27/hitler_and_stalin/#comment-7045
  Mdm https://diagoras.wordpress.com/2008/09/27/hitler_and_stalin/#comment-7159
  ΘΒ https://diagoras.wordpress.com/2008/09/27/hitler_and_stalin/#comment-7160
  Mdm https://diagoras.wordpress.com/2008/09/27/hitler_and_stalin/#comment-7164
  ΘΒ https://diagoras.wordpress.com/2008/09/27/hitler_and_stalin/#comment-7171

  Μα καλά, δεν νομίζετε ότι καταντάει κάπως μονότονο;

 97. marqueedemud said

  τελικα δεν κανουμε μονο εμεις τα γλυκα ματια -εξ ιδιων κρινεις τα αλλοτρια; – στον zanglos αλλα και συ διαγορακο που αποφασισες μετα απο εναμιση, κι οχι ενα χρονο, να γραψεις εστω και μια ΜΕΓΑΛΗ προταση για το θεμα του βιετναμ. και ας δεχτω οτι δεν εισαι υποχρεωμενος να απαντησεις για οπτιδηποτε. οκ. τοτε γιατι απαντας για τον οποιο αλλοθρησκο ή χριστιανοκαταπιεσμενο και δεν κανεις ΚΑΙ το αντιθετο. μαλλον απο εμπαθεια και τιποτα αλλο.

  αν θες μονοτονο ξαναδιαβασε εκεινο το ανεκδοτο.

  «…τους βαριεμαι τους αθεους. ολο για το θεο μιλανε!»

 98. Άθεος Δεξιός said

  Από πού και ως πού «μας» (λες και είμαστε σύλλογος με κοινές πεποιθήσεις ή θρησκεία με υποχρεωτικά δόγματα) καταλογίζεις υποστήριξη, ή έστω σιωπηρή ανοχή στις αγριότητες καθεστώτων όπως του Βιετνάμ ρε ανόητε?

  Τέλος πάντων, για να μην μπερδεύω το βλαμμένο κεφαλάκι σου με πολύπλοκες έννοιες όπως λογική πλάνη, ad-hominem και άλλα σφάλματα στα οποία υποπίπτεις συστηματικά, σε διαβεβαιώ ότι και τους καταδικάζω και απεχθάνομαι τις αγριότητες που συμβαίνουν σε βάρος των Χριστιανών σε αυτά τα καθεστώτα.

  Πάντως σε αυτή την συζήτηση μέχρι τώρα, ο μόνος που εξέφρασε θαυμασμό για κομμουνιστές δολοφόνους ήταν ακριβώς ο ίδιος χριστιανοταλιμπάν που τώρα θέλει να μας φορτώσει την καταπίεση του Βιετνάμ, ο μαρκυμουν. Ε αυτό θέλει πολύ θράσος, όπως και να το κάνουμε.

  22:40

  Και για να μην νομίσεις κανένας ότι μασάω τα λόγια μου, αναφέρομαι φυσικά στην άσπιλη αγελάδα του Ελληνικού Εμφυλίου, τον Άρη Βελουχιώτη. Αναρωτιέμαι με τα μυαλά που κουβαλάμε πώς δεν τον βγάλαμε κι αυτόν να ξεπετάγεται από τον άθικτο υμένα παρθένας.

 99. marqueedemud said

  @αθεος δεξιος

  καλα εσυ δεν πιανεσαι γιατι εισαι νεουδη στο μπλογκ. ξαφνικα μετα απο εναμιση χρονο σιωπης θα βγουνε ολοι οι αθεοι υποστηρικτες των καταπιεσμενων χριστιανων της απω ανατολης.χεχε. ο θεος ειναι μεγαλος τελικα.

  οσο για τον αρη, μην εισαι τοσο γαμωδεξιος. τοσο απλα.

 100. Κάποιος φίλος μού έστειλε ένα κείμενο τού dtango από το φόρουμ τού Διαγόρα το οποίο νομίζω ότι αφορά το θέμα:

  Το τελευταίο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο blog Atheia με οδήγησε στο blog του Διαγόρα και στην συνηθισμένη τακτική του να επιτίθεται στην Παλαιά Διαθήκη.
  Ωστόσο, εκείνο που μου έκανε εντύπωση την φορά αυτή ήταν ότι άθεοι και θεϊστές συμφωνούν πως η Παλαιά Διαθήκη καταγράφει απλά την παράδοση.
  Ο Γιατρός έγραψε: Δε νομίζω βέβαια να χρειάζεται να θυμίσω ότι οι αρχαίοι δεν θεωρούσαν ότι αυτά που έλεγαν ήταν θεόπνευστες εντολές από τον δημιουργό του σύμπαντος. Ήταν οι απόψεις και οι πρακτικές των ανθρώπων σε μιά συγκεκριμένη εποχή και κοινωνία.Το ίδιο θα μου πεις ισχύει και για την παλαια διαθήκη. Αλήθεια; Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ο λόγος του θεού.
  Και σε άλλη ανάρτησή του συμπληρώνει:
  Eγώ τα διδάχθηκα στο σχολείο ως θεόπνευστα κείμενα και όχι σαν χρονικά της εβραϊκής κοινωνίας της εποχής (όπως πράγματι είναι).
  Βέβαια δεν πρόκειται μόνο για χρονικά της εβραϊκής κοινωνίας της εποχής, όπως και τα Ομηρικά έπη δεν αποτελούν μόνο χρονικά της αντίστοιχης ελληνικής κοινωνίας της εποχής εκείνης.

  Η απορία μου είναι: γιατί, αφού γνωρίζουμε τι είναι η Παλαιά Διαθήκη, δεν το διδάσκουμε παρά επιμένουμε να κατηγορούμε τα κείμενα τροφοδοτώντας έτσι και τον αντισημιτισμό;

  Για όσους δεν το γνωρίζουν, πρωταγωνιστής στο μπλογκ του Διαγόρα είναι ο περίφημος ΘΒ, ο οποίος αν λείψει το μπλόγκ θα μαραζώσει. Και βέβαια ο ΘΒ, τον οποίο θαυμάζω διότι είναι εξυπνότατος και ενημερωμένος, έχει αναλάβει να υπερασπίζεται την πλευρά των θεϊστών.
  Γράφει λοιπόν ο ΘΒ: Η Αγία Γραφή δεν είναι ο λόγος τού Θεού. Είναι λόγος περί τού Λόγου τού Θεού, γραμμένος από και για την Εκκλησία.
  Τα όσα αναφέρονται για τον τρόπο γάμου στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι εντολές τού Θεού, εξαιρουμένης ίσως της περιπτώσεως του Δευτερονομίου, αλλά περιγραφές της πραγματικότητας της ζωής των Εβραίων της εποχής εκείνης!

  H περίπτωση του Δευτερονομίου δεν έχει λόγο να εξαιρεθεί (περιγράφει την συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες αιχμάλωτες πολέμου από πόλεμο κατά κάποιου εχθρού) διότι και οι Εβραίες γυναίκες τις οποίες άρπαξαν οι ίδιοι οι Εβραίοι σφάζοντας τους πάντες στην εβραϊκή πόλη Ιαβίς Γαλαάδ (πρόκειται για την περίπτωση από το βιβλίο των Κριτών η οποία και αυτή αναφέρεται στο άρθρο) δεν θα έτυχαν καλλίτερης μεταχείρισης αφού κι αυτές τρόπαια πολέμου αποτελούσαν.

  Και οι δυο πλευρές δηλαδή συμφωνούν ότι τα καταγραφέντα στα κείμενα είναι περιγραφές εμπειριών.

  Ποια η ουσία του άρθρου σου, φίλε Διαγόρα; Τι αποδεικνύει;
  Θα σου πω! Αποδεικνύει ότι δεν έχεις την παραμικρή ιδέα γιατί στην Παλαιά Διαθήκη, και στα αρχαϊκά κείμενα γενικότερα, γράφονται τόσο παράλογα πράγματα.

  Ο Θεός σωστά συμβούλεψε τον Ωσηέ να παντρευτεί πόρνη διότι κάποτε επικρατούσε η αντίληψη μεταξύ διαφόρων λαών (των Κυπρίων συμπεριλαμβανομένων) ότι η γυναίκα προκειμένου να αποκτήσει γονιμότητα έπρεπε να εκπορνευτεί τουλάχιστον μια φορά.
  Το συγκεκριμένο εδάφιο δηλαδή μεταφέρει μια πληροφορία, μόνο που το κάνει με τον τρόπο που οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω των κειμένων της Π.Δ.
  Ο Στράβων, ο Ηρόδοτος και ο Frazer παραδίδουν την ίδια πληροφορία αλλά το κάνουν με τον τρόπο που αποδεχόμαστε εμείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο δικός τους τρόπος πρέπει να είναι ο μόνος αποδεκτός

  Εδώ στο φόρουμ, το οποίο δεν καταδέχεσαι, υπάρχει ένα νήμα με τίτλο Μητέρες πόρνες. Ρίξε του μια ματιά. Ίσως σε βοηθήσει να αντιληφτείς ότι δεν έχεις το δικαίωμα να κρίνεις αρχαία κείμενα όταν έχεις πλήρη άγνοια όχι μόνο του παρελθόντος των συντακτών τους, αλλά και της νοοτροπίας που επικρατούσε στους κύκλους των λογίων και του λαού κατά την εποχή καταγραφής των κειμένων.

 101. Ρε ΘΒ, δεν θα βαρεθείς ποτέ να αναμασάς τις ίδιες ασυναρτησίες; Από πού να αρχίσω πάλι;

  1ον, σταμάτα να ψάχνεις να βρεις κάτι χειρότερο για να μας παραθέσεις κάθε φορά που λέγεται κάτι αρνητικό για τον χριστιανισμό. Δεν είπε κανείς πως δεν υπάρχουν χειρότερα αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί επειδή υπάρχουν και χειρότερα πρέπει να αγνοούμε τα αίσχη του χριστιανισμού..

  2ον, στην συγκεκριμένη περίπτωση το πρώτο παράδειγμα που χρησιμοποίησες ήταν πολύ άσχημο. Εξισώνεις την ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ που εκφράζεται για τις γυναίκες-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στα κείμενα που παρέθεσε ο Διαγόρας με την ΕΠΙΛΟΓΗ κάποιων ανθρώπων;; Καταλαβαίνεις πως αυτό υποδηλώνει ή εκούσια προσπάθεια παραπλάνησης ή πρόβλημα στο «κέντρο» ηθικής στο μυαλό σου;

  3ον, ο Crowly που κολλάει;;;;;;

  4ον νομίζω πως στο έχω ξαναπεί: αυτά που λες δεν συμβαδίζουν με τις θέσεις της επίσημης ορθόδοξης εκκλησίας!! Ή δήλωσε αιρετικός ή πήγαινε πες τους να αλλάξουν τις θέσεις τους.

  5ον, δεν κάνεις χαβαλέ ούτε «κολλάς» στον τοίχο κανέναν. Ακόμη και χριστιανοί που σε διαβάζουν ντρέπονται που ακούγονται τέτοια πράγματα από άλλους χριστιανούς…

  @har
  «όποιος βέβαια δεν επιθυμεί απλά δεν ακολουθεί και είναι σεβαστός σαν προσωπικότητα, δεν απορρίπτεται από κανέναν γιατί πρώτος ο Κύριος δεν απέρριψε κανέναν.»

  Ξέρεις ότι αυτό στην πράξη δεν ισχύει βέβαια έτσι; Γιατί πολλοί πιστοί απορρίπτουν τους αλλόθρησκους ή τους άθεους και ο θρησκευτικός ρατσισμός δυστυχώς φτάνει σε κρατικά επίπεδα στην χώρα μας. Αν ίσχυε πάντως οι περισσότεροι από εμάς δεν θα είχαμε πρόβλημα με την θρησκεία.

  @Stefanos
  Join the club!! Και μετά αναρωτιούνται γιατί έχουμε πρόβλημα με την εκκλησία και την θρησκεία…

  @marqueedemud

  Σε παρακαλώ, πες μου ότι κι εσύ δεν συμφωνείς με τις αυθαίρετες, παραπλανητικές, ισοπεδωτικές και εξισωτικές παρεμβάσεις του ΘΒ!!!

 102. Η μαρμάγκα μόλις έφαγε σχόλιο του Θου Βου ως υπονομευτικό της συζήτησης. Το σχόλιο αναφερόταν σε δημοσίευμα που έγινε εκτός του ιστολογίου μου και αναφερόταν στο παρόν άρθρο του ιστολογίου μου. Όποιος θέλει να το διαβάσει ή να το σχολιάσει ας πάει εκεί να το κάνει: http://forum.atheia.gr/viewtopic.php?f=7&t=1572&start=0

  14:31

  Η μαρμάγκα μόλις έφαγε άλλο ένα, για τον ίδιο λόγο.

 103. ΘΒ said

  @Διαγόρα

  Τελείς σε πανικό.Ποιον κανόνα από αυτούς που υποτίθεται ότι τηρείς παραβίαζε η παράθεση ενός κειμένου ομοϊδεάτη σου, ο οποίος σε κράζει κανονικά για την ασχετοσύνη σου;

  Ούτε τα προσχήματα δεν τηρείς πια.Έχεις ξεφύγει προς τον ολοκληρωτισμό, όπως ήταν και αναμενόμενο εξάλλου αν κρίνει κανείς από το ύφος και την επιθετικότητα τού ιστολογίου σου.

  Αν έχεις καθρέφτη θα έπρεπε να προσφέρεις στον εαυτό σου μια μεγάλη ροχάλα για τα ψεύτικα, μεγάλα λόγια που ξεστόμιζες τόσο καιρό υπέρ της ελευθερίας του λόγου.

 104. Άθεος Δεξιός said

  μαρκυμουν :

  Προερχόμενος από ένα φασιστόμουτρο, ο χαρακτηρισμός σου για εμένα είναι πολύ χαριτώμενος. :-)

 105. ΑΠΟΚ.17;16 said

  1. Η Αγ. Γραφή δηλώνει ότι «ο άνθρωπος εξουσιάζει τον άνθρωπο για βλάβη ». (Εκκλ. 8:9) η δουλεία που υπήρχε στον Ισραήλ είχε τεράστια διαφορά από τις τυραννικές μορφές δουλείας που υπήρξαν στο διάβα της ιστορίας. Οι αιχμάλωτες γυναίκες μπορούσαν να γίνουν δούλες ή να ληφθούν ως σύζυγοι.(Υπηρχαν και άλλοι λόγοι που δεν κατανοούνται, αν δεν γνωρίζουμε τους λόγους η το όλο σύστημα) Αλλά δεν έπρεπε να χρησιμοποιούνται απλώς και μόνο για σεξουαλική ικανοποίηση. Το πνεύμα του Νόμου ωθούσε τους Ισραηλίτες που είχαν δίκαιη καρδιά να μεταχειρίζονται τους δούλους με σεβασμό και καλοσύνη. Αυτές οι αρχές είναι τελείως ασυμβίβαστες με τις καταπιεστικές μορφές δουλείας που έχουν ασκήσει πολλά έθνη, ιδιαίτερα τους πρόσφατους αιώνες.
  2. Αυτό δεν σημαίνει ότι παντρεύτηκε μια πόρνη ή ανήθικη γυναίκα η οποία είχε ήδη νόθα παιδιά, αλλά ότι η συγκεκριμένη γυναίκα θα γινόταν μοιχαλίδα και θα αποκτούσε τέτοια παιδιά μετά το γάμο της. Ύστερα από τη γέννηση αυτών των παιδιών, άφησε τον Ωσηέ για τους εραστές της, αλλά δεν λέγεται ότι τη διαζεύχθηκε. Φαίνεται ότι αργότερα αυτοί την εγκατέλειψαν με αποτέλεσμα να πέσει σε ένδεια και δουλεία, διότι τα εδάφια Ωσηέ 3:1-3 αφήνουν να εννοηθεί ότι την αγόρασε σαν να ήταν δούλη και την πήρε πίσω ως σύζυγο. Η σχέση του με τη Γόμερ παραλληλιζόταν με τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ, δεδομένου ότι ο Θεός ήταν διατεθειμένος να πάρει πίσω το λαό του που είχε σφάλει αφού εκείνοι μετανοούσαν για την πνευματική τους μοιχεία. 3. Αυτο συνεχίζεται να γίνεται και σήμερα!
  4. Ασφαλώς χρειάζεται κατανόηση του τρόπου των ενεργειών τότε και γιατί έτσι ,πάντως ευλογήθηκε από τον Θεό έγινε προγονή του Ιησού μεγάλη τιμή το προνόμιο να γίνει συνδετικός κρίκος στην πιο σημαντική γενεαλογική γραμμή της ιστορίας— αυτήν του Ιησού. Ματθ.1:5.

 106. […] Πως να αποκτήσεις γυναίκες! (Σύμφωνα με την Αγία Γραφή) … […]

 107. Γειά σου Απόκ, το παραπάνω κείμενό σου μαρτυράει ελαφρότερης μορφής εγκεφαλοπάθεια απ’ότι μαρτυράνε συνήθως τα κείμενά σου! Αλήθεια, τι συνέβη; σου άλλαξαν το νερό στη γυάλα και ξελαμπικάρησες λίγο;

  Η δουλεία που υπήρχε στο Ισραήλ ήταν δουλεία κανονικότατη, και δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα τίποτα που να συνιστά ένδειξη για το ενάντιο. Ο νόμος περί ευνοϊκής μεταχείρισης σεξουαλικών σκλάβων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άλλοθι για το όλο φαινόμενο της δουλείας στο αρχαίο Ισραήλ. Επίσης δεν φαντάζομαι στα ορυχεία τους οι Ισραηλίτες να έστελναν τα παιδιά τους αντί για δούλους. (Εκτός αν οι Εβραίοι δεν είχαν ορυχεία, πράγμα όμως που θα μας έλεγε κάτι για τις μεθόδους παραγωγής τους και όχι για τη φιλευσπλαχνία τους προς τους δούλους τους.) Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να δεχθούμε κάτι τόσο απίθανο επειδή απλά εσύ το είπες. Αν δεν τεκμηριώνεις αυτά που λες, τότε αυτά που λες είναι απαράδεκτα. Αλλά ακόμα και να ήταν έτσι όπως τα λες, και λοιπόν; ακόμα δηλαδή κι αν η κοινωνία εκείνη που έσφαξε τους πάντες και τα πάντα για να επιβληθεί στην περιοχή που υποτίθεται ότι «της έταξε ο θεός της» είχε παρ’ όλα αυτά κάποιες θεόπνευστες έννοιες φιλευσπλαχνίας προς τους δούλους της, … και λοιπόν;

  Τα εδάφια Ωσηέ 3:1-3 μιλάνε για κάποια άλλη γυναίκα, (το τι «αφήνεται να εννοηθεί» είναι θεολογικοί ευσεβείς πόθοι,) αλλά δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε θέμα. Ας δεχθούμε ότι το κείμενο του Ωσηέ προσπαθεί πράγματι να προβάλλει κάποιου είδους παραλληλισμό ανάμεσα στον Ωσηέ που πηγαίνει με πόρνες και τον Γιαχβέ που ασχολείται με τον λαό του Ισραήλ παρότι ο λαός του Ισραήλ συμπεριφέρεται με αδιόρθωτη αγνωμοσύνη. Και λοιπόν; Μήπως κατά κάποιον τρόπο που αδυνατώ να διανοηθώ αυτό καθιστά την Παλαιά διαθήκη λογοτεχνικό αριστούργημα; μήπως κατά κάποιον τρόπο αυτό σημαίνει ότι η Αγία Γραφή βρίσκεται στο απυρόβλητο; μήπως καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αναιρείται το χιούμορ του άρθρου;

  Τα υπόλοιπα που έγραψες είναι ακατάληπτα γιατί προφανώς όσο και να ξελαμπικάρησες η εγκεφαλοπάθεια υποβόσκει.

 108. Zanglos said

  E λοιπόν Διαγόρα δεν είσαι εντάξει, έδιωξες τα παιδιά του γιαχβέ και πως θα γελάσουμε τώρα? Εγώ για αυτό μπήκα στο blog σου για να γελάσω!

 109. Λυπάμαι, Zanglos, αντιλαμβάνομαι ότι η αποχώρηση του Θου Βου θα μειώσει το γέλιο που ρίχνουμε εδώ μέσα, αλλά τι να κάνουμε, έχει και η υπομονή τα όριά της. Έπρεπε να είχες έλθει πριν από ενάμισι χρόνο περίπου που γινόταν το «έλα να δεις» εδώ μέσα. Είναι όμως δική μου επιλογή να περιορίσω την ενασχόλησή μου με τις παλαβομάρες του καθενός σχολιαστή, καθώς και τον γενικό χαβαλέ, γιατί δεν είναι καθόλου παραγωγικοί τρόποι να ξοδεύω τον χρόνο μου.

 110. Zanglos said

  A, φιλε μου, αυτό το hobby διάλεξες που απαιτεί νεύρα και χρόνο, αλλα πρέπει να γίνεται και πλακίτσα και ψιλοκόντρες για να έχει γούστο! Εγώ προσωπικά την βρίσκω να μπαίνω σε blog με θρισκόπλικτους και να τους τα λέω μέχρι την κόκκινη γραμμή!

 111. Γαλιάνδρα said

  Πραγματικά Διαγόρα είχα καιρό να διαβάσω κάτι εμπνευσμένο.

 112. […] 13. Περίμενε μέχρι να πεθάνει ο αδελφός σου, και πάρε τη χήρα του για γυναίκα. …Έτσι προβλέπει ο νόμος, βλέπε Δευτερονόμιον 25:5. […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: